Членовете на камарата ползват 7% отстъпка на всички продукти


x Close

СТРУКТУРА     Камарата на инженерите по геодезия осъществява своята дейност чрез националните органи и областни структури – колегии.

     Органите за управление на национално равнище са: общото събрание, управителният съвет, контролният съвет и комисията по професионална етика.

     Основните му функции са свързани с провеждане и осъществяване дейността на камарата в съответствие с приетия устав и с решенията на общото събрание

     Контролният съвет следи за законосъобразността на решенията на Управителния съвет.

     Основна задача на Комисията по професионална етика е следенето за стриктното спазване на Кодекса по професионална етика и разглеждането на писмени жалби, изложения и молби подадени от членове на КИГ или от засегнати лица – клиенти (възложители), служители в държавни или общински органи и отделни граждани. Всички доказани непристойни прояви на член на КИГ, като недостойно представяне на колегията в обществото, подлежат на санкции от Комисията по професионална.

     Областните колегии се избират на Общо събрание на колегията и се състоят от председател и двама или четири члена в зависимост от общия брой на членовете на колегията. От волята и желанието на инженерите геодезисти зависи по места да се изгради функционираща мрежа от звена защитаващи техните интереси.