Място за Вашата реклама
x Close

ЗА НАС

Камара на инженерите по геодезия е основана през 2006г. в резултат на повишения обем от извършваните дейности по геодезия и кадастър и нуждата от уеднаквяване на дейностите, които могат да се извършват и сертификатите издавани от Европейския съюз.
Тя обединява и представлява своите членове, като основната й цел е  да защитава професионалните им права и интереси. В своята дейност ще съдейства за повишаване на професионалната им квалификация и тяхната информираност за националните и международните стандарти в областта на геодезията, картографията и кадастъра.
За постигане на основните си цели Камарата на инженерите по геодезия осъществява сътрудничество с висшите училища за подготовка на инженери по геодезия и съвместно с тях организира квалификационни курсове и практики, следдипломно обучение и курсове за професионално обучение.  За успешното си развитие тя осъществява активни контакти със сродни камари и професионални организации в страната и в чужбина, организира провеждането на конференции, семинари, изложби, делови срещи и други прояви, за информиране на своите членове за последните разработки в областта на геодезията.
За изготвяне на нормативна база отговаряща на нуждите на инженерите геодезисти и ефективно действаща членове от Камарата участват в подготовката и представя становища по нормативни актове в областта на геодезията,  картографията и кадастъра. Председателят на Камарата на инженерите по геодезия участва в работата на  Съвета по геодезия, картография и кадастър към министъра на регионалното развитие и благоустройството.
 За гаранция за високо качествено извършени дейности и издигане на престижа на геодезическата професия Камарата на инженерите по геодезия участва със свои представители в работата на комисията в Агенцията по геодезия, картография и кадастър за разглеждане на исканията за вписване в регистрите на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастър, по геодезия и по картография, както и при заличаване или повторно вписване.
Като една от основните насоки в развитието на Камарата се налага информирането на бъдещите инженери по геодезия за техните възможности за реализация и съвместна работа с тях за изграждането на високо квалифицирани специалисти.

Структура
Камарата на инженерите по геодезия осъществява своята дейност чрез националните органи и областни структури – колегии.
Органите за управление на национално равнище са: общото събрание, управителният съвет, контролният съвет и комисията по професионална етика.
Управителният съвет е с председател инж. Ангел Янакиев, членове инж. Красимира Кателиева, инж. Атанас Иванов, инж. Александър Лазаров, инж. Румен Георгиев, инж. Димитър Арнаудов, инж. Костадин Костадинов, инж. Христо Христов, инж. Красимир Станев, инж. Златан Златанов, инж. Светла Захариева, инж. Янко Миленков, инж. Боряна Иванова, инж. Илиян Тодоров, инж. Михаил Киров, инж. Никола Бадев и инж. Мариана Маринова и секретар Кремена Боянова. Основните му функции са свързани с провеждане и осъществяване дейността на камарата в съответствие с приетия устав и с решенията на общото събрание
Контролният съвет следи за законосъобразността на решенията на Управителния съвет. Той се представлява от председателя си инж. Валентин Йовев
и членове инж. Нели Старчева, инж. Николай Кадиев, инж. Светла Пенчева и инж. Стоян Колев.
Основна задача на Комисията по професионална етика е следенето за стриктното спазване на Кодекса по професионална етика и разглеждането на писмени жалби, изложения и молби подадени от членове на КИГ или от засегнати лица – клиенти (възложители), служители в държавни или общински органи и отделни граждани. Всички доказани непристойни прояви на член на КИГ, като недостойно представяне на колегията в обществото, подлежат на санкции от Комисията по професионална. Неин  председател е доц. д-р инж. Венета Коцева и членове инж. Явор Енев, инж. Мария Хорташка, инж. Мария Вълева  и инж. Николай Цанев. Областните колегии се избират на Общо събрание на колегията и се състоят от председател и двама или четири члена в зависимост от общия брой на членовете на колегията. От волята и желанието на инженерите геодезисти зависи по места да се изгради функционираща мрежа от звена защитаващи техните интереси.
 
На Общо събрание на КИГ , проведено на 05.06.2015г., за председател на Управителния съвет бе избран инж. Валентин Йовев. Членове на УС са : инж.Красимира Божкова Кателиева, инж.Тихомир Тодоров Калчев , инж.Бела Белчева Георгиева , инж.Николай Иванов Киров , инж.Димитър Генчев Арнаудов, инж.Тотьо Маринов Ангелов , инж.Красимир Иванов Трайков, инж.Нели Димова Старчева , инж.Владимир Цветанов Ников , инж.Таня Тодорова Пашова , инж.Милен Стефанов Димиев , инж.Боряна Стефанова Иванова , инж.Огнян Иванов Василев , инж.Момчил Викторов Терзийски , инж.Васил Димитров Петков, инж.Мариана Стоянова Маринова. За председател на Контролния съвет бе избран инж.Йордан Георгиев Чукалов и членове : инж.Йоан Крикор Каратерзиян, инж.Галина Петкова Карагяурова , инж.Николай Ганчев Димитров и инж.Христо Николаев Самушев. За председател на Комисията по професионална етика бе избран инж. Атанас Иванов Иванов и членове : инж.Любомир Йорданов Николов , инж.Явор Иванов Енев , инж.Димитър Илиев Казанджиев и инж.Димитър Спасов Колчев.
 
На Общо събрание, което се проведе на 02.06.2017г. в гр. София, инж. Валентин Йовев подаде оставка от поста председател на Управителния съвет на Камара на инженерите по геодезия. След тайно гласуване на поста И.д. председател на УС на КИГ до 20.10.2017 г. бе избран инж. Милен Димиев. На тази дата е насрочено провеждането на Отчетно-изборно събрание за избор на нов председател на УС на КИГ , който да е до края на 4-годишния мандат, изтичащ през 2019 година.