Място за Вашата реклама
x Close

СЪБИТИЯ

Mеждународна конференция Inspire 21 - Дигитална България
От: 15.11.2017 / до: 15.11.2017
Уважаеми колеги,

На 15 ноември 2017г. от 9.00 часа в Capital Fort на бул.Цариградско шосе 90 в гр.София ще се отбележи ГИС ден 2017 и ще се проведе международна конференция Inspire 21 - Дигитална България.

27-ми Международен симпозиум „СЪВРЕМЕННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ, ОБРАЗОВАНИЕТО И ПРОФЕСИОНАЛНАТА ПРАКТИКА В ГЕОДЕЗИЯТА И СВЪРЗАНИТЕ С НЕЯ ОБЛАСТИ"
От: 09.11.2017 / до: 10.11.2017
Уважаеми колеги,

Информираме Ви, че на 9 и 10 ноември 2017г. в гр.София, Дома на техниката на ул.Г.С.Раковски 108, ще се проведе 27-ми Международен симпозиум

„СЪВРЕМЕННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ, ОБРАЗОВАНИЕТО И ПРОФЕСИОНАЛНАТА ПРАКТИКА В ГЕОДЕЗИЯТА И СВЪРЗАНИТЕ С НЕЯ ОБЛАСТИ"

Семинар на тема "ГНСС технологии: RTK измервания - проблеми, дискусия, решения" на 20.10.2017г.
От: 20.10.2017 / до: 20.10.2017
КИГ организира семинар на тема "ГНСС технологии: RTK измервания - проблеми, дискусия, решения" на 20.10.2017г. от 11.00 часа в гр.София, УАСГ-ГФ, зала 120, с лектор доц. д-р инж.Юри Цановски.
Участието е безплатно. Заповядайте!

Безвъзмездна юридическа помощ за членове на КИГ
От: 28.09.2017 / до: 31.12.2017
Уважаеми колеги,
До края на календарната 2017г. може да се възползвате от безвъзмездна юридическа помощ за членове на КИГ в областта на геодезията и кадастъра от адвокат Лъчезар Тодоров на ел.адрес: latchotodorov@gmail.com.

Публикувана обява за Извънредно събрание на КИГ
От: 07.08.2017 / до: 07.08.2017
Уважаеми колеги,
на 24 Юли 2017 г. във вестник "24 часа" във карето за "Обяви-обявления" е публикувана обявата за предстоящото Извънредно събрание със следния текст :


"Във връзка с чл. 14, (3) от Устава на Камарата на инженерите по геодезия (КИГ), Решение на Общото събрание на 02.06.2017 г. и Решение на УС насрочвам Извънредно общо събрание на Камарата на инженерите по геодезия със следния Дневен ред:

1. Избор на нов председател на УС на КИГ ;
2. Предложения за промяна на Устава на КИГ ;
3. Разни ;

Събранието ще се проведе на 20 Октомври 2017 г. в гр. София , в сградата на Университет по Архитектура , Строителство и Геодезия (УАСГ) , бул.”Христо Смирненски” № 1 от 13:00 часа. При липса на кворум събранието ще се проведе от 14:00 часа.

Инж. Милен Димиев

И.Д. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КАМАРАТА НА
ИНЖЕНЕРИТЕ ПО ГЕОДЕЗИЯ"

На 22.06.2017г. в АГКК се проведе обсъждане на напредъка на Стратегия 2030
От: 22.06.2017 / до: 22.06.2017
На 22.06.2017г. в АГКК се проведе обсъждане на напредъка на Стратегия 2030 и евентуални нормативни промени, съответстващи на целите и политиките, залегнали в нея, между новия изп.директор на АГКК инж.М.Киров и ръководителите на НПО. На срещата инж.Киров бе запознат с мнението на организациите относно необходимостта от спешни изменения на нормативни документи, изготвяне на методика за отстраняване на явна фактическа грешка, прецизиране на технически спецификации, проблеми при преобразуване на КВС и др. Срещата премина в конструктивен диалог, като се отчете спешна необходимост от ускоряване на работата на работните групи по Стратегия 2030.

Регионална конференция по кадастър и геопространствени данни в гр.Скопие
От: 08.06.2017 / до: 09.06.2017
На 8 и 9.06.2017г. в гр.Скопие се състоя 10-тата Регионална конференция по кадастър и геопространствени данни с над 120 участници от 10 страни от Балканския полуостров и с участието на представители на SLGE. На конференцията участваха и членовете на КИГ инж.Милен Димиев - и.д. председател на УС и инж.Николай Киров, член на УС, и председател на АГФ. Бяха представени структурата и дейностите, извършвани от националните агенции по кадастър на отделните страни, университети за подготовка на кадри, геодезически камари и асоциации, както и сътрудничеството между тях. По предложение на изп. директор на АГКК инж. Мима Чалева бе решено България да бъде домакин на следващата 11-та Регионална конференция по кадастър и геопространствени данни през 2018г.

Г-н Валентин Йовев бе назначен за зам.министър на МРРБ
От: 02.06.2017 / до: 02.06.2017
Г-н Валентин Йовев бе назначен за зам.министър на МРРБ и бе освободен от поста председател на Управителния съвет на Камара на инженерите по геодезия на проведеното Общо събрание на 02.06.2017г.
До извънредното Общо събрание на организацията на 20.10.2017г. и.д. председател на КИГ ще бъде инж. Милен Димиев.
Ръководството на КИГ благодари на г-н Йовев и му пожелава успехи на новата длъжност.

П Р О Г Р А М А за научно-техническите прояви през месец ЯНУАРИ 2017 година
От: 01.01.2017 / до: 31.01.2017
П Р О Г Р А М А
за научно-техническите прояви през месец ЯНУАРИ 2017 година

№ Дата, час, място Вид на проявата ТЕМА Организатор
1 04.01.2017г., 17.30ч., зала 5, ДНТ Клуб Клуб на геодезиста и земеустроителя РС на геодезистите и земеустроителите
2 05.01.2017г., 16.00ч., зала5, ДНТ Клуб Клуб на специалистите от земеделието РНТС на специалистите от земеделието
3 05-25.01.2017г. Срещи Методична помощ на колежи и професионални гимназии в региона при обучение на специалисти по хранително-вкусовата промишленост и храненето. РНТС по хранителна промишленост
4 10-20.01.2017г. Обсъждане Организиране и участие на членовете на РНТС по хранителна промишленост в Младежки форуми, 2017 РНТС по хранителна промишленост
5 10.01.2017г., 17.00ч., зас. зала 3, ДНТ Клуб Клуб на специалистите по водно дело ТО на НТС по водно дело
6 10-20.01.2017г. Обсъждане Организиране и участие на членовете на РНТСМ в Младежки форуми по машиностроене, 2017 РНТС по машиностроене
7 10.01.2017г., 18.00ч.,
зала 5, ДНТ Семинар „Енергийна ефективност - тенденции” ТНТС на енергетиците
8 11.01.2017г., 16.00ч.,
УХТ Клуб Младежки клуб по машиностроене РНТС по машиностроене
9 11.01.2017г., 16.00ч.,
УХТ Клуб Клуб на специалистите по хранителна промишленост. Обсъждане дейността на съюза през 2016г. РНТС по хранителна промишленост
10 12.01.2017г., Франкфурт Научно-техническо пътуване „Международен панаир за интериорен и домашен текстил” РНТС по текстил, облекло и кожи
11 12.01.2017г., 17.30ч.,
зала 5, ДНТ Кръгла маса „Проблеми на професионалното образование. Дуална система” РНТС по лесотехника, ПГВАД „Христо Ботев”
12 17.01.2017г., 17.00ч.,
зас. зала 3, ДНТ Семинар „Креативност и изобретателност” РНТС на изобретателите
13 17.01.2017г., 17.00ч., зала 5, ДНТ Заседание Заседание на Управителния съвет на РНТС на химиците РНТС на химиците
14 19.01.2017г., 16.00ч., ДНТ Обсъждане Организиране дейността на Съюза за изпълнение плана за научно - технически изяви през годината РНТС по текстил, облекло и кожи
15 20.01.2017г., 11.00ч., КТИ Семинар „Актуални теми в Данъчно законодателство за 2017 г.” РС на икономистите
16 24.01.2017г., 17.00ч.,
зас. зала 3, ДНТ Клуб Клуб на електроспециалиста РО на Съюза по електроника, електротехника и съобщения
17 24.01.2017г., 17.30ч., зала 5, ДНТ Клуб Клуб на еколога РНТС по лесотехника
18 26.01.2017г., 10.00ч., зала 6, ДНТ Обсъждане „Научно - изследователска дейност на ИТТИ - достижения, иновации и перспективи” РНТС на специалистите от земеделието, ИТТИ
19 26.01.2017 г. 17.00 ч. зала 5 Клуб Клуб по автоматика и информатика РС по автоматика и информатика
20 27.01.2017г., 10.00ч., зала 6, ДНТ Обсъждане „Резултати и постижения на ИРГР Садово през 2016 година” РНТС на специалистите от земеделието, ИРГР Садово
21 29.01.2017г., 10.00ч., ДНТ Клуб Клуб на специалиста от леката промишленост РНТС по текстил, облекло и кожи
22 всяка събота, 15.00ч.,
зала 6, ДНТ Клуб Клуб „Космос” РНТС по транспорта

Покана за технически семинар на 30 Септември 2016 година
От: 30.09.2016 / до: 30.09.2016
ТЕХНИЧЕСКИ СЕМИНАР

НОВИ ГЕОДЕЗИЧЕСКИ ИНСТРУМЕНТИ И ТЕХНОЛОГИИ
30 септември 2016 година

Дом на науката и техниката, гр. Пловдив
ул. „Гладстон” № 1, зала № 1
Начало: 30.09.2016 г. /петък/ - 9.30 ч.

Федерацията на научно-техническите съюзи /ФНТС/, Съюзът на геодезистите и земеустроителите в България /СГЗБ/, Регионалната организация на НТС с Дома на науката и техниката - гр.Пловдив, канят всички заинтересовани да посетят събитието, което съпътства Международния технически панаир.
ДНЕВЕН РЕД:

Регистрация 9.00-09.30
Откриване 9.30
Презентации: 9.30-13.00

1. „ГЕО-Иванов“ ООД
2. „Метрисис“ ООД
3. „ГЕОКАД Проект“ ЕООД
4. “Солитех“ АД
5.„ГЕО ПЛЮС” ЕООД
6. „IOES“ ЕООД
7. „Геокад 93“ ЕООД
8 „ГЕОХАЙД „ ЕООД

Общо събрание на КИГ
От: 03.06.2016 / до: 03.06.2016
Във връзка с чл. 14, ал. 2 от Устава на Камарата на инженерите по геодезия, насрочвам редовно Общо събрание на Камарата на инженерите по геодезия (КИГ) със следния Дневен ред:

1. Отчет на председателя на Управителния съвет (УС) на КИГ за периода от 06 Юни 2015 г. до 02 Юни 2016 г. ;
2. Разни ;

Събранието ще се проведе на 03 Юни 2016 г. в гр. София , в Университет по Архитектура , Строителство и Геодезия (УАСГ) , бул.”Христо Смирненски” № 1 , Корпус Б , стая 224 от 11:00 часа. При липса на кворум събранието ще се проведе от 12:00 часа.

