Място за Вашата реклама
x Close

ДОКУМЕНТИ

Протокол 1
На 20.02.2007 се състоя първото редовно заседание на УС, КС и КПЕ, на което беше избран заместник председател и се проведе дискусия за минималния размер на застраховките гражданска отговорност. Пълна информация за дискутираните въпроси може да намерите в:
 
Протокол 2
На 10.04.2007 се проведе извънредно заседание на УС, КС и КПЕ, на което инж. Цветен Боев запозна присъстващите с идеята за развитие на публично-частните дружества в областа на кадастъра за периода 2007-2008. Подробна информация може да намерите в:
 
Протокол 4
На 16.10.2007 се състоя редовно заседание на УС, КС и КПЕ, на което бяха поканени председателите на областни колегии. Пълна информация за дискутираните въпроси може да намерите в
 
Кодекс по професионална етика
Може да се запознаете Кодекс по професионална етика, който беше приет на Общото събрани на Камара на инженерите по геодезия на 25.01.2008г.
 
Закон за Кадастъра и имотния регистър
Предлагаме на Вашето внимание промените в Закона за кадастъра и имотния регистър. Срокът от Акенция по геодезия, картография и кадастър за мнения и предложения е до 13.02.2008г.
 
Протокол от Общо събрание на КИГ от 25.01.2008
Във файла е представен протокола от Общо събрание на Камара на инженерите по геодезия от 25.01.2008 и взетите решения -отчетите за дейността на Камарата за 2007г.. бюджета и приоритетите за 2008г.
 
Годишен отчет на Камара на инженерите по геодезия за 2007 година
Тук може да намерите Годишен отчет на Камара на инженерите по геодезия за 2007 година
 
Протокол 1 от Комисия по професионална етика
На 02.04.2008г. Комисия по професионална етика проведе извънредно заседание, на което се разгледа молба постъпила от юридическо лице "Геодезическо проектиране" ООД гр. Шумен
 
Отговор на писмото на КИИП
Във файла може да намерите пълния текст на писмото на Председателя на Камара на инженерите по геодезия в отговор на писмо К-031/30.04.2008 отпредседателя на УС на КИИП
 
Протокол 3
На 26.06.2007 се състоя редовно заседание на УС, КС и КПЕ. Пълна информация за дискутираните въпроси може да намерите в
 
Многостранното споразумение за признаване на професионалната квалификация
Във файла се съдържа пълният текст на Многостранното споразумение за признаване на професионалната квалификация, което Камарата, с решение на Управителният съвет ще подпише на срещата на Geometer Europas в Страсбург на 17-19 септември 2008г.
 
Многостранното споразумение за признаване на професионалната квалификация
Във файла се съдържа оригиналният текст на Многостранното споразумение за признаване на професионалната квалификация, което Камарата, с решение на Управителният съвет ще подпише на срещата на Geometer Europas в Страсбург на 17-19 септември 2008г.
 
Протокол 6
На 18.07.2008 се състоя редовно заседание на УС, КС и КПЕ, на което беше представен цялостен отчет от извършената деиност в Камарата за изтеклия период. Пълна информация за дискутираните въпроси може да намерите в
 
Резултати от анкета
Тук може да намерите резултатите от проведената анкета за датата за провеждане на Общо събрание на Камара на инженерите по геодезия. Резултатите са към 10.11.08 г.
 
Правилник за награждаване със звания и отличия
Тук може да се запознаете с текста на Правилник за награждаване със звания и отличия на Камарата на инженерите по геодезия и да направите предложения за поправки и да ги изпратите на адрес kamara@kig-bg.org до 20.01.2009г
 
Указания за използване на логото на КИГ
Тук може да се запознаете с текста на Указания за използване на логото на КИГ и да направите предложения за поправки и да ги изпратите на адрес kamara@kig-bg.org до 20.01.2009г
 
Дневен ред за Общо събрание
Тук може да се запознаете с дневния ред за Общо събрание на Камара на инженерите по геодезия, което ще се проведе в хотел "Планета" гр. Слънчев бряг на 30.01.2009г.
 
