Членовете на камарата ползват 7% отстъпка на всички продуктиЧленовете на камарата ползват 5% допълнителна празнична отстъпка в периода 20.12.2018 - 10.01.2019 г.
x Close

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ

Въпрос: ВЪЗ ОСНОВА НА ЧЛ. 7(1) Т. 3 ОТ УСТАВА НА КИГ, ОТПРАВЕНИ :
1. КАКВИ РЕАЛНИ ДЕЙСТВИЯ Е ПРЕДПРИЕЛО РЪКОВОДСТВОТО НА КИГ ПРЕЗ ВРЕМЕТО НА СЪЗДАВАНЕТО НА КАМАРАТА, ПРЕЗ 2006Г. ДО МОМЕНТА, В ПОЛЗА И ЗАЩИТА НА ИНТЕРЕСИТЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ СИ? РАЗРАБОТВАНА ЛИ Е НЯКАКВА ПРОГРАМА ЗА ДЕЙНОСТТА НА КАМАРАТА, КОЯТО ДА СЛУЖИ КАТО ОРИЕНТИР ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОТЧИТАНИТЕ МЕРОПРИЯТИЯ?
2. КЪДЕ МОГАТ ДА НИ ПОСЛУЖАТ ИЗДАВАНИТЕ ДО МОМЕНТА СЕРТИФИКАТИ И ПЕЧАТИ ОТ КИГ, ЗА КОИТО ПЛАЩАМЕ ЕЖЕГОДНО ЧЛЕНСКИ ВНОС, СЛЕД КАТО АГКК ОФИЦИАЛНО ЗАЯВИ, ЧЕ НЯМА НОРМАТИВНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО ИМ, А ДОРИ МРРБ НЕ ГИ ИЗИСКВА В ДОКУМЕНТАЦИИТЕ НА ОБЯВЕНИТЕ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ?
3. РАЗРАБОТИХА ЛИ СЕ НЯКАКВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШАВАНЕ НА НЯКОЙ СЪЩЕСТВЕН ПРОБЛЕМ НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА НИ ОБЩНОСТ, КАКВИ УСИЛИЯ СЕ НАПРАВИХА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА СЪСТОЯНИЕТО И ЕЖЕДНЕВИЕТО НА БЪЛГАРСКИТЕ ГЕОДЕЗИСТИ? ПОДГОТВЕНИТЕ НЯКОЛКО ПИСМА ДО МИНИСТЪР – ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ДО МИНИСТЪРА НА МРРБ ИМАХА ЛИ НЯКАКЪВ ПРАКТИЧЕСКИ ИЛИ ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ?
4. КОЛКО МЕРОПРИЯТИЯ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА СА ОРГАНИЗИРАНИ ОТ КИГ?
5. ЗАЩО НЕ СЕ ИЗПЪЛНЯВА ЗАДЪЛЖЕНИЕТО НА КИГ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 37 (1) Т.7 ОТ ЗАКОНА ЗА ГЕОДЕЗИЯТА И КАРТОГРАФИЯТА, А ИМЕННА: „ ....ДА ОПРЕДЕЛЯ МИНИМАЛНИ ЦЕНИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ГЕОДЕЗИЧЕСКИ, КАРТОГРАФСКИ И КАДАСТРАЛНИ ДЕЙНОСТИ И СЛЕДИ ЗА СПАЗВАНЕТО ИМ...“?
6. КАК СЕ ОБВЪРЗВА ЗАДЪЛЖЕНИЕТО НА КИГ, КОЯТО СЪГЛАСНО ЧЛ. 37 (1) Т. 1 И Т. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ГЕОДЕЗИЯТА И КАРТОГРАФИЯТА И ЧЛ. 2 (2) ОТ УСТАВА НА КИГ ДА „ ... НЕ ДОПУСКА МОНОПОЛИЗЪМ, НЕЛОЯЛНА КОНКУРЕНЦИЯ И НЕРАВНОПРАВНО ПОЛОЖЕНИЕ МЕЖДУ СВОИТЕ ЧЛЕНОВЕ ...“ И „ ... СЪЗДАВА УСЛОВИЯ ЗА СВОБОДЕН ИЗБОР НА ИНЖЕНЕРИ ПО ГЕОДЕЗИЯ ОТ СТРАНА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ ...“ С РЕАЛНИТЕ ДЕЙСТВИЯ НА РЪКОВОДСТВОТО НА КИГ ПРИ ВНАСЯНЕТО И ОБСЪЖДАНЕТО НА ПЗИД НА ЗКИР? ЧИИ ИНТЕРЕСИ ЗАЩИТАВА РЪКОВОДСТВОТО НА КИГ ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА КОНЦЕСИИ ЗА КАДАСТРАЛНИ ДЕЙНОСТИ?
7. ЗАЩИТАВАТ ЛИ АВТОРИТЕТА И ДОСТОЙНСТВОТО НА ИНЖЕНЕРИТЕ ПО ГЕОДЕЗИЯ С ПОВЕДЕНИЕТО СИ ОСНОВНИ УЧАСТНИЦИ В УС НА КИГ, КАТО ПРЕД ДЕПУТАТИ В НС ОБОБЩАВАЩО И НЕДОКАЗАНО ОЧЕРНЯТ И ОБЯВЯВАТ 99% ОТ ГЕОДЕЗИСТИТЕ ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ЗА ЧАСТ ОТ СИВАТА ИКОНОМИКА, ПРЕСТЪПВАЩИ ЗАКОНИТЕ НА СТРАНАТА, ПОСТАВЯЩИ ПОД СЪМНЕНИЕ СИГУРНОСТТА НА КАДАСТРАЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ И ДАННИ?
8. КАК КОРЕСПОНДИРА ПОВЕДЕНИЕТО НА РЪКОВОДСТВОТО НА КИГ НА ПРИНЦИПНА КОНФРОНТАЦИЯ И ДЕМОНСТРАЦИЯ НА ЕДНОСТРАННА ЛИПСА НА ЖЕЛАНИЕ ЗА ДИАЛОГ СЪС СРОДНИ ПРОФЕСИОНАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ В СТРАНАТА СЪС ЗАЯВЕНОТО В УСТАВА НА КИГ НАМЕРЕНИЕ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СЪТРУДНИЧЕСТВО С ТЯХ? ТОВА ПОВЕДЕНИЕ ПОЛЕЗНО ЛИ Е ЗА ЕДИНЕНИЕТО НА БЪЛГАРСКАТА ГЕОДЕЗИЧЕСКА ОБЩНОСТ, КАТО СЕ ИМА ПРЕДВИД, ЧЕ ПОЧТИ ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ НА КИГ И ПОНАСТОЯЩЕМ ЧЛЕНУВАТ И В ДРУГИ ПРОФЕСИОНАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ?
9. КАКВИ ЦЕЛИ И ИНТЕРЕСИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА КИГ ЩЕ БЪДАТ ПОСТИГНАТИ С ПРЕДПРИЕТОТО ЧЛЕНСТВО НА КИГ КАТО ОРГАНИЗАЦИЯ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ПО ЗАКОН В ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТОДАТЕЛИ, КАКВАТО Е КРИБ И В РЕГИОНАЛНОТО СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „ДОЛИНАТА НА МЕСТА“? КАК РАБОТОДАТЕЛСКА ОРГАНИЗАЦИЯ КАТО КРИБ И СДРУЖЕНИЕ ПОД РЪКОВОДСТВОТО НА ДЕЯТЕЛИ НА ЕДНА ОПРЕДЕЛЕНА ПАРТИЯ ЩЕ БЪДАТ В ПОЛЗА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА КИГ?
От: 03. 06. 2013г.
Име: Иван Калчев
Отговор #1: Уважаеми колеги,
на Вашето внимание излагам 9 въпроса, отправени на Общото събрание на КИГ на 24 април 2013г. от инж. Иван Калчев към ръководството на КИГ, въз основа на чл. 7(1) т. 3 от Устава на КИГ, отправени :
Какви реални действия е предприело ръководството на КИГ през времето на създаването на камарата, през 2006г. до момента, в полза и защита на интересите на членовете си? Разработвана ли е някаква програма за дейността на Камарата, която да служи като ориентир за изпълнението на отчитаните мероприятия?
Къде могат да ни послужат издаваните до момента сертификати и печати от КИГ, за които плащаме ежегодно членски внос, след като АГКК официално заяви, че няма нормативни изисквания за използването им, а дори МРРБ не ги изисква в документациите на обявените обществени поръчки?
Разработиха ли се някакви предложения за решаване на някой съществен проблем на професионалната ни общност, какви усилия се направиха за подобряване на състоянието и ежедневието на българските геодезисти? Подготвените няколко писма до министър – председателя на Република България и до министъра на МРРБ имаха ли някакъв практически или финансов резултат?
Колко мероприятия за повишаване на квалификацията са организирани от КИГ?
Защо не се изпълнява задължението на КИГ, съгласно чл. 37 (1) т.7 от Закона за Геодезията и картографията, а именна: „ ....да определя минимални цени за изпълнение на геодезически, картографски и кадастрални дейности и следи за спазването им...“?