Семинар: Софтуерните решения на Autodesk за строителни фирми - на 22.04.2016г.
От: 22.04.2016 / до: 22.04.2016
СОФТУЕРНИТЕ РЕШЕНИЯ НА AUTODESK ЗА СТРОИТЕЛНИ ФИРМИ

22 април 2016 г.
петък, 09:15 часа
ХОТЕЛ ЦЕНТРАЛ
бул. Христо Ботев 52, София 1000


Програма:
09:15 – 09:30 -- Регистрация
09:30 – 09:35 -- Откриване
09:35 – 10:05 -- Ползи от работа с 3D модел и актуални софтуерни решения
на Autodesk за етапа на строителство
10:05 – 10:30 -- Инструменти за координация на данни между екипите
на строителната фирма при реализация на проекти
10:30 – 11:50 -- Автоматизиране на ежедневните дейности:
• Трасиране на проектните данни на строителната площадка;
• Въвеждане на данни от геодезическо замерване
на готовите изкопи и линейни обекти;
• Изчисляване на дължини, обеми, количества;
• Контрол за количеството на извършените работи
11:50 – 12:20 -- Предварителна проверка на проектите за съвместимост и изпълнимост. Създаване на линеен график за симулация и планиране на строителния процес
12:20 – 12:30 -- Въпроси


Организатори
ПЕТЕРШИНЕГ ЕНД КАНИСКО БЪЛГАРИЯ ООД
гр. София 1309, ул. Перник № 97, Тел.: 02/988 78 80 ; 02/983 14 10
www.kanisco.com; www.proektirane.eu
e-mail: kanisco@kanisco.com
Адрес за регистрация : https://bg.gep.autodesk-services.com/registration/52194

Проведена среща на 10.03.2016 г.
От: 10.03.2016 / до: 10.03.2016
На 10.03.2016г. в сградата на АГКК се проведе среща, организирана съвместно от КИГ – София и СГКК – София. Срещата бе открита от инж. Зл. Златанов, който представи за дискутиране въпроси от членовете на КИГ, получени в Областна колегия на КИГ – София.

Инж. Д. Величков, началник на СГКК – София, презентира организационните промени в СГКК през последните 6 месеца, свързани с повишаване на броя на обслужващите специалисти, комуникацията с правоспособните лица, извършване на полски проверки по получените преписки, както и споразумение за откриване на изнесени работни места на СГКК в отделните райони на СО. Срещата протече в коректен тон, като бе даден отговор на всички зададени от членовете на КИГ въпроси и приключи с пожелание за нова, бъдеща среща до края на 2016г.

Сдружение с нестопанска цел "Териториална организация на НТС с Дом на науката и техниката -Пловдив - П Р О Г Р А М А за научно-техническите прояви през месец МАРТ 2016 година
От: 01.03.2016 / до: 31.03.2016
1 01.03.2016г., 18.00ч., Зала5, ДНТ Семинар "Списание Енергетика - седемдесет години в служба на енергетиците" ТНТС на енергетиците
2 02.03.2016г., 17.30ч., зала 5, ДНТ Клуб Клуб на геодезиста и земеустроителя РС на геодезистите и земеустроителите
3 08.03.2016г., 17.00ч., ДНТ Клуб Клуб по водно дело ТО на НТС по водно дело
4 09.03.2016г., 16.00ч., УХТ Клуб Клуб на специалистите по хранителна промишленост РНТС по хранителна промишленост
5 09.03.2016г., 16.00ч., УХТ Клуб Младежки клуб по машиностроене РНТС по машиностроене
6 10.03.3016г., 14.00ч., УХТ Обсъждане Подготовка за провеждане и участие в Младежки форум по машиностроене, 2016 РНТС по машиностроене
7 10.03.2016г., 17.00ч., зала 5, ДНТ Клуб Клуб на лесоинженера и озеленителя РНТС по лесотехника
8 01-15.03.2016г., УХТ Дискусия / Изложба Организиране и провеждане на студентска научна сесия „Хранене и туризъм” РНТС по хранителна промишленост
9 11.03.2016г., 14.00ч., КТИ Семинар "Синергия в конгломерата от сайтове - електронен магазин и електронно списание" РС на икономистите
10 11.03.2016г., 14.00ч., ТУ София, Филиал Пловдив Честване Награждаване на абсолвенти от специалностите ТТТ и АТТ, активни членове на РНТСТ - Пловдив РНТС по транспорта
11 01-10.03.2016г. Обсъждане Подготовка за Младежки форум по транспорта РНТС по транспорта
12 11.03.2016г., 14.00ч., ТУ София, Филиал Пловдив Честване Награждаване отлични абсолвенти в специалности АТТ и ТТТ РНТС по транспорта
13 15.03.2016г., 13.00ч., СОУ Яне Сандански Лекция и дискусия Характерни български етерични масла - получаване, състав и биологична активност РНТС на химиците
14 17.03.2016г., 15.00ч., зала 5, ДНТ Среща Среща с актива на РНТС по текстил, облекло и кожи РНТС по текстил, облекло и кожи - Пловдив
15 15.03.2016г., 17.00ч., зас. зала 3, ДНТ Семинар „Как да защитим своята интелектуална собственост?” РНТС на изобретателите
16 22.03.2016г., 14.00ч., зала 6, ДНТ Честване Световен ден на водата ТО на НТС по водно дело, В и К ЕООД, НС ЕАД - Клон Марица, Областна администрация
17 23.03.2016г., 17.00ч., зас. зала 3, ДНТ Клуб Клуб на електроспециалиста РО на СЕЕС - Пловдив
18 24.03.2016г., обекти Открит ден Отглеждане и резитба на декоративни дървета и храсти РНТС по лесотехника, Община Пловдив
19 24.03.2016г., 17.00ч., зала 5, ДНТ Семинар "Учебни програми за изучаване на мобилните технологии и приложения" РС по автоматика и информатика
20 25.03.2015г., 10.00ч., зала 5, ДНТ Информационен ден Национален информационен ден по проект BIOENERGY4BUSSINESS СНЦ „ТО на НТС с ДНТ - Пловдив”
21 25.03.2016г., 10.00ч., ИТТИ Открит ден „Добри земеделски практики при производство на тютюнев разсад” РНТС на специалистите от земеделието, ИТТИ
22 25.03.2016г., 10.00ч., ДНТ София Среща Участие в Общо събрание на РНТС ТОК РНТС по текстил, облекло и кожи, НТС ТОК
23 27.03.2016г., 10.00ч., ДНТ Клуб Клуб на специалиста по текстил, облекло и кожи РНТС по текстил, облекло и кожи - Пловдив
24 29.03.2016г., 17.30ч., зала 6, ДНТ Клуб Клуб на еколога РНТС по лесотехника
25 30.03-03.04.2015г., МПП Изложба Участие в специализирана изложба за цветя, декоративна растителност, градинско оборудване и аксесоари „Цветна пролет 2016” РНТС по лесотехника
26 всяка събота, зала 6, ДНТ Клуб Клуб „Космос” РНТС по транспорта

Сдружение с нестопанска цел "Териториална организация на НТС с Дом на науката и техниката -Пловдив - П Р О Г Р А М А за научно-техническите прояви през месец ФЕВРУАРИ 2016 година
От: 01.02.2016 / до: 29.02.2016
1 02.02.2015г., 18.00ч., зала 5, ДНТ Семинар „Пазарът на електрическа енергия в полза на потребителите” ТНТС на енергетиците
2 03.02.2016г., 17.00ч., ж.к. Тракия, бул. Освобождение 32, КИИП Среща Работна среща с КИИП. Участие в съвместни проекти и мероприятия. РС на геодезистите и земеустроители, КИИП
3 04.02.2016г., 10.00ч., зала 6, ДНТ Кръгла маса „Състояние, проблеми и предизвикателства пред отрасъла Зеленчукопроизводство в България” РНТС на специалистите от земеделието, ИЗК „Марица”
4 04.02.2016г., 13.00ч., кат. Аналитична химия - УХТ Обсъждане „Използване на отпадък от микробиологичната промишленост като адсорбент на метални йони” РНТС на химиците
5 04-06.02.2016г., Истанбул Научно-техническо пътуване Посещение на 13-ти международен панаир за трикотаж и прежди РНТС по текстил, облекло и кожи
6 05.02.2016г., 10.00ч., Заседателна зала на ИО Дискусия „Постижения в областта на селекцията и технологиите в отрасъла Овощарството” РНТС на специалистите от земеделието, ИО
7 09.02.2016г., 17.00ч., зас. зала 3, ДНТ Клуб Клуб на специалистите по водно дело ТО на НТС по водно дело
8 10.02.2016г., 10.30ч., ДНТ Честване Ден на пчеларя „Св. Харалампий” РНТС на специалистите от земеделието, Пчеларско дружество „Акация”
9 10.02.2016г., 11.00ч., зала 6, ДНТ Лекция „Медът - храна и лекарство за всички възрасти” РНТС на специалистите от земеделието, Пчеларско дружество „Акация”
10 10.02.2016г., 16.00ч., УХТ Клуб Клуб на специалистите по хранителна промишленост РНТС по хранителна промишленост
11 10.02.2016г., 16.00ч., УХТ Клуб Младежки клуб по машиностроене РНТС по машиностроене
12 10-19.02.2016г., фоайе на ДНТ Изложба Изложба - базар на мед и пчелни продукти РНТС на специалистите от земеделието, Пчеларско дружество „Акация”
13 11.02.2016г., 17.00ч., ДНТ Обсъждане Подготовка и провеждане на съвместни научно-технически мероприятия със съюзите в СНЦ „ТО на НТС с ДНТ - Пловдив” РНТС по машиностроене
14 11.02.2016г., 17.00ч., зала 5, ДНТ Клуб Клуб на лесоинженера и озеленителя. „Зелената система на град Пловдив” - история и актуални проблеми” РНТС по лесотехника
15 16.02.2016г., 17.00ч., зас. зала 3, ДНТ Семинар „Загуби в Европейския съюз от фалшификации на марки и дизайни” РНТС на изобретателите
16 18.02.2016г., „Норатекс” ООДС Кръгла маса „Възможности за подобряване условията на труд чрез европейските програми” РНТС по текстил, облекло и кожи
17 22.02.2016г., НС Пловдив Обсъждане „Пролетни високи води по р. Марица ТО на НТС по водно дело, НС Пловдив
18 23.02.2016г., 17.00ч., зас. зала 3, ДНТ Клуб Клуб на електроспециалиста РО на Съюза по електроника, електротехника и съобщения
19 23.02.2015г., 17.30ч, зала 6, ДНТ Клуб Клуб на еколога РНТС по лесотехника
20 24-28.02.2016г., МПП Изложба Участие в Международната селскостопанска изложба „АГРА - 2016” РНТС на специалистите от земеделието, НИ
21 24-28.02.2016г., МПП Изложба Участие в специализирана изложба за биологично земеделие и животновъдство БИОАГРА РНТС на специалистите от земеделието, НИ
22 24-28.02.2016г., МПП Изложба Участие в Международна изложба за пчеларство АПИ България РНТС на специалистите от земеделието, Пчеларско дружество „Акация”
23 24.02.2016г., 13.00ч., зала 5, ДНТ Кръгла маса "Етичното финансиране на предприемачеството - алтернатива на лошите банкови практики " РС на икономистите
24 24-28.02.2016г., МПП Изложба Посещение на Международна изложба за храни и напитки, опаковки, машини и технологии ФУДТЕХ
РНТС по хранителна промишленост, РНТС по машиностроене
25 24-28.02.2016г., МПП Изложба Посещение на Международна изложба за оборудване за хотели, ресторанти, кафетерии и търговски обекти ХОРЕКА ПЛОВДИВ
РНТС по хранителна промишленост, РНТС по машиностроене
26 24-28.02.2016г., МПП Изложба Посещение на Изложба на високачествени италиански храни и вина ВКУСОВЕТЕ НА ИТАЛИЯ
РНТС по хранителна промишленост
27 24-28.02.2016г., МПП Изложба Посещение на Международна изложба за лозарство и винарство
Фестивал на виното - ВИНАРИЯ
РНТС по хранителна промишленост
28 25.02.2016г., МПП Семинар Участие в подготовката и провеждането на Национален практически семинар на тема: „Актуални проблеми на хранително - вкусовата индустрия според най-съвременните изисквания на българската и европейската нормативна уредба” СХП, РНТС по хранителна промишленост
29 26.02.2016г., 17.00ч., зала 5, ДНТ Семинар "Приложения на Big Data" РС по автоматика и информатика
30 28.02.2016г., ДНТ Клуб Клуб на специалиста по текстил, облекло и кожи РНТС по текстил, облекло и кожи
31 01-29.02.2016г. Срещи Срещи и оказване на методична помощ на колежи и професионални гимназии в региона при обучение на специалисти по хранително-вкусовата промишленост и храненето. РНТС по хранителна промишленост
32 01-29.02.2016г. Обсъждане Подготовка на Младежки Форум по транспорта, 2016 РНТС по транспорта