Протокол 2 от Комисия по професионална етика
На 16.12.2008г. Комисия по професионална етика проведе извънредно заседание, на което се разгледа жалба постъпила от физическото лице Кирил Георгиев
 
Протокол от общото събрание за 2008г. (проведено на 30.01.2009г)
Тук можете да се запознаете с отчетния доклад на председателя на Камарата на инженерите по геодезия за периода 25.01.2007-31.01.2008г., както и с темите, обсъждани на Общото събрание на камарата.
 
Дневният ред на 32-рата Генерална асамблея на FIG
Срещата ще се проведе 1-8 май 2009г. в Ейлат(Израел)
 
Протокол 8
Това е протокол от проведеното на 21.05.2009г. събрание на Управителния съвет, Комисията по професионална етика, Контролния съвет и Председателите на Областните колегии на Камарата на инженерите по геодезия. На него бяха взети решения като отмяната на зна
 
Заповед на Генералния директор на АГКК
за приемно време в Службите по геодезия, картография и кадастър за правоспособните лица.
 
Резюме на доклада на Председателя на FIG
за постигнатото в едногодишния период между две генерални асамблеи.
 
Покана за втората Работна среща на тема "Измервания на големи разстояния във въздуха"
Срещата ще се проведе на 2 октомври 2009 в Делфт, Холандия. Повече информация относно разглежданите теми можете да получите от приложената брошура.
 
Международен симпозиум“СЪВРЕМЕННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ, ОБРАЗОВАНИЕТО И ПРОФЕСИОНАЛНАТА ПРАКТИКА В ГЕОДЕЗИЯТА И СВЪРЗАНИТЕ С НЕЯ ОБЛАСТИ”
Повече информация и документи за участие
 
Правилник за дейността на Форума на потребителите на информацията на Агенцията по геодезия, картография и кадастър
Това е последният вариант на този правилник, изработен по програмата МАТРА на АГГК и Холандския кадастър.
 
Протокол 9
Протокол 9 от Редовното заседание на Управителният съвет на Камарата на инженерите по геодезия, проведено на 15.10.2009г
 
Протокол 3 от Комисия по професионална етика
Събрание проведено по повод обсъждане на две жалби, подадени към Камарата на инженерите по геодезия
 
Протокол 4 на Комисията по професионална етика
В този Протокол са разглеждани две жалби и са записани крайните решения.
 
Протокол 5 на Комисията по професионална етика
Протокол по разглеждани жалби
 
Протокол 10
Протокол от проведено на 03.06.2010г. информативно заседание на Управителният съвет на КИГ.
 
Протокол 6 на Комисията по професионална етика
Разглеждана жалба срещу инж. Паун Янков
 
Изработване на кадастрална карта и кадастрални регистри, ноември 2010г.
Доклад от инж. Златан Златанов „ГЕОКАД 93” ЕООД
 
Изработване на кадастрална карта и кадастрални регистри, ноември 2010г.
Презентация на инж. Златан Златанов,„ГЕОКАД 93” ЕООД
 
Информацията и управлението на недвижимите имоти на българската православна църква (БПЦ), десетилетие след настъпването на новото хилядолетие, ноември 2010г.
Доклад на инж. Борис Кръстев
 
ГЕОДЕЗИЧЕСКИ И ХИДРОГРАФСКИ ДЕЙНОСТИ В РАЙОНА НА БЪЛГАРСКАТА АНТАРКТИЧЕСКА
Доклад на гл.ас. инж. Борислав Александров гл.ас. инж. Юри Цановски – Университет по архитектура, строителство и геодезия ноември 2010г.
 
ГРАДСКА КОМАСАЦИЯ
Доклад на гл.ас. инж. Николай Найденов, Университет по архитектура, строителство и геодезия, София, България, ноември 2010г.
 
Платежни за правоспособни за 2011г.
Попълнени платежни за лица, използващи печата за правоспособност на Камарата на инженерите по геодезия за 2010г.
 
Платежни за членски внос за 2011г.
Попълнени платежни нарежднания за членски внос за 2010г
 
Протокол 11
Протокол от заседание на УС на КИГ от 14.10.2010г.
 
