Членовете на камарата ползват 7% отстъпка на всички продукти


x Close

ВРЪЗКИ

Конфедерация на работадателите и индустриалците в България /КРИБ/
КРИБ има мисия да бъде ефективна в подобряването на бизнес климата в страната; да подпомага членовете си в споделянето на добри бизнес практики; да повишава конкурентоспособността на българската икономика.
 
Съюз на геодезистите в Европа - CLGE
Информация за дейностите и новостите в Съюза на геодезистите в Европа можете да намерите на адрес:
 
Геомедия
Сайтът на списанието на геодезистите
 
Международна федерация на геодезистите - FIG
За последните новости в областа на геодезията на международно ниво може да погледните на:
 
АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
На сайта на АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР може да намерите последните обявени търгове
 
Министерство на регионалното развитие и благоустройство
За последните промени в законовата и нормативната уредба на страната
 
Камара на строителите в България