„Стройко 2000“, в периода 23–27 март 2016 г., в НДК, София
От: 23.03.2016 / до: 27.03.2016
Във връзка с организираното от Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) участие на български МСП на 46-то Специализирано изложение за архитектура, строителство и обзавеждане „Стройко 2000“, в периода 23–27 март 2016 г., в НДК, София, приложено изпращам на Вашето внимание писмо покана.

Списък на необходимите документи за кандидатстване за участие в “Стройко 2000“ може да намерите на следния линк: http://www.sme.government.bg/?p=31121

Покана от ръководството на АГКК
01.12.2015
На 26-ти януари, вторник, от 15,00 ч. г-н Наков организира среща в кабинета си. На срещата ще присъства и г-н Николай Нанков – заместник-министър на РРБ. Поканата е адресирана до Г-Н КИРОВ,Г-Н ЙОВЕВ, Г-Н КАЛЧЕВ и Г-Н ГЛАВИНЧЕВ.Темите , които ще се дискутират са следните :


1. Нови положения в ЗИД на ЗКИР относно обслужване на гражданите с кадастрална информация.
2. Предстоящо възлагане изработване на КККР

3. Разни

Интервюто на инж.Валентин Йовев
01.12.2015
Интервюто може да прочете на следните линкове , посочени по-долу :

http://stroitelstvoimoti.com/wp-content/uploads/2016/01/1-2413.pdf

http://stroitelstvoimoti.com/

Първи геодезически събор - 6 Февруари 2016 година
01.12.2015
На 6 Февруари 2016 година ще се проведе Първи геодезически събор в гр.София , ул."Г.С.Раковски" 108 , в сградата на ФНТС с начало 9,30 часа. Организатори на събитието са СГЗБ , АГФ , КИГ и КИИП.
Регистрацията на следния адрес :
www.geodesymeetingbg.tumblr.com

Сдружение с нестопанска цел "Териториална организация на НТС с Дом на науката и техниката -Пловдив - П Р О Г Р А М А за научно-техническите прояви през месец ДЕКЕМВРИ 2015 година
От: 01.12.2015 / до: 27.12.2015
П Р О Г Р А М А
за научно-техническите прояви през месец ДЕКЕМВРИ 2015 година


по
ред Дата, час, място Вид на
проявата ТЕМА Организатор
1 01.12.2015г., 18.00ч., зала 5, ДНТ Семинар „Тенденции в производството на електрическа енергия от възобновяеми източници и условия за участие в енергийния пазар” ТНТС на енергетиците
2 02.12.2015г., 17.30ч., зала 5, ДНТ Клуб Клуб на геодезиста РС на геодезистите и земеустроителите
3 04.12.2015г., 15.00ч., зала 5, ДНТ Съвещание Управителен съвет на РНТС на специалистите от земеделието РНТС на специалистите от земеделието
4 08.12.2015г.,17.00ч., зас. зала 3, ДНТ Клуб / Обсъждане Клуб по водно дело. Обсъждане изпълнението на плана за научно - техническата дейност на съюза за 2016г. ТО на НТС по водно дело
5 10.12.2015г., 11.00ч., „Аглика” Обсъждане „Лиропол - алтернатива на класическото производство на хавлиени тъкани” РНТС по текстил, облекло и кожи
6 10.12.2015г., 17.00ч., зала 5, ДНТ Клуб Клуб на озеленителя и лесоинженера РНТС по лесотехника
7 10.12.2015г., ДНТ Обсъждане Обсъждане на организацията на конференциите с участието на РСАИ през 2016 г. РС по автоматика и информатика
8 11.12.2015г., Смолян Кръгла маса "Локален икономически модел за индустриализация и интернацинализация" РС на икономистите, СИБ
9 12.12.2015г., 10.00ч., УХТ Честване Промоция на абсолвенти от випуск 2015 на УХТ РНТС по хранителна промишленост,
РНТС по машиностроене, УХТ
10 16-18.12.2015г., Актова зала на ПГВАД „Христо Ботев” Изложба Изложба - базар на изделия, изработени от ученици на ПГВАД „Христо Ботев” РНТС по лесотехника,
ПГВАД „Христо Ботев”
11 16.12.2015г., 16.00ч., УХТ Обсъждане / Клуб Клуб на специалистите по хранителна промишленост. Младите специалисти в хранителната промишленост. РНТС по хранителна промишленост
12 16.12.2015г., 16.00ч., УХТ Обсъждане / Клуб Младежки клуб по машиностроене. Висшето образование в машиностроенето - проблеми и перспективи. РНТС по машиностроене
13 16.12.2015г., 17.30ч. Обсъждане Изпълнение на плануваните за 2015г. мероприятия на РНТС по машиностроене и обсъждане дейността на съюза през 2016г. РНТС по машиностроене
14 17.12.2015г., 13.00ч., ТУ София, Филиал Пловдив Обсъждане Обсъждане дейността на РО на СЕЕС за 2015г. и предстоящите мероприятия на съюза за 2016г. РО на Съюза по електроника, електротехника и съобщения
15 17.12.2015г., 14.30ч., Актова зала на ПГВАД „Христо Ботев” Изложба Коледен благотворителен търг на изделия, изработени от ученици на ПГВАД „Христо Ботев” РНТС по лесотехника,
ПГВАД „Христо Ботев”
16 18.12.2015г., 17.00ч., ДНТ Среща / Честване Среща с актива на РНТС по текстил, облекло и кожи във връзка с приключването на 2015 година РНТС по текстил, облекло и кожи
17 27.12.2015г., 10.00ч., ДНТ Клуб Клуб на специалиста по текстил, облекло и кожи РНТС по текстил, облекло и кожи