О Т Ч Е Т Е Н Д О К Л А Д ЗА ПЕРОИДА ОТ 01. 2007 г. ДО 03.2011 г. за ДЕЙНОСТИТЕ НА КАМАРАТА НА ИНЖЕНЕРИТЕ ПО ГЕОДЕЗИЯ
На 11.03.2011г. се състоя Отчетно - изборно събрание на КИГ, на което председателят на КИГ инж. А.Янакиев изнесе доклад за дейностите на КИГ за периода от 01.2007г. до 03.2011г. Пълния доклад може да намерите в:
 
О Т Ч Е Т Е Н Д О К Л А Д ЗА ПЕРОИДА ОТ 01. 2007 г. ДО 03.2011 г. за ДЕЙНОСТИТЕ НА КОМИСИЯТА ПО ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА НА КИГ
На 11.03.2011г. се състоя Отчетно - изборно събрание на КИГ, на което председателят на Комисията по професионална етика инж. В. Коцева изнесе доклад за дейностите на КПЕ за периода от 01.2007г. до 03.2011г. Пълния доклад може да намерите в:
 
О Т Ч Е Т Е Н Д О К Л А Д ЗА ПЕРОИДА ОТ 01. 2007 г. ДО 03.2011 г. за ДЕЙНОСТИТЕ НА КОНТРОЛНИЯ СЪВЕТ НА КИГ
На 11.03.2011г. се състоя Отчетно - изборно събрание на КИГ, на което председателят на Контролния съвет инж. М. Маринова изнесе доклад за дейностите на КС за периода от 01.2007г. до 03.2011г. Пълния доклад може да намерите в:
 
Протокол от проведеното на 11.03.2011г. Общо отчетно - изборно събрание на КИГ за периода от 01.2007 до 03.2011г.
Тук можете да се запознаете с проведените дискусии и взетите решения на проведеното на 11.03.2011г. Общо отчетно - изборно събрание на КИГ за периода от 01.2007 до 03.2011г.
 
Протокол за новоизбраното ръководство на националните структури на КИГ от проведеното на 11.03.2011г. Общо отчетно - изборно събрание
На проведеното на 11.03.2011г. Общо отчетно - изборно събрание на КИГ бяха проведени избори за ръководство на националните структури на КИГ за следващия четири годишен период. Резултатите от изборите може да намерите в прикачения протокол, както и на сайт
 
Протокол 12
На 14.04.2011г. се състоя редовно заседание на УС, КС и КПЕ. Пълна информация за дискутираните въпроси може да намерите в
 
Протокол 8 на Комисията по професионална етика към КИГ
Протокол по разглеждана жалба
 
Доклад от Генералната асамблея на CLGE, проведена на 06-07 май 2011г. в Опатия , Хърватия
На 06-07 май 2011г в Опатия, Хърватия беше проведена Генерална асамблея на CLGE . Като делегат от България присъства Кремена Боянова – технически секретар на КИГ, която представяше КИГ и СГЗБ. Доклада можете да намерите отдолу:
 
На сайта на АГКК има публикувани нови проекти на подзаконови нормативни документи.
http://www.cadastre.bg/proekti-na-normativni-aktove
 
Протокол 13
На 14.04.2011г. се състоя редовно заседание на УС, КС и КПЕ. Пълна информация за дискутираните въпроси може да намерите в
 
Изисквания за предварителна подготовка на Работна седмица на FIG
На проведеното на 01.07.2011г. редовно събрание на Управителния съвет на КИГ беше взето решение Камарата да кандидатства за организиране на Работната седмица на FIG в България през 2015 или 2016г. Документ, относно предварителната подготовка на събитието:
 
Писмо от директора на FIG Марку Вилика
Писмото се отнася до Общото събрание проведено в рамките на Работната седмица на FIG 2011г. в Маракеш, Мароко, 18-22 май 2011г. Приложени са линкове към протоколите и приложенията от събранието. Документът можете да намерите в:
 
Зеленият документ за модернизиране на директивата за професионалната квалификация
Документът е подготвен от Европейската комисия и е изпратен до Европейската геодезическа организация (CLGE), в която КИГ членува, за позиция относно засегнатите въпроси. Наличен е само на английски език:
 
Позиция на CLGE относно Зеления документ
Наличен само на английски език.
 
Проект на ЗИД на ЗКИР
Публикуван е проект на ЗИД на ЗКИР.
 
Писмо от президента на CLGE Жан Ив Пирло до Министър-председателя на Република България
Превод на писмото можете да намерите в приложения документ:
 
Позиция на CLGE относно имотния регистър/ кадастъра
Прилагаме кратък документ, описващи ползите и нуждите, свързани с въвеждането на обществено ангажирани частни кадастрални геодезисти.
 
