Членовете на камарата ползват 7% отстъпка на всички продукти


x Close

Камара на инженерите по геодезия е основана през 2006г. в резултат на повишения обем от извършваните дейности по геодезия и кадастър и нуждата от уеднаквяване на дейностите, които могат да се извършват и сертификатите издавани от Европейския съюз.

     Тя е - неправителствена организация, която обединява инженери геодезисти. Нейната основна задача е да защитава, насърчава, регулира и подкрепя професионалните интереси на своите членове и да повиши приноса им към обществото. В своята дейност, ще съдейства за повишаване на професионалната им квалификация и тяхната информираност за националните и международните стандарти в областта на геодезията, картографията и кадастъра.

     За постигане на основните си цели Камарата на инженерите по геодезия осъществява сътрудничество с висшите училища за подготовка на инженери по геодезия и съвместно с тях организира квалификационни курсове и практики, следдипломно обучение и курсове за професионално обучение. За успешното си развитие, тя осъществява активни контакти със сродни камари и

професионални организации в страната и в чужбина. Организира провеждането на конференции, семинари, изложби, делови срещи и други прояви, за информиране на своите членове за последните разработки в областта на геодезията. Тя популяризира своята дейност сред своите членове и обществеността чрез издаване на свои материали в списание “ Геомедия “ и подържане на уеб саит съдържащ последните новости в сферата на геодезията. В своите усилия да е в полза на обществото тя поддържа регистър на своите членове и лицата с право да ползват печата за правоспособност на КИГ.

     Като една от основните насоки в развитието на Камарата се налага информирането на бъдещите инженери по геодезия за техните възможности за реализация и съвместна работа с тях за изграждането на високо квалифицирани специалисти.

     Ръководена от Управителен съвет на изборен мандат Камара на инженерите по геодезия насърчава членовете си да участват в бъдещото развитие на професията като участват в различни комисии - Контролният съвет, Комисията по професионална етика и областни колегии.