XXV МЕЖДУНАРОДЕН СИМПОЗИУМ СЪВРЕМЕННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ, ОБРАЗОВАНИЕТО И ПРОФЕСИОНАЛНАТА ПРАКТИКА В ГЕОДЕЗИЯТА И СВЪРЗАНИТЕ С НЕЯ ОБЛАСТИ - София, Ноември 05 - 06, 2015
От: 05.11.2015 / до: 06.11.2015
ПРОГРАМА:
4 Ноември 2015 г. (Сряда)
15:00 - 20.00 Регистрация - Канцеларията на СГЗБ, ДНТ, ул. „ Г. С. Раковски" 108,
IV етаж
5 Ноември 2015 г. (Четвъртък)
08.0 - 09.00 Регистрация - Зала 4, ДНТ, ул. „ Г. С. Раковски" 108,
09.0 - 09.15 Откриване на симпозиума
Приветствия
09.15 - 10.45 ДОКЛАДИ И ДИСКУСИИ (I) - НАЦИОНАЛНИ ПРОБЛЕМИ Проф. дтн Георги Вълев (BG), д-р Иван Калчев (BG)
1. Състояние и развитие на геодезията и кадастъра в България
Светослав Наков (BG)
2. Актуални проблеми на геодезията и кадастъра в България - становище и
предложения от геодезическата общност Иван Калчев, Цветен Боев (BG)
3. Система за предоставяне на пространствените данни на Министерство на
отбраната
Мариан Марков (BG)
10.45 - 11.00 Кафе пауза
11.0 - 12.30 ДОКЛАДИ И ДИСКУСИИ (II) - ГЕОДЕЗИЯ
Доц. д-р инж. Иван Здравчев (BG), д-р инж. Мариан Марков (BG)
1. Изследване на свлачище чрез повторни GPS/GNSS измервания в региона на
Ambaroba, Qanakkale, Северозападна Турция Р. Джунейт Ереноглу, Озгун Аксай, Оиа Ереноглу (TR)
2. Софтуерна система за моделиране и използване на геометричен модел на
геоида на територията на България
Мариян Николов, Иван Калчев, Иван Янков (BG)
3. Автоматизирана система за геодезичен контрол при изграждане
на връхни мостови конструкции по метода на конзолното бетониране Тодор Костадинов, Ани Мирославова (BG)
4. Изменение на стойностите на геодезическите величини, получени при
използване на различни приливни системи: Примери за България Станислава Вълчева, Тамара Цветкова (BG)
5. Гражданско приложение на дистанционни управляеми летателни системи
Йордан Г еоргиев (BG)
12.30 - 14.00 Обяд
14.0 - 15.30 ДОКЛАДИ И ДИСКУСИИ (III) - ГЕОДЕЗИЯ, ОБРАЗОВАНИЕ Д-р инж. Р. Джунейт Ереноглу (TR), доц. д-р инж. Тодор Костадинов (BG)
1. Актуални интердисциплинарни правила за интегрирани решения в началния
етап на проектиране в ландшафтната архитектура Теодор Карамочев, Венета Коцева (BG)
2. Дидактическата проблемност в обучението по фотограметрия и дистанционни
методи
Нели Здравчева (BG)
3. Компютърно базираш мeтoдика за обучение по цифрова фотограметрия в
средата на MATLAB Наталия Александрова (BG)
4. Резултати и анализи от проекта GEOSKILLS+ за повишаване на качеството и
интереса към образованието по геодезията и геопространствени технологии в Европа
Аспарух Камбуров, Димитър Величков (BG)
5. Съвременното висше техническо образование
Нели Здравчева, Елена Рангелова (BG)
15.30 - 16.00 Кафе пауза
16.0 - 17.30 ДОКЛАДИ И ДИСКУСИИ (IV) - ФОТОГРАМЕТРИЯ,
ЛАЗЕРНО СКАНИРАНЕ Д-р инж. Оиа Ереноглу (TR), проф. д-р Пламен Малджански (BG)
1. Ново фотограметрично оформление на станциите на камерата. Примерно
изследване
Патриция Мидула (IT)
2. Процедура на корелационно съпоставяне за установяване на топологични
характеристики Борислав Маринов (BG)
3. Класификация на геоложки характеристики при използване на снимки с
термална камера: Примерно изследване на геотермалния регион Тузлата (Qanakkale-Турция)
Оиа Ереноглу, Озгун Аксай, Р. Джунейт Ереноглу (TR)
4. Оценка точността на безпилотни летателни системи - на базата термална
фотограметрия
Озгун Аксай, Р. Джунейт Ереноглу , Оиа Ереноглу (TR)
5. Приложение на 3D наземно лазерно сканиране за създаване на проектна
документация за обекти на кадастъра Г инчо Костов (BG)
6. Ориентация на облаци от точки получени от лазерно сканиране за изследване
на деформации Г ергана Антова (BG)
18.0 Коктейл: Военен клуб - Централен дом на армията
09.0 - 10.30 ДОКЛАДИ И ДИСКУСИИ (V) - КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Проф. дтн. инж. Станислав Василев (BG), доц. д-р инж. Венета Коцева (BG)
1. Грешки при трансформиране на графични данни от една координатна зона в
друга
Пенка Кастрева, Г алина Безинска (BG)
2. Карти в интернет- пространството за актуални събития и явления
Венета Коцева (BG)
3. Картографиране на горите в България - начало и първи успехи
Венета Коцева, Десислава Вълева (BG)
4. Граници в кадастралната карта
Илинка Иванова (BG)
10.30 - 11.00 Кафе пауза
11.0 - 12.30 ДОКЛАДИ И ДИСКУСИИ (VI)
УСТРОЙСТВО И ЗАЩИТА НА ТЕРИТОРИИТЕ Проф. д-р инж. Бойко Рангелов (BG), доц. д-р инж. Илинка Иванова (BG)
1. Земеустройството и развитието на селските райони
Ана Стоева (BG)
2. Геодезически работи при оценка на риска от природни бедствия
Теодор Масов (BG)
3. Приноси към изследването на кинематични модели на системи за ранно
предупреждение от земе тресения и цунами
Бойко Рангелов, Иван Парушев, Еделвайс Спасов (BG)
4. Влияние на релефа върху обработката на сеизмични данни
Мая Григорова (BG)
5. Изследване на разломни структури и равномерно потъващ
фундамент с помощта на микросеизмичен шум Емил Ойнаков, Бойко Рангелов (BG)
12.30 - 14.00 Обяд
14.0 - 15.30 ДОКЛАДИ И ДИСКУСИИ (VII)
СПЪТНИКОВИ СИСТЕМИ, ДИСТАНЦИОННИ ИЗСЛЕДВАНИЯ Доц. д-р инж. Дойно Петков (BG), проф. д-р инж. Керанка Василева (BG)
1. Анализ на обстановки с мъгла на летище София: числени експерименти с
използване на GNSS тропосферни продукти Г ергана Герова, Илиян Манафов, Керанка Василева (BG)
2. Оценка на точността на данните от спътникови снимки
Венцеслав Димитров (BG)
3. Дистанционни изследвания на засолени почви във видимия и близкия
инфрачервен спектър
Румяна Кънчева, Г еорги Г еоргиев, Деница Борисова (BG)
4. Използване на невронни мрежи за класификация на данни от дистанционни
изследвания Христо Николов (BG)
5. Математическо моделиране във фотограметрията и дистанционните методи
Нели Здравчева (BG)
15.30 - 16.00 Кафе пауза
16.0 - 17.30 СЕСИЯ ЗА МЛАДИ СПЕЦИАЛИСТИ И СТУДЕНТИ (VIII)
Д-р инж. Р. Джунейт Ереноглу (TR), проф. д-р Борислав Маринов (BG)
1. Анализ и оценка на приложимостта на базпилотни летателни системи в
геодезията и кадастъра
Ивелина Христозова, Иван Калчев (BG)
2. Проследяване на промените на теренното покритие по космически
изображения
Петя Колева, Борислав Маринов (BG)
ПОСТЕРИ
1. Нов подход при картографиране на различен вид скали и изменения на
свойствата им с използване на фотограметрия чрез безпилотни системи. Пример за района на мината в Karadag Р. Джунейт Ереноглу (TR)
2. Ролята на фотограметрията и дистанционните методи за екологичното и
устойчиво развитие на съвременното общество Нели Здравчева (BG)
Обща дискусия. Приемане на резолюция.
Закриване на симпозиума.
И З Л О Ж Б А
5 октомври 2015 г. Зала 4, ет 2, 9:00-17:30 часа

П Р О Г Р А М А за научно-техническите прояви през месец НОЕМВРИ 2015 година
01.11.2015
1 03.11.2015г., 18.00ч., зала 5, ДНТ Семинар „Българска независима енергийна борса” ТНТС на енергетиците;
2 03-05.11.2015г, Истанбул, Турция Научно-техническо пътуване / Бизнес срещи Международна специализирана изложба „Кожи и кожени изделия” РНТС по текстил, облекло и кожи;
3 04.11.2014г., 14.30ч., Еко 94 Пловдив Обсъждане „Подготовка на транспортната техника за работа при зимни условия” РНТС по машиностроене, Еко 94 Пловдив;
4 04.11.2015г., 15.00ч., ПУ Аудитория 11 Честване 120 години от рождението на световно известния български учен в областта на органичната химия академик Димитър Иванов РНТС на химиците;
5 04.11.2015г., 17.30ч., зала 5 Клуб Клуб на геодезиста и земеустроителя РС на геодезистите и земеустроителите;
6 10.11.2015г., 16.00ч., УХТ Клуб Клуб на специалистите по хранителна промишленост РНТС по хранителна промишленост;
7 10.11.2015г., 16.00ч., УХТ Клуб Младежки клуб по машиностроене РНТС по машиностроене;
8 10.11.2015г., 17.00ч., зас. зала 3, ДНТ Клуб Клуб на специалистите по водно дело Териториална организация на НТС по водно дело;
9 11.11.2015г., Милано, Италия Научно-техническо пътуване / Бизнес срещи Международна изложба „Текстилно машиностроене” - ITMA 2015 РНТС по текстил, облекло и кожи;
10 12.11.2015г., 17.00ч.,зала 5, ДНТ Клуб Клуб на лесоинженера и озеленителя РНТС по лесотехника;
11 14.11.2015г., 10.00ч., Кинозала 1, ДНТ Научно-техническа конференция с международно участие По проблемите на пчеларството в България ;
12 17.11.2015,. 17.00ч., зас. зала 3, ДНТ Клуб Семинар на тема: „Антикорупция - Патентно ведомство - Изобретатели” РС на изобретателите;
13 18.11.2015г., 13.30ч., КТИ Семинар Организиране и провеждане на семинар на тема: "Бюджетиране и управление на паричните потоци на компаниите" РС на икономистите, КТИ „Съединение”;
14 20.11.2015г., ДНТ, 09.00ч. Международна научно - практическа конференция IV-та Международна научно-практическа конференция „Храни, технологии и здраве - 2015” СНЦ „ТО на НТС с ДНТ - Пловдив”, РНТС по хранителна промишленост, СА, ИИРХ;
15 20.11.2015г., 17.00ч., зас.зала 1, ДНТ Семинар "Обсъждане на актуалните версии на Microsoft Office" РС по автоматика и информатика;
16 24.11.2015г., 17.00ч., зас. зала 3, ДНТ Клуб Клуб на електроспециалиста РО на Съюз по електроника, електротехника и съобщения;
17 24.11.2015г., 17.30ч., зала 6, ДНТ Клуб Клуб на еколога РНТС по лесотехника
18 26.11.2015г., София Честване / Научно - практическа конференция Участие в честването на 50-годишнината от създаването на СХП и в Дванадесета национална научно - практическа конференция с международно участие на тема: „Хранителната индустрия в България - традиция и бъдеще” РНТС по хранителна промишленост, СХП;
19 29.11.2015г., 10.00ч., ДНТ Клуб Клуб на специалиста по текстил, облекло и кожи РНТС по текстил, облекло и кожи;

Среща дискусия , проведена на 14.10.2015г.
От: 14.10.2015 / до: 14.10.2015
На 14.10.2015г. , по покана на политическа партия АБВ, коалиционен партньор в правителството на Република България, се проведе среща дискусия с националните и регионалните за София, геодезически браншови структури по проблеми, касаещи развитието на геодезията, кадастъра и инвестиционното проектиране в България. На срещата присъства заместник министъра на МРРБ г-н Аспарухов, народния представител г-н Св.Белмезов и председателя на ГС на ПП АБВ Тодор Цанев. От страна на браншовите организации в сектор Геодезия, на срещата присъстваха: г-н Йовев – председател на КИГ, г-н Златанов – председател на ОК на КИГ- София, г-н Димиев – зам.председател на КИГ, г-н Киров – председател на АГФ, г-н Главинчев- председател на секция „Геодезия” в КИИП и др. В откровен тон бяха обсъдени проблемите в сектора, породени от липсата на държавна политика (увеличаване на работата на АГКК и намаляване на фонда работна заплата в бюджета на АГКК през настоящата година с над 15%(-), на фона на общо увеличен обем за дейности), изключително влошената организация на работа, демотивиране на служителите от АГКК, немотивирани назначения и освобождавания от заеманите длъжности, кореспонденцията на МРРБ с МЗХ по отношение на АГКК, както и необходимостта от разработване на стратегия за решаването им, възможността АГКК да се трансформира в държавна агенция и др. Изразена бе и от двете страни тревога от предстоящето влизане в сила и по-точно обслужването на кадастралните карти и регистри, възложени през 2014г. Господин Аспарухов изрази своето убеждение, че АГКК няма да бъде преместена в друго министерство, благодари за конструктивния подход от страна на гилдията и сподели своите виждания по повдигнатите проблеми. Срещата нямаше предизборен характер, но въпреки това, не бе уважена от изпълнителния директор на АГКК, господин Наков.