Зелената книга за модернизиране на директивата за професионалната квалификация
Документът е подготвен от Европейската комисия и е изпратен до Европейската геодезическа организация (CLGE), в която КИГ членува, за позиция относно засегнатите въпроси. Наличен е само на английски език:
 
Протокол 10 на Комисията по професионална етика
По жалба от г-н Петър Николов Петров.
 
Отчетен доклад на председателя на КИГ за периода 03.2011 - 01.2012г.
Тук ще намерите отчетния доклад на председателя на КИГ инж. А. Янакиев за периода 03.2011 - 01.2012г., който беше представен на годишното Общо събрание на КИГ, проведено в х-л Санкт Петербург, гр. Пловдив, на 27.01.2012г.
 
Отчетен доклад на председателя на КПЕ на КИГ за периода 03.2011 - 01.2012г.
Тук ще намерите отчетния доклад на председателя на КПЕ на КИГ доц. В. Коцева за периода 03.2011 - 01.2012г., който беше представен на годишното Общо събрание на КИГ, проведено в х-л Санкт Петербург, гр. Пловдив, на 27.01.2012г.
 
Отчетен доклад на председателя на КС на КИГ за периода 03.2011 - 01.2012г.
Тук ще намерите счетоводната справка за 2011г., която беше представена от председателя на КС на КИГ инж. В. Йовев на годишното Общо събрание на КИГ, проведено в х-л Санкт Петербург, гр. Пловдив, на 27.01.2012г.
 
Годишен отчет на Камара на инженерите по геодезия за 2011 година
Тук можете да намерите Годишен отчет на Камара на инженерите по геодезия за 2007 година: http://dox.bg/files/dw?a=c32ec38d5b
 
Протокол от годишното Общо събрание на КИГ 27.01.2012г., гр. Пловдив.
На 27.01.2012г в гр. Пловдив, едновременно с Деня на геодезиста, се проведе годишното Общо събрание на киг. Протокол от събранието можете да намерите в прикачения файл:
 
Доклад от Генералната асамблея на CLGE, проведена на 30-31.03.2012 г. в Единбург, Шотландия
На 30-31.03.2012 г. в Единбург, Шотландия беше проведена Генерална асамблея на CLGE. Доклад за събитието можете да намерите в прикачения файл:
 
Протокол 13
На 01.07.2012г. беше проведено редовното събрание на УС на КИГ. Протокола от събранието можете да намерите в прикачения документ:
 
Протокол 14
Протокол от електронно гласуване на УС на КИГ, проведено на 18.10.2011г.
 
Протокол 15
Протокол от електронно гласуване на УС на КИГ, проведено на 19.10.2011г.
 
Протокол 16
Протокол от проведено електронно гласуване на УС на КИГ, проведено на 22.11.2011г.
 
Протокол 17
Протокол от електронно гласуване на УС на КИГ, проведено на 20.03.2012г.
 
Протокол 18
На 14.06.2012г. се проведе заседание на Управителния съвет на Камарата на инженерите по геодезия, на което бяха поканени да присъстват членовете от Контролния съвет и Комисията по професионална етика на КИГ. Протокол от събранието можете да намерите в пр
 
Протокол 9 от заседание на КПЕ към КИГ
На 06.06.2012 г., в 10.00 часа, в офиса на КИГ в сградата на „ГЕОПЛАНПРОЕКТ” се състоя заседание на Комисията по професионална етика (КПЕ). Протокол от събранието можете да намерите в прикачения файл:
 
Познавателна база данни на CLGE
CLGE има намерение да създаде динамична база данни с цялата важна информация за професията на геодезиста на ниво на Европейския съюз
 
ЕТИЧЕН КОДЕКС ЗА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ГЕОДЕЗИСТИ
ЕТИЧЕН КОДЕКС ЗА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ГЕОДЕЗИСТИ издаден от Съюза на геодезистите в Европа – CLGE – GE
 
Първа редакция на доклада на съвета на европейските геодезисти за взаимно признаване на професионалните квалификации
Като заинтересована страна, CLGE участва в процеса на преразглеждане на Директива 2005/36/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 7 септември 2005г. - относно признаването на професионалните квалификации
 
Протокол 11 от Комисията по професионална етика
Протокол по разглеждана жалба - 01.10.2012г.
 