Как се обвързва задължението на КИГ, която съгласно чл. 37 (1) т. 1 и т. 2 от Закона за Геодезията и картографията и чл. 2 (2) от Устава на КИГ да „ ... не допуска монополизъм, нелоялна конкуренция и неравноправно положение между своите членове ...“ и „ ... създава условия за свободен избор на инженери по геодезия от страна на възложителите ...“ с реалните действия на ръководството на КИГ при внасянето и обсъждането на ПЗИД на ЗКИР? Чии интереси защитава ръководството на КИГ по предложението за учредяване на концесии за кадастрални дейности?
Защитават ли авторитета и достойнството на инженерите по геодезия с поведението си основни участници в УС на КИГ, като пред депутати в НС обобщаващо и недоказано очернят и обявяват 99% от геодезистите физически лица за част от сивата икономика, престъпващи законите на страната, поставящи под съмнение сигурността на кадастралните дейности и данни?
Как кореспондира поведението на ръководството на КИГ на принципна конфронтация и демонстрация на едностранна липса на желание за диалог със сродни професионални организации в страната със заявеното в Устава на КИГ намерение за осъществяване на сътрудничество с тях? Това поведение полезно ли е за единението на българската геодезическа общност, като се има предвид, че почти всички членове на КИГ и понастоящем членуват и в други професионални организации?
Какви цели и интереси на членовете на КИГ ще бъдат постигнати с предприетото членство на КИГ като организация на физически лица по закон в организация на работодатели, каквато е КРИБ и в регионалното сдружение с нестопанска цел „Долината на Места“? Как работодателска организация като КРИБ и сдружение под ръководството на деятели на една определена партия ще бъдат в полза на членовете на КИГ?
Уважаеми колеги,
имам удоволствието да отговоря на така зададените въпроси:
Отговор на въпрос №1, 3 и 9
Камара на инженерите по геодезия (КИГ) е основана през 2006 г. в резултат на повишения обем от извършваните дейности по геодезия и кадастър и нуждата от уеднаквяване на дейностите, които могат да се извършват, както и сертификатите, издавани от Европейския съюз. КИГ е основана с учредително събрание проведено на 15.12.2006 г. На него са гласувани Уставът и съставът на Управителния съвет на КИГ, като за първи нейн председател е избран инж. Ангел Янакиев. Създаването на КИГ е базирано на Закона за геодезията и картографията (ЗГК), обнародван в „Държавен вестник” (ДВ), бр. 29 от 07.04.2006 г., изменен ДВ, бр. 57 от 13.07.2007 г.
Началния период след основаване на Камарата премина в популяризирането и създаване на лого-знак и печат. За изработване на знака на КИГ беше обявен конкурс. Наградата, в размер на 1500 лв. на спечелилия конкурса беше предоставена от член на УС – инж. Златан Златанов. На първото събиране на УС на КИГ част от членовете предложиха да направят парични дарения по 1000 лв. за стабилизиране на финансовото състояние на Камарата и покриване на първоначалните разходи. Това бяха колегите: Илиян Тодоров, Ангел Янакиев, Златан Златанов, Велислав Хараланов. Председателя на УС – инж. Ангел Янакиев обяви, че се отказва от възнаграждението, определено от Учредителното събрание. През първоначалния период започна набиране на членове на Камарата, контакти със сродни международни организации и представяне на новосъздадената Камара на инженерите по геодезия. Бяха написани писма до всички кметове на общините в България, с което ги уведомихме за учредяване на Камарата. Съгласно устава на Камарата създадохме и печата за правоспособност по геодезия и кадастър на членовете, които работеха в областта на геодезията и кадастъра.
Членовете на КИГ за 2007 година достигнаха 263, от които 147 получиха и печат за правоспособност. През следващите години активните членове на КИГ са както следва: 2008 - 425 ; 2009г.- 425; 2010 г. - 451; 2011г. 469, 2012г. - 448 и 2013г. до този момент 455 члена. За периода 2007-2013 броят на членовете достигна една постоянна стойност. Членовете са разпределени в 26 областни колегии в цялата страна. По брой членове са разпределени по следния ред – София, Пловдив, Бургас, Стара Загора, Добрич, Русе, Варна, Пазарджик, Велико Търново, Плевен, Ловеч, Хасково и т.н. Средногодишно около 450 са активните членове на КИГ. От тях около 340 души са с право да ползват печат с логото на КИГ. Има записани 23 нови членове са в регистъра за 2013 г. За отбелязване е, че във връзка с кризата и забавяне на приемане на промените в ЗКИР доста колеги отказват да станат членове на КИГ. Другата причина е, че е единствената професия или специалност, която изкуствено е разделена на две и за да работят нашите колеги трябва да членуват в две Камари. Надяваме се това да се промени с приемане на промените в ЗКИР. КИГ участва в подготовката на предложенията за промени в ЗКИР и направихме допитване до нашите членове за предложения за промени и в ЗУТ. Едно от предложенията е КИГ да предложи от членовете за участие в комисията за издаване на правоспособност на физически лица, а АГКК да издава удостоверения на юридически лица. Или правоспособността по геодезия да е равносилна на пълна проектантска правоспособност, при което ще отпадне необходимостта от членство в двете камари и плащане на два членски вноса.
След полемиката в геодезическата общност, след внесени промени между първо и второ четене на ЗИД на ЗКИР, за концесиониране на Кадастъра на РБ от народните представители Веселин Давидов и Стефан Господинов, и след така развилата се политическа обстановка в страната ЗИД на ЗКИР не успя да мине на второ четене. На КИГ предстои сформиране на работна група, която да изготви нов ЗИД на ЗКИР, който да бъде гласуван от новото Правителство. КИГ ще изготви Декларация: КИГ е категорично против всякакви монополи и концесии. Това предстои да бъде свършено на извънредно Общо събрание на КИГ в началото на юли 2013г.
Дейности в международен план