Състезанието "Суперкрос София 2015", което ще се проведе в края на м. октомври 2015 г. в зала "Арена Армеец"
От: 01.10.2015 / до: 31.10.2015
Уважаеми членове ,

в края на м. октомври 2015 г. в зала "Арена Армеец" ще се проведе състезанието "Суперкрос София 2015", . Допълнителна информация можете да бъде намерена на: www.supercross-sofia.com; www.facebook.com/supercrossbg


С любезното съдействие на фирма Юроспийд ООД всички членове на КРИБ могат да се възползват от преференциални цени за закупуване на билети за събитието, както следва:

- за индивидуални билети - отстъпка 20% от обявените цени,
- за корпоративни пакети /не по-малко от 25 билета/ - 30% от обявените цени.

При интерес от Ваша страна за поръчка на билети и с цел по-лесна координация, моля, обръщайте се към КРИБ /Людмила Антонова/

Supporting Stiliyan Petrov - Bulgarian National Football Team & Aston Villa FC Captain fighting leukaemia (video)

Поздрави,

Людмила Антонова
Мениджър "Членство и събития"
КРИБ

Тел. 9819169, 981 95 64
Мобилен: 0898 68 88 08
Факс: 988 67 76
е-мейл: lantonova@ceibg.bg
www.ceibg.bg
ул. "Хан Аспарух" № 8
София - 1463

Проведена среша на членовете на КИГ с началника на СГКК инж. Димитър Величков
От: 02.10.2015 / до: 02.10.2015
На 25.09.2015г. в сградата на АГКК се проведе среща на членове на КИГ с началника на СГКК София инж. Димитър Величков, организирана от областна колегия КИГ София.
Срещата бе открита на председателя на областна колегия КИГ София инж.Златанов, които представи въпроси на членовете на КИГ София към СГКК. Новият началник на СГКК представи визията си за работата на службата с граждани и правоспособни лица, както и намеренията си за оптимизиране на дейността на службата и за ускоряване на административното обслужване.
Срещата завърши с обещание за по-добър контакт между СГКК и правоспособните лица, увеличаване на приемното време за тях и с пожелание за успешно взаимно сътрудничество.

СЕМИНАР : Актуални решения на AUTODESK в помощ на геодезистите
От: 06.10.2015 / до: 06.10.2015
СЕМИНАР : Актуални решения на AUTODESK в помощ на геодезистите - 06 Октомври 2015 година - гр. София , хотел "Централ" , бул."Христо Ботев" 52 .

Фирмите Би Ем Джи Дейта ООД (официален представител на Autodesk за България) и Каниско ЕООД (оторизиран партньор на Autodesk) организират семинар, на който да покажат актуалните решения на Autodesk за геодезисти.
Основни акценти са:
1) Изравняване на геодезически мрежи;
2) Създаване на вертикална планировка и картограма на земните маси;
3) Изработка на трасировъчни планове;
4) Геодезически работи при рехабилитация на пътища.

Мероприятието е безплатно. Изисква се предварителна регистрация.

Повече подробности за семинара относно програмата и формата за регистрация ще намерите на посочения по-долу линк :
https://bg.gep.autodesk-services.com/registration/43537

Показа за технически семинар на 02.10.2015 г.
От: 02.10.2015 / до: 02.10.2015
На 02.10.2015 г. от 9,30 часа в Дома на науката и техниката , гр.Пловдив , ул."Гладстон" 1 , зала 2 , ще се проведе технически семинар на тема "Нови геодезически инструменти и технологии". Семинарът се организира от Федерация на научно-техническите съюзи /ФНТС/ , Съюзът на геодезистите и земеустроителите в България /СГЗБ/ и Регионалната организация на НТС - гр,Пловдив. Новости в геодезическите инструменти и технологии ще представят фирмите:
„ГЕО-Иванов“ ООД
“Солитех“ АД
„Метрисис“ ООД
„Геоплюс“ ЕОО
„IOES“ ЕООД
„Геокад 93“ ЕООД;
„ГЕОКАД Проект“ ЕООД

Изтегляне на координати и коти от РГО и ГММП
01.07.2014
Уважаеми колеги,

по молба на АГКК Ви отправям следното съобщение:

Изтеглянето на координати и коти от РГО и ГММП на България от АГКК е безплатно, съгласно ЗКИР и ще продължи да бъде безплатно. Изтеглянето на цялата база данни за тези точки на България от някои колеги довежда до блокиране на системата и други колеги, на които им трябват данни за две или три точки не могат да ги получат с дни.

Моля, изтегляйте само необходимата информация!

Благодаря!

инж. Ангел Янакиев
председател на КИГ

Промяна в Дневния ред на семинарите във Варна и Плевен
01.06.2014
Уважаеми, колеги!


Семинарът във връзка с измененията на ЗКИР ще се проведе във Варна на 08.07.2014г. /вторник/ от 9:30 до 17:00h, във Фестивален конгресен център Варна - зала4, пресцентър. В Плевен ще се проведе от 9:30 до 17:00h, на 15.07.2014г. /вторник/, в конферентната зала на II-я етаж на хотел "Ростов".

Има промяна само в първоначално обявеният дневния ред, така че новоопределеният и за двата семинара е следният:
9:30- 9:45h - регистрация
9:45-11:15h - I сесия
11:15-11:45h – кафе пауза
11:45-13:00h - II сесия
13:00-14:00h – обяд
14:00-15:30h - III сесия
15:30-15:45h - почивка
15:45-17:00h - IV сесия


Ангел Янакиев
председател на КИГ

Обучителен семинар във връзка с измененията на ЗКИР
01.05.2014
Уважаеми, колеги!

Предстои провеждането на четири обучителни семинара във връзка с измененията на ЗКИР, организирани от Камарата на инженерите по геодезия в градовете София, Пловдив, Варна и Плевен.

За графика на провеждане, дневния ред и срока за заявяване на участие погледнете прикачения документ в секция Документи: http://kig-bg.org/?AC=62

Благодаря предварително за проявения интерес!

Надява се, семинарите да бъде интересни и полезни за всички колеги!

Ангел Янакиев
председател на КИГ

Промени в КИГ след Общото събрание, състояло се на 28.03.2014г.
01.04.2014
Уважаеми колеги,

след взети решения на редовното Общо събрание на КИГ, към Устава на КИГ се направиха няколко промени:

Чл. 5, ал. 3 се промени по следния начин: Управителния съвет може да предлага като почетни членове на камарата лица, допринесли за авторитета на професията които се гласуват на Общо събрание на КИГ.

Отпадна §5 от ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ, а именно: Професионалният празник на всички специалисти, изпълняващи дейности в областта на геодезията, картографията и кадастъра, се празнува всеки последен петък на месец януари.;

Към чл. 14 на устава се допълни нова алинея 6 със следното съдържание – Заедно с поканата за организиране на общото събрание се изпращат и документите, които ще бъдат разглеждани и се изисква да бъдат приемни от участниците на общото събрание.;Контролния съвет към КИГ има нов състав: инж. Йордан Георгиев Чукалов /ОК Пловдив/ - председател, инж. Димитър Спасов Колчев /ОК Пловдив/, инж. Нели Димова Старчева /ОК Стара Загора/, инж. Веселин Боянов Монов /ОК София/ и инж. Николай Иванов Киров /ОК Пазарджик/;

Също така бе решено размера на членския внос в КИГ от 2015г. да бъде 50лв., а вноската за ползване печата с логото на КИГ – 70лв.


Ангел Янакиев,
председател на КИГ

ДЕН НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ГЕОДЕЗИСТ И ГЕОИНФОРМАТИКАТА
01.04.2014
Уважаеми колеги,

По решение на Европейската организация на геодезистите (CLGE) на 21 март 2014 г. в цяла Европа ще бъде отбелязан за трети пореден път Денят на европейския геодезист и геонформатиката.
Съюзът на геодезистите и земеустроителите в България и Камарата на инженерите по геодезия, с подкрепата на Федерацията на научно-техническите съюзи и други български геодезически институции ще отбележат
ДЕНЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ГЕОДЕЗИСТ И ГЕОИНФОРМАТИКАТА
на 21 март т.г. (петък) от 17:30 ч. в
Дом на науката и техниката,
ул. „Раковски” 108, София ,Залa 1 (II етаж),

Тази година денят ще бъде посветен на големия немски астроном и геодезист Георг Вилхелм фон Струве (руски:Василий Яковневичvon Струве), за който кратък доклад ще изнесе проф. Г.Вълев, зам. председател на СГЗБ.

Подробности за Г. Струве търсете на адрес:
http://en.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Georg_Wilhelm_von_Struve;Имаме удоволствието да Ви поканим на събитието!

Общо събрание на КИГ
От: 17.02.2014 / до: 01.05.2014
Във връзка с чл. 14, ал. 2 от Устава на Камарата на инженерите по геодезия, насрочвам редовно Общо събрание на Камарата на инженерите по геодезия със следния Дневен ред:


1. Отчет на Председателя на УС на КИГ за периода 04.07.2013г. – 28.03.2014г.;
2. Отчет на Председателя на Контролния съвет за периода 04.07.2013г. – 28.03.2014г.;
3. Отчет на Председателя на Комисията по професионална етика за периода 04.07.2013г. – 28.03.2014г.;
4. Предложение за промяна в Устава на КИГ относно приемане на почетни членове и празника на геодезиста;
5. Дискусия относно размера на встъпителната вноска, членския внос и вноската за правоспособност;
6. Други;

Събранието ще се проведе на 28 март 2014г. в гр. Велинград, в Гранд хотел Велинград, зала „България“ от 12:00 часа.

Ако няма кворум събранието ще се проведе от 13:00 часа.