Протокол 19
Гласуване на УС за провеждане, съвместно с АГФ Социологическо проучване: "Състояние на кадастъра и геодезията в България"
 
Протокол 20
Гласуване за провеждане на събрание на УС - 26.10.2012г.
 
Протокол 21
Тук можете да се запознаете с отчетния доклад на председателя на Камарата на инженерите по геодезия за периода 07 - 10. 2012г., както и с темите обсъждани на заседанието.
 
Протокол 22
Решение на Камарата на инженерите по геодезия за участие в учредяването на сдружение "Долината на Места"
 
Програма за Генералната асамблея на EGoS
ГА на EGoS ще се проведе 09.11. – 11.11.2012 год., в гр. София, хотел „Арена ди Сердика”. Организатор на събитието е АГФ, с председател инж. Мишо Настев.
 
Протокол 23
Учредяване на Областна колегия Перник към Камарата на инженерите по геодезия
 
Писмо до г-жа Искра Фидосова и г-н Любен Татарски
Писмо в което Камарата на инженерите по геодезия изразява официално своето становище относно законопроекта за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър, внесени от депутатите Искра Фидосова и Любен Татарски
 
Протокол 24
Формиране на становище на камарата на инженерите по геодезия относно законопроекта за изменение и допълнение на закона за кадастъра и имотния регистър, № 254 – 01 - 90, внесен от любен татарски и искра фидосова, приет на първо гласуване на 11.10.2012г.
 
Протокол 12 от Комисията по професионална етика
Протокол по разглеждане на жалба от гражданина Тихомир Деветаков срещу инж. Виктор Моралийски - 29.11.2012г.
 
Протокол от редовно Общо събрание на КИГ за 2013г.
На 24 април 2013г. в сградата на ГЕОПЛАНПРОЕКТ, гр. София се проведе редовно Общо събрание на КИГ за 2013г. В протоколът се съдържат отчетите на председателя на УС на КИГ - инж. Ангел Янакиев, председателя на КПЕ - инж. Венета Коцева и председателя на КС
 
Протокол на Контролния съвет на Камарата на инженерите по геодезия
В документа може да намерите отчетния доклад на Контролния съвет на КИГ за периода януари 2012г. до април 2013г.
 
първа Европейска среща на младите геодезисти на FIG
Уважаеми колеги, информирам Ви за предстоящата първа Европейска среща на младите геодезисти на FIG, която ще се проведе от 17 д- 18 октомври в Лисабон, Португалия. Всеки млад геодезист, който е желае може да вземе участие в срещата
 
Протокол от извънредно Общо събрание на КИГ, провело се на 04.07.2013г.
В документа се съдържат разискваните казуси и взетите решения на извънредно Общо събрание на КИГ, провело се на 04.07.2013г.
 
Декларация до Омбудсмана на Република България
ДЕКЛАРАЦИЯ Във връзка със създадената порочна административна практика в общинските и държавни администрации и юридическите лица, длъжни да провеждат процедури по ЗОП
 
ДЕКЛАРАЦИЯ от Камара на инженерите по геодезия с придружаващи писма до г-м Михаил Миков - председател на НС на РБ и г-н Пламен Орешарски - министър-председател на РБ
След взето решение на извънредно Общо събрание на КИГ на 04 юли 2013г., Камарата на инженерите по геодезия е категорично против всякакви монополи и концесии в областта на геодезията и кадастъра, както и ограничаване на правно-организационната форма под ко
 
Проект на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър
Проекта е изготвен от Работна група към КИГ и изпратен до Министерството на инвестиционното проектиране, Комисията по Инвестиционното проектиране и Комисията по Регионално развитие и местно самоуправление.
 
ПРОТОКОЛ 25
ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА КАМАРАТА НА ИНЖЕНЕРИТЕ ПО ГЕОДЕЗИЯ
 
ПРОТОКОЛ 26
ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА КАМАРАТА НА ИНЖЕНЕРИТЕ ПО ГЕОДЕЗИЯ
 
Otchet-KPE-2012-2013
Отчет на Председателя на Комисията по професионална етика при Камарата на инженерите по геодезия за извършената дейност през периода 27.01.2012 г. – 24.04.2013 г.
 