КИГ стана член на Международната федерация на геодезистите (FIG) на 15.06.2008г., след постигане на споразумение със Съюза на геодезистите и земеустроителите в България. Председателя и членове на КИГ присъстваха на работна седмица на Комисия 3 на FIG (Валенсия, 2008г.), две поредни годишни работни седмици на организацията (Стокхолм, Швейцария (2008), Ейлат, Израел (2009), конгреса на FIG в Сидни, Австралия (2010), работната седмица на FIG в Маракеш, Мароко (2011г.), работна седмица на FIG в Рим, Италия (2012г), Работна седмица на FIG в Абуджа, Нигерия (2013г.).
На Работната седмица на FIG в Рим, Италия (2012г.) гр. София, България и Камарата на инженерите по геодезия бяха избрани за домакин на Работната седмица на FIG 2015 г., което е един изключителен успех и международно признание за българската геодезия. Презентацията беше направена от инж. Златан Златанов и инж. Кремена Боянова – технически секретар на КИГ, на първата сесия на Генералната асамблея на 6 май. Гласуването се проведи на втората сесия на 10 май. Освен с презентация, КИГ се представи и с рекламни материали и символични традиционни български сувенирни подаръци. София, България получи мнозинството от 34 гласа още при първото гласуване, на което Катманду, Непал и Букурещ, Румъния имат по 10 гласа. След спечелването на домакинството за провеждане на Working week 2015 в гр. София, България на Генералната Асамблея на FIG в гр. Рим – 06-11 май 2012г, подготовка за провеждането й започна през през месец юни 2012г. Събитие от такъв мащаб и значение в България е било проведено през 1982г., когато председател на FIG е бил проф. Васил Пеевски.
На заседание на УС на 14.06.2012г. беше сформиран Местен Организанионен Комитет (МОК). В него бяха поканени представители на СГЗБ и УАСГ. МОК се състои от девет члена и двма секретари. За Председател на МОК беше избран инж. Ангел Янакиев – Председател на КИГ, за Директор на конференцията – инж. Златан Златанов, член на Управителният съвен на КИГ, за секретар на конференцията – инж. Кремена Боянова – технически секретар на КИГ, за членове на МОК бяха избрани: проф. Борислав Маринов – Декан на Геодезически факултет УАСГ, проф. Славеко Господинов (УАСГ), проф. Пеньо Пенев (УАСГ), д-р Иван Иванов(СГЗБ), инж. Светла Захариева (КИГ), инж. Румен Георгиев (КИГ) и инж. Борис Кръстев (СГЗБ).