ИНЖ. А. ЯНАКИЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КАМАРАТА НА ИНЖЕНЕРИТЕ ПО ГЕОДЕЗИЯ

инж. Валентин Йовев
От: 01.11.2013 / до: 01.04.2014
С молба за освобождаване от поста председател на Контролния съвет на Камарата на инженерите по геодезия от 10 септември 2013г.

Проект на ЗИД на ЗКИР
01.08.2013
Уважаеми колеги,

След взето решение на извънредно Общо събрание на КИГ на 4 юни тази година КИГ да излезе с официално предложение относно ЗИД на ЗКИР се сформира Работна група към КИГ. Тя заседава на 25-26 юли тази година в гр. Хисар и след дебати разделени в четири заседания изготви проект на ЗИД на ЗКИР, който можете да намерите в секция документи. Работната група бе съставена от 27 членове на КИГ, от Областните колегии към нея.

Първа Европейска среща на младите геодезисти на FIG
01.07.2013
Уважаеми колеги,

информирам Ви за предстоящата първа Европейска среща на младите геодезисти на FIG, която ще се проведе от 17 д- 18 октомври в Лисабон, Португалия. Всеки млад геодезист, който е желае може да вземе участие в срещата.

Повече информация за събитието може да намерите на сайта на КИГ, секция документи.

инж. Ангел Янакиев
председател на КИГ

Обявени 2 бр. докторантури по "Обща, висша и приложна геодезия" при доц. Венета Коцева
24.06.2013
Здравейте, колеги,

информирамe Ви за обявените 2 бр. докторантури ( 21.06.2013 г. в Държавен вестник бр. 54 на стр. 16, точка 60 Лесотехническият университет е обявил 1 редовна и 1 задочна докторантура по "Обща, висша и приложна геодезия" при доц. Венета Коцева) за геодезисти и ландшафтни архитекти.
Срокът за подаване на документите е 21.09.2013 г.

инж. Ангел Янакиев
председател на КИГ

СЕМИНАР НА ТЕМА - “ ПРАКТИЧЕСКИ АСПЕКТИ ПРИ СЪЗДАВАНЕТО И ПОДДЪРЖАНЕТО НА КАДАСТРАЛНАТА КАРТА ”
01.06.2013
Уважаеми колеги,

на Вашето внимание излагам програмата по организирания от КИГ семинар:


П Р О Г Р А М А
ЗА ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР НА ТЕМА - “ ПРАКТИЧЕСКИ АСПЕКТИ ПРИ СЪЗДАВАНЕТО И ПОДДЪРЖАНЕТО НА КАДАСТРАЛНАТА КАРТА ”
Дата: 28.06.2013
Лектори: Емилия Ангелова; Златан Златанов

Място на провеждане: гр. София, бул. „Цар Борис III” №215 – сградата на Геопланпроект, ет. 2, заседателна зала 215
8,45 – 9,15 ч. Регистрация на участниците

9,20 – 10,30 ч.
Тема № 1: ОСНОВНИ ФУНКЦИИ НА КАДАСТЪРА ПО ЗКИР.
- Кадастрална карта и кадастрален план. Специализирани карти;
- Съдържание на кадастъра. Основни кадастрални данни за обектите на кадастъра и данни за собствеността. Източници и значение на данните;
- Процедура по създаване и одобряване на КККР – Контрол на АГКК;
- Одобряване и влизане в сила на КККР;
Дискусия по темата.

10,30 – 11,00 ч. - кафе пауза

11,00 – 12,30 ч.
Тема № 2: ИЗМЕНЕНИЕ НА ОДОБРЕНИТЕ КАДАСТРАЛНИ КАРТИ И КАДАСТРАЛНИ РЕГИСТРИ.ПОДДЪРЖАНЕ В АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ НА КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И КАДАСТРАЛНИТЕ РЕГИСТРИ.
- Основания за изменение на кадастралната карта и на кадастралните регистри по реда на ЗКИР;
- Проект за изменение на КККР, скица проект, комбинирана скица;
Дискусия по темата;

12,30 – 13,30 ч. – обедна почивка
13,30 – 15,00 ч.
Продължение на Тема № 2 ИЗМЕНЕНИЕ НА ОДОБРЕНИТЕ КАДАСТРАЛНИ КАРТИ И КАДАСТРАЛНИ РЕГИСТРИ. ПОДДЪРЖАНЕ В АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ НА КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И КАДАСТРАЛНИТЕ РЕГИСТРИ.
- Заинтересовани лица, които могат да искат изменение. Представителство;
- Изменения на данните в кадастралния регистър за недвижимите имоти. Основни и факултативни данни в кадастралния регистър на недвижимите имоти;
Дискусия по темата.

15,30 – 17,00 ч.
Тема № 3: ПРАВОСПОСОБНОСТ ПО ЗКИР
Придобиване на правоспособност;
Роля на правоспособните лица в административните процедури по създаване и изменение на ККР;
Контрол на АГКК върху дейността на правоспособните лица;
Дискусия по темата.


Семинара е безплатен, като участие в него могат да вземат и колеги, които не са членове на КИГ. Необходимо е само да изпратят заявка за участие на електронната поща на КИГ - kamara@kig-bg.org.

Благодаря предварително за проявения интерес!

инж. Ангел Янакиев
председател на КИГ

Извънредно Общо събрание на Камарата на инженерите по геодезия
01.06.2013
ДО ЧЛЕНОВЕТЕ
НА КАМАРАТА НА ИНЖЕНЕРИТЕ ПО ГЕОДЕЗИЯ


УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Съгласно чл. 14, ал. 3 от Устава на Камарата на инженерите по геодезия, насрочвам извънредно Общо събрание на Камарата на инженерите по геодезия със следния Дневен ред:

1. Избор на членове на Работната група за съставяне на нов ЗИД на ЗКИР;
2. Приемане на основни насоки за промяна в ЗКИР;
3. Изготвяне на Декларация: Камарата на инженерите по геодезия е категорично против всякакви монополи и концесии в областа на геодезията, както и ограничаване на правно-организационната форма, под която геодезистите могат да осъществяват дейности във всички области на своята професия ;
4. Изготвяне на Декларация във връзка със създадената порочна административна практика в общинските и държавни администрации и юридическите лица, длъжни да провеждат процедури по ЗОП;
5. Разни;

Събранието ще се проведе на 4 юли 2013г. в гр. София, в сградата на Геопланпроект, втори етаж на салона от 12:00 часа.

Ако няма кворум събранието ще се проведе от 13:00 часа.

ИНЖ. А. ЯНАКИЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КАМАРАТА НА ИНЖЕНЕРИТЕ ПО ГЕОДЕЗИЯ

Филм, представящ домакинството на София, България на Работната седмица на FIG - 2015g.
01.03.2014
Уважаеми колеги,

на вашето внимание излагаме линк, към филм за България, с което председателя на КИГ - инж. Ангел Янакиев и инж. Златан Златанов на Работната седмица на FIG тази година в Абуджа, Нигерия, промотираха предстоящото домакинство на Работната седмица на FIG 2015г. в София, България.

Линка е: http://www.youtube.com/watch?v=ZH3nykYuOwg&feature=youtu.be

Насладете се на красотата и наследството на България! Приятно гледане!

С поздрав,
инж. Ангел Янакиев

Summer school 2013
09.04.2013
Уважаеми, колеги

на Вашето внимание излагаме първата информация относно провеждането на Sumer school 2013 от Комитета на геодезистите и геодезистите, възпитаници на Пулия, Италия.

Събитието е организирано от 27 юли до 4 август 2013г., с помощта на Comitati Italiano Fotogrammetria Architettonica - http://www.coifa.it/. Това е четвъртото поред Summer school - Проучване на планиране: Новите технологии и опазване на земите PUGLIA TRAT x TRAN - tratturi to transhumance.

Участието в него е освободено от всякакви такси (регистрация, храна, квартира и транспорт в Пулия). Те са заплатени от организаторите на Summer school 2013. Необходимо е само участниците да заплатят размера на задължителната застраховка, която е приблизително 150 евро.

Първата изнесена информация относно събитието можете да намерите на : http://coifa.it/tratturi/ss2013/programma/programma.html
Информация относно програмата на Summer school 2013 може да намерите на: http://coifa.it/tratturi/ss2013/tratturi.html

Ако сте заинтересовани от участието може да изпратите Вашето CV и копие от вашият паспорт на: fotogrammetria@gmail.com
Ако Вашият профил е съвместим с изискванията за участие в Summer school 2013г. във възможно най-кратък срок ще бъдете уведомени за това.

През втората част на септември Summer school ще се проведе в Букурещ, Румъния. Програмата на събитието е подобна на това в Италия. Повече информация относно Summer school Букурещ може да намерите на: http://www.facebook.com/media/set/?set=a.10200609542101738.203608.1255224316&type=3


За контакт:
Грималди Пиеро (за Италия и Румъния) - tel. +39 333 2960206
email: fotogrammetria@gmail.com
http://www.facebook.com/pietro.grimaldi.75
и Ралука Манеа (Румъния) - ral05man05@yahoo.com
http://www.facebook.com/raluca.manea.37?fref=ts

Общо събрание на КИГ
От: 01.04.2013 / до: 01.05.2013
ДО ЧЛЕНОВЕТЕ
НА КАМАРАТА НА ИНЖЕНЕРИТЕ ПО ГЕОДЕЗИЯ


УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Съгласно чл. 14, ал. 2 от Устава на Камарата на инженерите по геодезия, насрочвам редовно Общо събрание на Камарата на инженерите по геодезия със следния Дневен ред:

1. Отчет на Председателя на Камарата на инженерите по геодезия за периода от януари 2012г. до април 2013г.;
2. Отчет на Председателя на Контролния съвет за периода от януари 2012г. до април 2013г.;
3. Отчет на Председателя на Комисията по професионална етика за периода от януари 2012г. до април 2013г.;
4. Разни.

Събранието ще се проведе на 24 април 2013г. в гр. София, в сградата на Геопланпроект, втори етаж на салона от 12:00 часа.

Ако няма кворум събранието ще се проведе от 13:00 часа.

ИНЖ. А. ЯНАКИЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КАМАРАТА НА ИНЖЕНЕРИТЕ ПО ГЕОДЕЗИЯ

ДЕН НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ГЕОДЕЗИСТ
20.03.2013
Уважаеми колеги,

имаме удоволствието да Ви поканим на тържествено честване на ДЕНЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ГЕОДЕЗИСТ, което ще се проведе на 22 март т.г. /петък/ от 17:00h в Дом на науката и техниката, Зали 4 и 1, ул. "Раковски" 108, София.

Събитието ще бъде отбелязано при следната програма:
17:00 - Доклад "Европейски глобални и други спътникови навигационни системи" /зала 4, ет.2/
17:30 - Коктейл /зала 1, ет.2/.