Заявление от инж. Валентин Илиев Йовев
С този документ инж. Валентин Йовев изразява писменото си заявление да бъде освободен като председател на Контролния съвет на Камарата на инженерите по геодезия.
 
Обсъждане на приоритетите в сферата на геодезията, картографията и кадастъра /KIG/
Обсъждане на приоритетите в сферата на геодезията, картографията и кадастъра /KIG/
 
Годишен отчет на Камарата на инженерите по геодезия за 2013г. /balans/
Годишен отчет на Камарата на инженерите по геодезия за 2013г. /balans/
 
Проекто-бюджет на Камарата на инженерите по геодезия за 2014г.
В документа може да намерите предвидените приходи и разходи на КИГ за 2014г.
 
ПРОТОКОЛ от Общо отчетно събрание
ПРОТОКОЛ от редовно Общо отчетно събрание на Камарата на инженерите по геодезия 28.04.2014г., гр. Велинград
 
Отчет на Председателя на Комисията по професионална етика при Камарата на инженерите по геодезия за извършената дейност през периода 24.04.2013 г. – 28.03.2014 г.
В отчета на Председателя на Комисията по професионална етика при Камарата на инженерите по геодезия може да намерите информация за получените жалби и предложените от КПЕ решения.
 
Устав на Камара на инженерите по геодезия след измененията от 28.03.2014г., гласувани на Общото събрание на КИГ
Преди да станете член на Камара на инженерите по геодезия може да се запознаете с нашият устав.
 
Обучителен семинар във връзка с измененията на ЗКИР
Предстои провеждането на четири обучителни семинара във връзка с измененията на ЗКИР, организирани от КИГ в градовете София, Пловдив, Варна и Плевен. За графика на провеждане, дневния ред и срока за заявяване на участие погледнете приложения документ.
 
ПРОТОКОЛ 27 - от редовно заседание на УС на КИГ на 17 юли 2014г.
В протокола може да се запознаете с отчетната дейност на КИГ за периода от 28 март 2014г. до 17 юли 2014г.
 
Протокол 13 / 11.09.2014 г.
На 11.09.2014 се състоя заседание на КПЕ. Пълна информация за дискутираните въпроси може да намерите в
 
Протокол 28
Съгласно чл. 18 (1) от Устава на КИГ на 27.11.2014г. /четвъртък/ в гр.Хисаря се проведе третото редовно заседание на Управителния съвет на КИГ
 
Отговор на КИГ до КЗК
Отговор на Камарата на инженерите по геодезия до Комисия за защита на конкуренцията във връзка с минимални цени на услуги
 
Протокол 29
Съгласно чл. 18 (1) от Устава на КИГ на 18.03.2015г. /сряда/ в гр.София се проведе първото редовно заседание на Управителния съвет на КИГ за тази година
 
Протокол от Общо събрание на КИГ
Протокол от Общо събрание на КИГ провело се на 05.06.2015 г. в София
 
Отчет на Контролен съвет на КИГ
Отчет за дейността на Контролния съвет на КИГ за периода 28.03.2014 г. – 05.06.2015 г.
 
Отчет на Комисия по професионална етика
Отчет на КПЕ за периода 11.03.2011 г. - 05.06.2015 г.
 
Годишен финансов отчет за 2014 година
Годишен финансов отчет за 2014 година - баланс , отчет за приходите и разходите , отчет за собствения капитал , отчет за паричния поток
 
Годишен финансов отчет за 2015 година -
Годишен финансов отчет за 2015 година - баланс , отчет за приходите и разходите , отчет за собствения капитал , отчет за паричния поток
 
Протокол 31
Съгласно чл. 18 (1) от Устава на КИГ на 25.03.2016г. /петък/ в хотел „Санкт Петербург“ , гр. Пловдив се проведе редовно заседание на Управителния съвет на КИГ
 
Протокол 30
Съгласно чл. 18 (1) от Устава на КИГ на 16.09.2015г. /сряда/ в хотел „Калиста“, Старозагорски минерални бани се проведе редовно заседание на Управителния съвет на КИГ
 
Протокол от Общо събрание на КИГ
ПРОТОКОЛ от редовно Общо отчетно събрание на Камарата на инженерите по геодезия 03.06.2016г., гр. София
 