Първото заседание на МОК се състоя на 27.02.2013 г. в присъствието на г-н Тео Чи Хай – Президент на FIG и г-жа Луис Фрис Хансен – Офис мениджър на FIG. Заседанието беше проведено в зала на АГКК. На него беше поканен изпълнителния директор на АГКК - г-н Александър Лазаров, Председателя на СГЗБ - проф. Георги Милев и Председателя на АГФ - инж. Мишо Настев. Бяха решени много въпроси по организацията и разпределението на работата между FIG и КИГ.

Членството на КИГ в Geometer Europas - през 2008г. в Страсбург, Председателя на КИГ подписа Многостранно споразумение за взаимно признаване на професионалната квалификация на частно назначените геометри, което бе и предпоставка за одобряване молбата за членство на КИГ. На 25.06.2009г. на Извънредното Общо събрание на GE в Копенхаген, бе обсъдено настоящото положение на геодезическата гилдия в България, в резултат бе получено официално писмо за членството на КИГ в GE. Последвалото сливане на Geometer Europas с CLGE, постави проблема за членството на Съюза на геодезистите и земеустроителите в България и невъзможността една страна да бъде представена от две или повече организации. Това бе преодоляно с подписването на споразумение между СГЗБ и КИГ за участието в Общите събрания на двама делегата- по един от всяка организация и заплащане на такси, съобразно броя членове в организациите. През май 2010г. Председателя и членове на УС на КИГ участваха в Генералната асамблея на CLGE в Букурещ, Румъния, на която беше представен отчета на Председателя за двугодишния му мандат на управление и Финансов отчет и одит за 2009г., а през септември и на Генералната асамблея в Албена, България, където бяха проведени изборите за сливането на GE и CLGE, както и за нов Председател, Ковчежник и Генерален секретар. Представителите на КИГ взеха участие на Генералните Асамблеи на CLGE.

КИГ - България прие Етичния кодекс на Европейския геодезист, който е наличен на сайта на камарата.

