Членовете на камарата ползват 7% отстъпка на всички продукти


x Close

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ

Задайте въпрос
Въпрос: Въз основа на чл. 7(1) т. 3 от Устава на КИГ, отправени :
1. Какви реални действия е предприело ръководството на КИГ през времето на създаването на камарата, през 2006г. до момента, в полза и защита на интересите на членовете си? Разработвана ли е някаква програма за дейността на Камарата, която да служи като ориентир за изпълнението на отчитаните мероприятия?
2. Къде могат да ни послужат издаваните до момента сертификати и печати от КИГ, за които плащаме ежегодно членски внос, след като АГКК официално заяви, че няма нормативни изисквания за използването им, а дори МРРБ не ги изисква в документациите на обявените обществени поръчки?
3. Разработиха ли се някакви предложения за решаване на някой съществен проблем на професионалната ни общност, какви усилия се направиха за подобряване на състоянието и ежедневието на българските геодезисти? Подготвените няколко писма до министър – председателя на Република България и до министъра на МРРБ имаха ли някакъв практически или финансов резултат?
4. Колко мероприятия за повишаване на квалификацията са организирани от КИГ?
5. Защо не се изпълнява задължението на КИГ, съгласно чл. 37 (1) т.7 от Закона за Геодезията и картографията, а именна: „ ....да определя минимални цени за изпълнение на геодезически, картографски и кадастрални дейности и следи за спазването им...“?
6. Как се обвързва задължението на КИГ, която съгласно чл. 37 (1) т. 1 и т. 2 от Закона за Геодезията и картографията и чл. 2 (2) от Устава на КИГ да „ ... не допуска монополизъм, нелоялна конкуренция и неравноправно положение между своите членове ...“ и „ ... създава условия за свободен избор на инженери по геодезия от страна на възложителите ...“ с реалните действия на ръководството на КИГ при внасянето и обсъждането на ПЗИД на ЗКИР? Чии интереси защитава ръководството на КИГ по предложението за учредяване на концесии за кадастрални дейности?
7. Защитават ли авторитета и достойнството на инженерите по геодезия с поведението си основни участници в УС на КИГ, като пред депутати в НС обобщаващо и недоказано очернят и обявяват 99% от геодезистите физически лица за част от сивата икономика, престъпващи законите на страната, поставящи под съмнение сигурността на кадастралните дейности и данни?
8. Как кореспондира поведението на ръководството на КИГ на принципна конфронтация и демонстрация на едностранна липса на желание за диалог със сродни професионални организации в страната със заявеното в Устава на КИГ намерение за осъществяване на сътрудничество с тях? Това поведение полезно ли е за единението на българската геодезическа общност, като се има предвид, че почти всички членове на КИГ и понастоящем членуват и в други професионални организации?
9. Какви цели и интереси на членовете на КИГ ще бъдат постигнати с предприетото членство на КИГ като организация на физически лица по закон в организация на работодатели, каквато е КРИБ и в регионалното сдружение с нестопанска цел „Долината на Места“? Как работодателска организация като КРИБ и сдружение под ръководството на деятели на една определена партия ще бъдат в полза на членовете на КИГ?

От: 03. 06. 2013г.
Име: Иван Калчев

Въпрос: Здравейте,Бих искала да разбера, ако съм била член на КИГ, но една година не съм си плащала членския внос дали е необходимо да заплащаам отново всъпителна такса, ако реша да платя членски внос за следващата година. Надявам се да разберете въпроса ми. Благодаря и поздрави !
От: 24. 01. 2013г.
Име: Милена Диварова

Въпрос: Здравейте колеги,Имам няколко въпроса във връзка с подготовката на документи за издаване на печат на юридическо лице.Член съм на КИГ и имам издаден печат като физическо лице и искам да ми бъде издаден такъв на фирмата ми.
От: 24. 01. 2013г.
Име: Йордан Йорданов

Въпрос: Кой има право да изготвя комбинирани скици във връзка с чл.140, ал. 2 от ЗУТ (изм. и доп. ДВ бр.82/2012 г.)?
От: 23. 01. 2013г.
Име: инж. Петрова