Протокол 32
Съгласно чл. 18 (1) от Устава на КИГ на 20.01.2017г. /петък/ в хотел „Калиста“, Старозагорски минерални бани се проведе редовно заседание на Управителния съвет / УС/ на КИГ
 
Годишен финансов отчет за 2016 година
Годишен финансов отчет за 2016 година - баланс , отчет за приходите и разходите
 
Протокол от редовно Общо отчетно събрание на КИГ от 02.06.2017 г., гр. София
Протокол от редовно Общо отчетно събрание на КИГ от 02.06.2017 г., гр. София
 
Протокол 34
На 02.06.2017 г. в 16,00 часа и.д. Председател на Управителния съвет /УС/ на КИГ инж. Милен Димиев свика извънредно заседание на УС, съгласно чл.18, (3) от Устава на КИГ.
 
Протокол 35 от заседание на УС на КИГ
Съгласно чл. 18 (1) от Устава на КИГ на 07.07.2017 г. от 14,00 часа в гр. Пловдив се проведе заседание на Управителния съвет на Камара на инженерите по геодезия...
 
ПРОТОКОЛ от Извънредно събрание на КИГ, проведено на 20.10.2017 г.
ПРОТОКОЛ от Извънредно събрание на КИГ, проведено на 20.10.2017 г.
 
Устав на КИГ
Устав на КИГ с нанесени промени, приети на Извънредно събрание на КИГ, проведено на 20.10.2017 г.
 
Благодарствено писмо от проф. д-р инж. Елена Пенева - Декан на Геодезически факултет на УАСГ
Благодарствено писмо от проф. д-р инж. Елена Пенева - Декан на Геодезически факултет на УАСГ до Камара на инженерите по геодезия
 
Писмо до Камара на инженерите в инвестиционното проектиране
Относно съществуващите два режима за регистрация на лица, извършващи геодезически дейности.
 
Писмо до МРРБ
Относно общата позиция на КИГ, Секция "Геодезия и приложна геодезия" в КИИП, СГЗБ и АГФ.
 
Протокол 36 от заседание на УС на КИГ
Съгласно чл. 18 (1) от Устава на КИГ на 17.11.2017 г. от 13,00 часа в гр. Хисаря се проведе заседание на Управителния съвет на Камара на инженерите по геодезия
 
Писмо до изпълнителния директор на АГКК
Относно по-активен диалог между НПО и АГКК
 
Писмо до МРРБ
Относно работата на Съвета по геодезия , картография и кадастър
 
Протокол 37
Съгласно чл. 18 (1) от Устава на КИГ на 16.02.2018 г. в гр. Пловдив се проведе заседание на Управителния съвет на Камара на инженерите по геодезия.
 
На 27.02.2018г. се проведе среща на правоспособните физически и юридически лица с ръководството на АГКК и СГКК-София, организирана от АГКК, КИГ и АГФ
На 27.02.2018г. се проведе организирана от АГКК, КИГ и АГФ среща на правоспособните физически и юридически лица с ръководството на АГКК и СГКК-София. Целта на срещата бе подобряване на качеството на проектите за изменение на КККР и на обслужване на гражда
 
Годишен финансов отчет за 2017 година
Годишен финансов отчет на КИГ за 2017 година
 
Отчет за дейността на Управителния съвет на КИГ
Отчет за дейността на Управителния съвет на КИГ за периода 02.06.2017 г. до 30.03.2018 г.
 
Проекто бюджет за 2018 година
Счетоводна справка за 2017 г. и Проекто бюджет за 2018 година.
 
Предложения на работната група за промени в устава на КИГ
Предложения на работната група за промени в устава на КИГ, подкрепени от УС с решение от 16.02.2018г.
 
Отчет на Контролния съвет на КИГ
Отчет на Контролния съвет на КИГ
 
Отчет на комисия по професионална етика към КИГ
Отчет на комисия по професионална етика към КИГ
 
Протокол от Общо събрание на Камарата на инженерите по геодезия
Протокол от Общо събрание на Камарата на инженерите по геодезия проведено на 30.03.2018г. в гр. Пловдив.
 
Устав на КИГ
Устав на КИГ с нанесени промени
 
Протокол 38 от заседание на УС на КИГ
Съгласно чл. 18 (1) от Устава на КИГ на 21.06.2018 г. в офиса на КИГ в гр. София се проведе заседание на Управителния съвет на Камара на инженерите по геодезия