КИГ участва активно в проектите на CLGE - Dynamic Professional Knowledge Base (DPKB) и Blueparking.
Познавателната база данни на CLGE е съставена от Рудолв Колби. С този проект CLGE e в процес на изграждане на динамична база данни с цялата важна информация за професията на геодезиста на национално ниво със следните цели:
1. Ще послужи като инструмент на CLGE, като представителна организация на Европейските геодезисти, още по-добре да обясни и разпространи ситуацията и необходимостите на професионалистите и техните клиентите пред европейските институции.
2. Той ще бъде информационна база и указател за отделните геодезисти, които се интересуват от предлагането на услугите си в други държави и следователно ще спомогне за развиване на мобилността в рамките професията.
3. Тя може да бъде и източник на информация както за Европейските институции, така и за националните членуващи организации, за най-добър обмен на практика.

Проекта Blueparking е начална фаза на своето изграждане. КИГ е от първите членки на CLGE, която се включи в проекта. С него CLGE цели картографиране на всички паркоместа в Европа за хора в неравностойно положение. Проекта е създаден по инициатива на Маурис Барбиели – председател на IG-PARL. С осъществяването му всеки европейски гражданин в неравностойно положение ще може много лесно да се ориентира в градската обстановка, посредством своя телефон или преносимия си компютър.

Балканска геодезическа организация - На 27-28.06.2009г. бе учредена Балканска геодезическа асоциация, като в нея влизат България, Гърция, Сърбия, Македония и Румъния, а покана за присъединяване към тази организация е отправена към Турция, Албания и Черна гора. КИГ бе представен на тази среща от Зам. председателя инж. Румен Георгиев.

Отчет от Симпозиум на Съюза на геодезистите и земеустроителите и Генерална асамблея на CLGE - На 23,24 и 25 септември 2010г. в Албена паралелно със Ежегодният симпозиум на Съюза на геодезистите и земеустроителите в България се проведе и Генералната асамблея на CLGE, на която официално беше приключен процеса по сливането им с Geometer Europas.
На генералната асамблея на CLGE бе гласуван новият устав на организацията, както и новият председател. Постът бе зает от досегашният генерален секретар на организацията Жан-Ив Пирло. Нови имена вече стоят и зад званията генерален секретар, зам. председател и ковчежник.
Председателят на КИГ връчи и почетни плакети на Хенинг Елмщрьом и Рене Соние- дългогодишните Председател и ковчежник на организацията, като израз на благодарност за подкрепата им при приемането на КИГ в редиците на европейските гeoдезисти.
След края на генералната асамблея се проведе кратка среща на членовете на GE-PARLS, където членовете на CLGE бяха символично приети в новосъздадената CLGE.

Вътрешни дейности

Изменения на Кодекса по професионална етика и Правилника за наградите - Двата документа бяха представени на вниманието на Управителния съвет, Контролния съвет, Комисията по професионална етика и членовете на КИГ. Не бяха направени предложения за промени по тях до този момент.

Проект “Техническа помощ за подобряване обслужването на гражданите и другите потребители на кадастрална информация от страна на Агенцията за геодезия, картография и кадастър в България” по програмата МАТРА на Холандския кадастър - Разработването на този проект започна през 2008г. Бяха преминати различни фази на изследване мнението на потенциалните участници, изработване и приемане на Правилник за дейността на Форума на потребителите на кадастрална информация, провеждане на анкета сред потребителите на кадастрална информация за качествата на предлаганите услуги.

Участие на наши членове в списъка на правоспособните лица като експерти в процедурите по Обществени поръчки - през 2009г. осем от нашите членове изявиха желание и бяха включени в списъка, поддържан от АОП.

Приемни часове за правоспособни лица в Службите по Кадастър - При нас постъпи писмо от инж. Киримидчиев от ОК- Бургас във връзка с необходимостта от внедряването на приемен ден за правоспособни в Службите по кадастър. Камарата на инженерите по геодезия няма подобни правомощия, но след контакти с АГКК получихме информация, че вече е издадена подобна заповед, според която по един час от всеки работен ден е отреден за прием на правоспособни лица. Разпространихме заповедта до знанието на всички наши членове.

Среща със Зам. Министъра на земеделието - Преслав Борисов
Срещата ни в Министерството на земеделието през 2009 г. бе във връзка с липсата на яснота при провеждането на тръжните процедури. Зам.министърът покани наши представители да участват в изготвянето на промените в правилника за работа на тръжните комисии.

През 2010г. приключи процедурата по регистрация на груповата търговска марка на Камарата на инженерите по геодезия. Тя бе включена в Устава на организацията като официален символ за представяне.

Съвет по геодезия, картография и кадастър - Този съвет е създаден по Заповед на Министъра на регионалното развитие и благоустройството. На неговото първото заседание на 15.04.2010г., Камарата на инженерите по геодезия бе представена от проф. Славейко Господинов. Там се взе решение за създаване на постоянна работна група, с цел създаване на условия за по-оперативна работа на съвета. Този съвет проведе обсъждане на тема обновяване на едромащабните топографски карти.