Моля колегите които ще присъстват на събитието да потвърдят своето участие на GSM: 0889 73 18 38 /Колева/ или на електронна поща: koleva_i@mail.bg или kamara@kig-bg.org

Работа в Швейцария
29.01.2013
Уважаеми колеги,

на Вашето внимание предоставяме линк към сайта на Швейцарската организация, с която можете да се свържете лично и да кандидатствате за работа там:

http://www.igs-ch.ch/de/fuer-mitglieder/job-database/job-applications.html

Чувствайте се свободни да комуникирате с тях!

Становище на Камарата на инженерите по геодезия, относно законопроекта за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър, внесен от депутатите Искра Фидосова и Любен Татарски
27.11.2012
След провеждане на заседание на Управителния съвет на Камарата на инженерите по геодезия и писмено изразените становища на членовете на Управителния съвет, бихме желали да обявим становището на Камарата на инженерите по геодезия, относно законопроекта за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър.

1. На този етап Камарата на инженерите по геодезия не подкрепя предложението за създаване на нов член - 4а към § 1а – за възможността за предоставяне кадастъра на Република България на концесия при условията и по реда на Закона за концесиите.
Ръководството на Камарата на инженерите по геодезия е на мнение, че е необходима по-голяма яснота и по-детайлно разработване на въпроса за възможността за предоставяне кадастъра на Република България на концесия.
2. Подкрепя всички други предложения в законопроекта за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър, внесени от г-жа Искра Фидосова и г-н Любен Татарски.

В секция Документи може да намерите писмото изпратено от инж. Ангел Янакиев, председател на КИГ до вносителите на законопроекта - г-жа Искра Фидосова и г-н Любен Татарски.

Учредително събрание на Областна колегия Перник
01.10.2012
На 01 ноември 2012г. в ресторант „Сан Марко“, Перник се проведе учредително събрание на Областна колегия Перник, към Камарата на инженерите по геодезия. На събранието присъстваха 17 от 20 поканени колеги от област Перник, инж. Ангел Янакиев - председател на КИГ и инж. Татяна Аршинкова – технически секретар на КИГ. Дневния ред на събранието бе спазен, като бе избран председател и протоколчик на Учредителното събрание, и избрана изборна комисия, която да проследи изборния процес и да обяви резултатите от него. С мнозинство бе избран следния ръководен състав: за предедател на Областна колегия Перник - инж. Румен Антов и двама членове на Областна колегия Перник - инж. Росица Петрова и инж. Бойка Васева.

Генерална асамблея на EgoS
От: 09.11.2012 / до: 10.11.2012
На 9 – 10 ноември 2012г. в хотел Арена ди Сердика, София (адрес:1000 софия, ул. "Будапеща" 2-4) ще се проведе Генерална асамблея на EgoS. Организатор на събитието е АСОЦИАЦИЯ НА ГЕОДЕЗИЧЕСКИТЕ ФИРМИ, с председател инж. Мишо Настев. Програмата за събитието е налична на сайта на Камарата на инженерите по геодезия: http://kig-bg.org/?AC=62

Всички заинтересовани колеги могат да посетят събитието и да получат актуална и полезна информация за геодезическата общност!

Генерална асамблея на CLGE
От: 11.10.2012 / до: 13.10.2012
От 11 – 13 октомври 2012г. в Хановер, Германия се проведе Конференция и генерална асамблея на CLGE. Събитието бе съпроводено заедно с изложението Интергео. За повече информация относно тези събития: http://www.clge.eu/events/index/ .

Към този момент инженерите по геодезия в България се намират в затруднено положение, притиснати от безработицата в страната. Инж. Ангел Янакиев – Председател на Камарата на инженерите по геодезия обсъди този казус с европейските колеги от CLGE на ГА в Хановер. В резултат те предложиха България да се включи в проект за работа и обучение на български инженери по геодезия в Швейцария, като условията за да се кандидатства по този проект са следните:
Диплома за завършено образование – инженер магистър геодезист;
Много добро работно ниво френски или немски език;
Стаж по специалността не е задължителен;
На удобрените кандидати ще бъде предложен договор за работа на половин работен ден и подготовка по специалността за другата половина от деня. След едногодишно обучение кандидатите ще положат изпит за приравняване и признаване на образованието си, след което могат да бъдат наети за постоянна работа в Швейцария, при същите условия (работно време и заплата) като швейцарските инженери по геодезия. Офертата е за постоянно пребиваване в Швейцария.
Ако сте заинтересовани от тази оферта мове да изпратите CV на пощата на Камарата на инженерите по геодезия: kamara@kig-bg.org .

Колегите с работно ниво немски език могат да следят за актуални обяви за работа по геодезия на следните адреси:
http://www.zgis.at/jobs/stellenangebote.shtml (Австрия)
http://www.dvw.de/jobs/startseitenpanel (Германия)
Ако отговаряте на изискванията за работа и сте заинтересовани от конкретна обява може да направите контакт директно с тях за по-подробна информация!

Успех!

Работната седмица на FIG 2015 в София!
От: 14.05.2012 / до: 31.12.2013
България спечели домакинство за Работната седмица на Световната организация на геодезистите през 2015 година.

От 6 до 10 май в Рим се проведе Работна седмица на Световната организация на геодезистите (FIG). В организацията са представени 120 страни от цял свят. На работната среща в Рим присъстваха над 1300 делегати. Членове на FIG от България са Съюзът на геодезистите и земеустроителите в България (СГЗБ) и Камара на инженерите по геодезия (КИГ).

През 2011 година Управителният съвет на КИГ взе решение да се кандидатира за домакинство на Работна седмица на FIG през 2015 година. След успешна предизборна кампания, в конкуренция с Румъния и Непал, КИГ спечели домакинството на Работната геодезическа седмица през 2015 година. Това е огромен успех и отлична оценка и признание за българските геодезисти.

България беше избрана още на първи тур. От присъстващите 54 делегации, 34 дадоха гласа си за България.

http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=900164
http://www.geomedia.bg/index.php/news:185
http://www.youtube.com/watch?v=e8cU7snvJ-w&feature=youtu.be

Празник на геодезиста 2012
От: 09.01.2012 / до: 30.01.2012
Празникът на геодезиста тази година отново ще се проведе в Парк Хотел „Санкт Петербург“ , Пловдив. Ето офертата от Асоциацията на геодезическите фирми:

ПРАЗНИК НА ГЕОДЕЗИСТА

ТЪРЖЕСТВЕНАТА ВЕЧЕРЯ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА

27.01.2012 год.

В ПАРК – ХОТЕЛ „САНКТ ПЕТЕРБУРГ” гр. Пловдив

І. НАСТАНЯВАНЕ:

1. Парк Хотел ,,Санкт Петербург”, Пловдив – www.sphotel.net

За периода 27 – 28.01.2011 год. хотелът разполага със следните свободни помещения:

○ 100 луксозни студия – спалня 2 х 2

○ 40 двойни студия

○ 40 единични стаи

○ 15 луксозни апартамента

Всички те са обзаведени с климатик, телевизор със сателитни програми, телефон – директно набиране, интернет, минибар, вана /душ кабина/.

За Празника на геодезиста се предлагат следните преференциални ЦЕНИ:

◦ Апартамент – 92 лв.

◦ Двойно студио – 80 лв.

◦ Студио (спалня 2/2 м.) – 1 лице – 60 лв.

◦ Студио (спалня 2/2 м.) – 2 лица – 80 лв.

◦ Единична стая – 50 лв.

Цените са за стая на вечер и включват нощувка, закуска, туристическа такса, застраховка и ДДС.

Хотелът предлага два охраняеми паркинга – 6 лв. за гости на хотела и 3 лв. за гостите на Асоциация на геодезическите фирми.

2. Новотел „Пловдив” – www.icep.bg

Налични стаи за периода:

○ 150 двойни стаи с отделни легла

За Празника на геодезиста се предлагат следните преференциални ЦЕНИ:

◦ Единична стая – 50 лв.

◦ Двойна стая – 80 лв.

Цените са за стая на вечер и включват нощувка, закуска, застраховка и ДДС.

ІІ. ОФИЦИАЛНА ВЕЧЕРЯ – 45 лв. на човек

◦ Срещу платените 45 лв. се получават куверт за празничната вечеря и талон за участие в томболата.

◦ При желание се предлага и вегетарианско меню.

◦ Масите в ресторанта са ситуирани по приложените схеми, като резервацията им се прави по реда на плащане на кувертите (без маси № 3 и № 4, които са за ВИП гости на АГФ).

ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. При влизане в ресторанта задължително се представя куверт.

2. АГФ не издава фактури за вечеря.

ІІІ Екскурзии до Одрин или SPA в хотел Аугуста гр. Хисар

ОФерта за хотел в Хисар

Оферта за източни Родопи

Оферта за Одрин 1

Оферта за Одрин 2

ІV. ЗАЯВКИ И РЕЗЕРВАЦИИ:

1. Заявки за участие се правят в срок до 25.01.2012 г. по един от следните начини:

◦ В офиса на „Асоциация на геодезическите фирми” (АГФ), гр. София 1618, бул. «Цар Борис ІІІ» № 215 (сградата на „Геопланпроект”), ет. 10, ст. 13;

◦ На телефон (02) 955 98 43; GSM +359898 650 409, GSM +359898 650 410 или GSM +359888 381 979;

◦ На Е-mail: agf@abv.bg или mnastev@gmail.com

ЗАБЕЛЕЖКА – Направена заявка без плащане на куверт важи в срок до 3 (три) работни дни. Ако в този срок заявените куверти за участие не бъдат платени, заявката се счита за отпаднала.

2. Куверти за празничната вечер се закупуват в срок до 25.01.2012 год. от офиса на АГФ, гр. София 1618, бул. «Цар Борис ІІІ» № 215, ет. 10, ст. 13

3. Заплащането на кувертите се осъществява посредством плащане в брой в офиса на АГФ или чрез банков превод по сметката на АГФ в „Уникредит Булбанк” АД, кл. Христо Ботев,

IBAN – BG37 UNCR 7527 1059 0153 13

BIC код – UNCRBGSF

4. Нощувките – брой и тип стая, се заявяват в срок до 25.01.2012 год. в:

◦ офиса на АГФ;

◦ на GSM-и: +359 898 650 409, +359 898 650 410 или +359 888 381 979;

◦ Е-mail: agf[at]abv[dot]bg или mnastev[at]gmail[dot]com

Сумите за нощуване се плащат в брой в офиса на АГФ или на рецепцията на хотела, СЛЕД ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ЗАЯВКА В ОФИСА НА АГФ.