По предложение на КРИБ, КИГ стана член на организацията. По предложение на КРИБ КИГ беше приета за член на Консултативния съвет на МРРБ. Чрез Парламентарния секретар на КРИБ, КИГ има достъп до Народното Събрание на Република Българи.

Писмото до Бойко Борисов - На шестата световна среща на медиите във Виена (17 май 2010г.), зам. председателя на КИГ, инж. Румен Георгиев връчи писмо на Министър- председателя, описващо тежкото положение на високо квалифицирани специалисти работещи в сферата на геодезията и кадастъра вследствие на спиране на финансирането на дейностите по кадастър. Същото това писмо беше внесено повторно по официалният ред с входящ номер 08.0-180/06.08.10г. От експерта, към когото бе препратено то, г-н Васил Бонински, получихме отговор, че текстът на писмото трябва да се пренасочи към МРРБ чрез изп. директор на АГКК. Последваха още едно писмо до Министър-председателя на Република България г-н Бойко Борисов с копие до БТВ, Дарик Радио и в. Преса, в което отново се обръща внимание на проблемите в геодезията, кадастъра и българското законодателство. Председателя на CLGE Жан-Ив Пирло отново изпрати писмо до министър-председателя, поради липса на отговор на предходното от октомври 2011г. Председателят на КИГ – инж. Ангел Янакиев съвместно с председателя на АГФ – инж. Мишо Настев написаха трето поред писмо до г-н Бойко Борисов. За съжаление нямаше никакъв ефект от тях, тъй като правителството не обърна внимание на тпроблемите на геодезическата общност.

Среща с Министъра на Регионалното развитие и благоустройството
На срещата с Министъра на Регионалното развитие и благоустройството нашата камара беше представена от Председателя- инж. А. Янакиев и Заместник председателя- инж. Р. Георгиев. В отговор на настояването за възобновяване на финансирането на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) и респективно на геодезическата гилдия, ни бе обяснено, че в момента няма такава възможност.
Последващата ни среща бе провокирана от надвисналата заплаха за уволнение на голям брой тясно квалифицирани специалисти. Отново бе повдигнат въпроса за финансирането на АГКК на който ни беше отговорено , че ще се направи нещо по въпроса.Последната среща с министъра на МРРБ беше по време на откриването на международната среща на Комисия 3 и Комисия 7 през ноември 2010 г.На същата среща г-н министъра обеща да се изплатят задълженията към фирмите,което в интерес на истината в края на годината беше спазено.

Среща с Министъра на финансите
Изпратихме писмо до Министъра на финансите г-н Симеон Дянков, за да поискаме среща с него, както и да поискаме финансова подкрепа за развитието на геодезията и кадастъра. Полученият от него писмен отговор бе, че предвид строгата финансова дисциплина, допълнителни разходи над одобрените средства по бюджета на МРРБ не могат да се бъдат осигурени, в това число и за развитието на геодезията и кадастъра. Независимо от строгата финансова дисциплина министъра раздаде 180 милиона лева като награди в собственото си министерство.

Изпратена покана от КИГ до Президента на РБ – г-н Росен Плевнелиев
Председателяна КИГ изпрати писмо и до президента на Република България – г-н Росен Плевнелиев, с покана да бъде патрон на работната седмица на FIG 2015г. До момента имаме устно обещание, че президента ще подкрепи събитието.

Среща в народното събрание
През 2010 г проведохме среща заедно с г- н Александър Лазаров с комисията по регионално развитие по покана на г-н Любен Татарски – председател на комисията. На срещата направихме представяне на Камарата и обяснихме проблемите, които стоят пред нашите членове във връзка членуването им в две камари - КИГ и КИИП и необходимоста да се плащат два членски вноса. Получихме уверение от г-н Татарски за съдействие при постъпване на закона в народното събрание.

Комисия по професионална етика към КИГ следи за стриктното спазване на Кодекса по професионална етика и разглеждането на писмени жалби, изложения и молби, подадени от членове на КИГ или от засегнати лица – клиенти (възложители), служители в държавни или общински органи и отделни граждани. Всички доказани непристойни прояви на членове на КИГ, като недостойно представяне на колегията в обществото, подлежат на санкции от КПЕ. За този период КПЕ проведе много заседания и разгледа много жалби, постъпили срещу лица, работещи в сферата на геодезията. Протоколи от тези събрания могат да бъдат намерени на електронната страница на камарата.
Контролният съвет към КИГ следи за законосъобразността на решенията на УС.

Приемане на правилник за използване на логото на Камарата – Във връзка с Регистрацията на логото в Патентното ведомство се прие Правилник за използване на логото на Камарата. Правилникът беше разпространен и изпратен на електронните пощи на членовете и публикуван в списание „Геомедия”. До този момент няма постъпили коментари за допълнения и промени.

Приемане на Правилник за награждаване със звания и отличия на Камарата на инженерите по геодезия – Във връзка с поставен въпрос за приемане на почетен член от Областна колегия Разград и от инж. Никола Бадев от Пловдив беше изработен Правилник за награждаване със звания и отличия на Камарата на инженерите по геодезия на членовете на Комисията по професионална етика. Автор на текста е инж. Венета Коцева. Правилникът беше разпространен на електронните пощи на членовете и публикуван в списание „Геомедия”.

Финасова дейност на КИГ
Настоящото финансово положение на Камарата може да се приеме за относително добро.В момента /спрямо 25.04.2013г/ наличните средства,които има камарата са около 155 287 лв.
Колегите които са спонсорирали КИГ са Златан Златанов,Илиян Тодоров, Велислав Хараланов, Румен Георгиев и Ангел Янакиев.
Финансирани от КИГ дейности са:
-изработване и поставяне на надпис с името на проф. Пеевски на сградата на НТС в Благоевград -1700 лв.
-финансова помощ за закупуване на оборудване от КИГ за Българската експедиция на двама наши колеги на Антарктида 1000 лв
- финансиране на студенти от нашата специалност за специализирана практика в Русия по молба на декана на Геодезическия факултет - 2700 лв.
- абониране на всички членове на КИГ за списание Геомедия срещу 5 лв. за годишен абонамент.
- подпомагане на СГЗБ за последните две години с 2000 лв., за развитие и издаване на списанието „ Геодезия и земеустройство“
- спонсортство от 2 000 лв. за организацията на 4-та международна конференция по картография и ГИС, която се проведе в Албена на 18-22 юни 2012г.
- спонсорство на второ издание на учебника по Вертикално планиране на проф. Венета Коцева в пълен размер.
- Камарата на инженерите по геодезия награждава ежегодно книги на отличниците на Университета по архитектура, строителство и геодезия от специалност „Геодезия“ и „Устройство и управление на земи и имоти“.
За всички тези разходи има решения на УС на КИГ.
КИГ, съвместното с АГФ наеха агенция, занимаваща се със социологически проучвания. Целта на това проучване е изготвяне на социологическа анкета за значението и развитието на кадастъра в България. До този момент няма изнесени резултати от проучването.

УС на КИГ реши да вземе участие в учредяването на сдружение с нестопанска цел, с наименование „Долината на Места“. Сдружението ще използва експерти, членове на КИГ за решаването на геодезически задачи. Ако сдружението не изпълни ангажимента си към КИГ за наемане на членове на КИГ за експерти, на заседание на УС на КИГ ще бъде предложено КИГ да напусне сдружението.

Януари тази година председателя на Камарата на инженерите по геодезия – инж. Ангел Янакиев заедно с председателя на Асоциацията на геодезическите фирми – инж. Мишо Настев написаха писмо да Министерски съвет и медиите по казуса с Дюните. На 18.01.2013г. Инж. Златан Златанов, като представител на Камарата на инженерите по геодезия взе участие в общественото обсъждане на предложенията за законодателни промени, за недопускането на строителството върху пясъчните Дюни.

По инициатива на Камарата на строителите в България за установяване на по-тясно сътрудничество на организациите в бранша КИГ взе участие във форум на председателите на Камарите в строителния бранш. Със създаването на този форум се цели участие на камарите в бъдещи Проектозакини. КСБ публикува декларацията, изготвена след форума във в. Строител.

Отговор #2: • На 22.03.2013г. по инициатива на колегите от Европейската организация на геодезистите (CLGE), която България приветства и сподели се чества Деня на европейския геодезист и геоинформатиката. Това е една нова инициатива на CLGE, която обедини всички европейски геодезисти с празник на една и съща дата. За първи път събитието се отбеляза на 5 Март 2012г. в „столицата“ на Европейския съюз Брюксел. Датата бе избрана по повод рожденя ден на Герардус Меркатор – 5 март.