3. Желаещите да получат фактури за нощуване в хотела, трябва да изпратят данни за своята фирма на agf[at]abv[dot]bg или mnastev[at]gmail[dot]com

ІV. ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТИ:

ВЕСЕЛА НАСТЕВА – GSM 0898 650 409; e-mail:agf@abv.bg; тел. (02) 955 98 43.

Общо събрание на КИГ
От: 27.12.2011 / до: 27.01.2012
Съгласно чл. 14 от Устава на КИГ, годишното Общо събрание на Камарата ще се проведе в гр. Пловдив, х-л Санкт Петербург, на 27.01.2012г. от 13ч., със следния дневен ред:

1. Отчет на Председателя на КИГ за периода от 11.03.2011г. до 27.01.2012г.

2. Отчет на Председателя на Контролния съвет за периода от 11.03.2011г. до 27.01.2012г.

3. Отчет на Председателя на Комисията по професионална етика за периода от 11.03.2011г. до 27.01.2012г.

4. Разни.

При липса на кворум събранието ще се отложи с един час.

Проект на ЗИД на ЗКИР
01.11.2011
Публикуван е проект на ЗИД на ЗКИР. Самият документ можете да намерите в раздел ДОКУМЕНТИ или на сайта на АГКК на адрес: http://www.cadastre.bg/news/proekt-na-zid-na-zkir, както и на http://www.mrrb.government.bg/index.php?lang=bg&do=law&type=8&id=475.

ЧЛЕНСТВО И ПРАВОСПОСОБНОСТ 2012г.
От: 01.11.2011 / до: 01.03.2011
Съгласно решение на Общото събрание на КИГ от 11.03.2011г., таксите за членство и правоспособност за 2012г. трябва да бъдат внесени до 31.12.2011г. Пояснения и формуляри за членство и правоспособност можете да намерите на сайта на Камарата в секция „Как да стана член?“. Документите могат да бъдат изпратени и в цифров вид на електронната поща на Камарата. Ако имате някакви въпроси, моля не се колебайте да се свържете с нас.

Семинар относно ЗКИР
От: 10.05.2012 / до: 19.10.2013
Уважаеми Колеги,

Напомням Ви, че 18.11.2011 (петък) е крайният срок за резервации за нощувки за двудневния семинар на Камарата на инженерите по геодезия на тема: „Приложение на ЗКИР при поддържане на кадастрална карта и кадастрални регистри”, който ще се проведе на 26 и 27.11.2011г. в хотел „Санкт Петербург”, гр. Пловдив. Семинарът ще обхване 26.11 (събота) - цял ден и 27.11 (неделя) до обяд. Присъствието на лекциите е безплатно, като КИГ осигурява и един обяд на 26.11. Пътните разходи и нощувките са за сметка на участниците, като хотелът предлага преференциални цени за нашите гости, а след 18.11. резервациите стават лично. Крайният срок за регистрация за участие в семинара е 25.11.2011г. Програмата ще бъде пояснена допълнително.
Моля, ако желаете резервация и повече информация, да се свържете със секретаря на КИГ - Кремена Боянова, чрез e-mail или по телефона, които можете да намерите на http://kig-bg.org/?AC=100&PID=9.
Очакваме Ви в Пловдив!

С поздрав,
инж. Ангел Янакиев
Председател на КИГ

Работна седмица на FIG 2012, 6 - 10 май 2012г. -
От: 03.10.2011 / до: 06.05.2012
Уважаеми приятели и колеги,

Покана за Работна седмица на FIG 2012г.

За нас е привилегия и чест да Ви поканим на Работната седмица на FIG 2012 в Рим, Италия, която ще се проведе от 6 - 10 май 2012. работната седмица на FIG и ще бъде предшествана от първата Конференция на Младите геодезисти в Рим на 4-5 май 2012 г.
Основната тема на работната седмица е " Познания за управление на територията, опазване на околната среда, оценка на културното наследство". Тези три подтеми отговорят на предизвикателствата на днешния ден и тяхното отношение към културното наследство, с което Италия и Рим са толкова известни. Рим е подходящо място за обсъждане на миналото и бъдещето на геодезическата професия и глобалната общност. Темата допълва политиката на настоящия мандат на офиса на FIG: "Приемане на предизвикателството: Повишаване на общественото значение".
Работната седмица ще събере геодезистите и земеустроителите от всички краища на света, като ще бъде обърнато специално внимание на Средиземноморския регион. Конференцията се организира съвместно от FIG и Consiglio Nazionale Geometri е Geometri Laureati, която е е най-голямата асоциация член на FIG със своите над 100 000 члена. Основни партньори на работната седмица са ООН, ФАО и други агенции на ООН в подкрепа на конференцията. Организаторите очакват повече от 1200 участници в Рим през май, от 100 страни.
Церемонията по откриването и трите пленарни сесии ще са насочени към ключови въпроси на геодезическата професия, включително най-новото в развитието на геодезическите технологии, поземлената администрация и ползването на земята, геопространствена информация, урбанизацията и устойчивото развитие на градовете и техните отношения с културното наследство и неговата поддръжка.

Покана за представяне на презентации и доклади

Техническите програма ще включва широка професионална и научна програма с 8-9 раздела, като за всеки ще има от 8 до 10 паралелни сесии и работни срещи. Техническата програмата включва повече от 400 флаш презентации за трите дни. Техническите програма ще предложи специално поканени високо профила презентации и документи, които са избрани чрез открита покана за доклади процедура. Ще бъдат предложени специално поканени високо профилирани презентации и доклади, които ще бъдат избрани чрез отворена процедура за приемане на документи.
Покана за участие е отворена разглеждане както на презентации, така и на доклади. Работната седмица на FIG 2012 г. ще събере практикуващи и преподаватели от всички дисциплини в областта на геодезията, геопространствените, природонаучните и строителни професии (геодезия, управление на земи и имоти, земеустройство и управление на недвижими имоти, пространствени науки, пространствено планиране и развитие, позициониране и измервания, инженерна геодезия, хидрография, околна среда и зелено строителство и разходи, строителство и управление на проекти).

Покана за подаване на доклади: http://www.fig.net/fig2012/fig_2012_call_for_papers.pdf
Важни срокове за докладите: http://www.fig.net/fig2012/deadlines_papers.pdf
Представяне на резюме: http://www.fig.net/abstractdb/submit.asp?id=14
Сайт на Работната седмица 2012г.: http://www.fig.net/fig2012/
Преглед на презентации - Срок за представяне на резюме и пълен доклад: 1 ноември 2011г.
Преглед на доклади без презентации - Срок за изпращане на резюме: 15 декември 2011г.

Конференция на младите геодезисти - Фондация на FIG - Сдружение на младите геодезисти

Първата конференция на Младите геодезисти ще се проведе непосредствено преди основната Работна седмица събитие на 4-5 май 2012 г.
Фондацията на FIG е решила, че ще има до четири (4) стипендии на разположение, за покриване на участието на младите геодезисти в конференцията и работната седмица.
Повече информация относно изискванията: http://www.fig.net/ys/2012_fellowship.htm

Нямаме търпение да се срещнем в Рим през май 2012г.

С уважение,
Г-н Лоуис Фрис-Хансен
Управител на офиса на FIG

Генерална асамблея на CLGE
01.12.2011
На 16-17.09.2011г. в Талин, Естония ще се проведе втората за годината Генерална асамблея на CLGE. За повече информация: http://www.clge.eu/events/details/88

Събрание на IG - PARLS
01.12.2011
На 28.09.2011г. в Нюрнберг, Германия ще се състои събрание на членовете IG - PARLS, сред които е и Камарата на инженерите по геодезия, в рамките на изложението INTERGEO, което ще се проведе от 27 до 29 септември 2011г. отново в Нюрнберг.

Младежки семинар
01.12.2011
На 20.04.2011г от 10 часа в Дома на науката и техниката, зала 3, етаж 2, ул. "Г. Раковски" 108 ще се проведе младежки семинар на тема "Реализация и перспектива за младите геодезисти в България и Европа", организиран от Федерация на научно-техническите съюзи и Съюза на геодезистите и земеустроителите в България. Поканени са всички, които имат желание да присъстват. Вход свободен.

Отчетно - изборно събрание на Камарата на инженерите по геодезия
01.12.2011
Oтчетно - изборното събрание на Камарата на инженерите по геодезия ще се проведе на 11.03.2011г. от 11 часа в сградата на Интер Експо Център на адрес гр. София, бул. Цариградско шосе 147 (виж на картата - http://www.bgmaps.com/map/sofia) със следния Дневен ред: ______________________________________________________________________________
1. Доклад на Председателя на Камарата на Инженерите по Геодезия (КИГ) за периода 15.12.2006 – 11.03.2011г. ______________________________________________________________________________

2. Отчет на Председателя на Контролния Съвет (КС). ______________________________________________________________________________
3. Отчет на Председателя на Комисията по Професионална Етика (КПЕ). ______________________________________________________________________________
4. Избор на Комисия по Предложенията и Комисия по Преброяването. ______________________________________________________________________________
5. Предложения за промени в Устава и Кодекса по Професионална Етика. ______________________________________________________________________________
6. Избор на членове на Управителен Съвет (УС) от Предеседателите на Областните Колегии, съгласно Уставът на КИГ (Чл. 17. (1)). ______________________________________________________________________________
7. Избор на останалите членове на УС. ______________________________________________________________________________
8. Избор на членове и Председатели на КС и КПЕ. ______________________________________________________________________________
9. Избор на Председател на КИГ за периода 2011 – 2015г. ______________________________________________________________________________
10. Обсъждане на бъдещите приоритети пред КИГ.

Камарата е асоциация член на FIG
От: 25.06.2008 / до: 25.07.2008
На Общото събрание на FIG в Стокхолм Камара на инженерите по геодезия беше приета за асоциация член на FIG

Отговор на писмото на КИИП
От: 23.06.2008 / до: 23.06.2008
Отговора на Председателя на КИГ на писмо К-031/30.04.2008 от Председателя на УС на КИИП е публикувано в брой 25(563), 23-29 юни 2008 на вестник "Строителство Градът" и в раздел документи на сайта.

Дарение за барелеф на проф. В. Пеевски пред Дом на науката и техниката - Благоевград
От: 28.11.2007 / до: 01.09.2008
Вземайки предвид големи принос на световно известния учен и общественик и заслуги към геодезическата гилдия на Управителния съвет от 16.10.2007г. беше взето решение Камара на инженерите по геодезия да подпомогне финансирането на барелеф на проф. Васил Пеевски пред Дома на науката и техниката – Благоевград. Разкрита е банкова сметка за дарения, УниКредит Булбанк АД IBAN: BG84 UNCK 7000 1501 0190 44; BIC: UNCKBGSF. Благодарим за Вашата подкрепа.