Ден на европейския геодезист и геоинформатиката 22 март 2013г. - Галилео Галилей честване в София, България;
Бългските геодезисти отпразнуваха заедно с европейските си колеги втория Ден на европейския геодезист и геоинформатиката. Организатори на събитието бяха Камарата на инженерите по геодезия и Съюза на геодезистите и земеустроителите в България. Празника се проведе в Дома на науката и културата и на него бяха поканени да присъстват всички членове на КИГ и СГЗБ. Темата на събитието бе предложена от УС на CLGE - Галилео, а именно, защото този учен има голям принос за геодезията с част от нецовите изобретения (гравиметъра и телескопа) и трудове.
За изготвяне на нормативна база, която отговаря на нуждите на инженерите-геодезисти и действа ефективно, членове на КИГ участват в подготовката и представят становища по нормативни актове в областта на геодезията, картографията и кадастъра. Председателят на КИГ участва в работата на Съвета по геодезия, картография и кадастър към Министъра на регионалното развитие и благоустройството. За гаранция за висококачествено извършени дейности и издигане престижа на геодезическата професия КИГ участва със свои представители в работата на комисията в Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) за разглеждане исканията за вписване в регистрите на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастър, по геодезия и по картография, както и при заличаване или повторно вписване. КИГ популяризира своята дейност сред своите членове и обществеността чрез издаване на свои материали в списание “ Геомедия “ и поддържане на УЕБ-сайт, който съдържа последните новости в областта на геодезията. В своите усилия да е в полза на обществото КИГ поддържа публичен регистър на своите членове и лицата с право да ползват печата за правоспособност на КИГ.
Камарата на инженерите по геодезия поддържа винаги актуалнa WEB-страница - http://kig-bg.org/ , на която всяка година се публикуват актуалните членове на КИГ, както и годишните и мандатните отчети на УС, КС и КПЕ на КИГ, обяви за работа у нас и в чужбина, новини, покани за участие в национални и международни прояви. Страницата съдържа също и информация за КИГ и структурата й, информация за членство в КИГ и контактите й: седалище, телефони и електронна поща. Поддържа се и рубрика с текущо задавани въпроси, на които КИГ предоставя конкретни отговори.
• Бъдещи приоритети пред КИГ
Тъй като Камарата се стреми да е водеща национална неправителствена организация по теми свързани с геодезията, КИГ си сътрудничи с водещите организации на международно ниво като FIG, CLGE и другите национални организации. За това трябва да се стремим да допринасяме за решаването на проблемите , които те са си поставили и с това да работим за една по добра организация в нашата страна. Едновременно с това Камарата трябва да си сътрудничи с политици на национално ниво, за да подобри и засили позициите си на геодезическа гилдия – нейната роля и услуги за обществото. Освен това се стреми да работи в диалог с другите национални организации – Съюза на геодезистите и земеустроителите в България, Камара на инженерите в инвестиционното проектиране, Камара на архитектите, Камара на нотариусите, Камарат на строителите в България и всички останали неправителствени организации, с които имам допирни точки.

Отговор на въпрос №2
Сертификатите и печатите на КИГ могат да послужат при участие в търгове и Обществени поръчки. Много от Обществените поръчки изискват участниците да имат правоспособност от КИГ.
Отговор на въпрос №4
КИГ е организирала едно мероприятие за повишаване на квалификацията в гр. Пловдив, в последната седмица на юни предстои второ такова. УС на КИГ е взел решение КИГ започва системно провеждане, на всеки три месеца, на мероприятия за повишаване на квалификацията, съвместно с преподаватели от УАСГ и юристи.

Отговор на въпрос №5
КИГ не определя минимални цени за изпълнение на геодезически, картографски и кадастрални дейности, понеже това противоречи на принципа на пазарната икономика и на законите в Република България. КИГ препоръчва да се използват публикуваните препоръчителни цени в списание Строителен надзор, бр. №9/2004г., част Геодезия, изготвени от геодезическата общност съвместно с колегите от КИИП, на базата на ценовия правилник за топографо – геодезически дейности от 1984г., допълнен и преработен.

Отговор на въпрос №6
В България няма монополизъм на геодезическите и кадастрални дейности. Тези дейности са обществени поръчки, на който всички колеги геодезисти се явяват и участват равноправно. Надяваме се на извънредното ОС да гласуваме Декларация, която да изпратим в МЗХ, за промяна на поддържката на КВС. С нея ще целим преминаването на всяка топографо – геодезическа дейност към АГКК.

Отговор на въпрос №7
Така зададен въпроса е злонамерен. Отговора е да! (защитаваме авторитета и достойнството на инженерите по геодезия с всички законови средства)

Отговор на въпрос №8
КИГ е единствената организация, която не е против други организации, в които членуват наши членове, за разлика от други организации, които навсякъде се изказват срещу КИГ. Имам в предвид писмото, което СГЗБ внесе в комисията в Народното Събрание през 2012г. В него колегата инж. Иван Калчев беше написал, че СГЗБ са против КИГ, и че всички други Камараи могат да дават правоспособност, само на КИГ да не се разрешава. Колеги, членове на КИИП направиха всичко възможно да се премахне от ЗИД на ЗКИР предложението за равнопоставеност на правоспособността на двете Камари, за да може колегите геодезисти да членуват само в една Камара и да плащат само един членски внос.

Уважаеми колеги,

винаги ще има колеги, които ще бъдат против КИГ. Има колеги, които не искат КИГ да бъде силна и самостоятелна Камара и да представлява инженерите по геодезия. Накрая искам да Ви обърна внимание върху един парадокс. Инж. Иван Калчев е заместник – председател на СГЗБ и той е човека, който е един от най-големите противници на КИГ. Остава отворен въпроса след като не вижда смисъл от КИГ, защо членува в нея. Искам да отбележа също, че след приемане на ЗИД на ЗКИР, Устава на КИГтрябва да се актуализира.

Моля за извинение за дългия отговор!
Инж. Ангел Янакиев – председател на УС на КИГ
София, май 2013 г.