Камара на инженерите по геодезия
Меню

Документи

Други документи

2019

18.12.2019 | Презентация - изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-4 / 11.10.2016 г.

Изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-4 / 11.10.2016 г.

18.12.2019 | Презентация - Промени в ЗКИР, Наредба №3 за водене и съхраняване регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастъра, Наредба №14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ

 

 

Промени при провеждане на административни процедури, свързани с поддържане на кадастралната карта и кадастралните регистри в актуално състояние и при предоставяне на кадастрални данни и административни услуги, в резултат на измененията в ЗКИР, в сила от 22.08.2019 г. /изменени и допълнени подзаконови нормативни актове по прилагане на ЗКИР/

 

 

17.12.2019 | Протокол от проведена среща с АГКК на 03.12.2019 г.

 

Протокол от среща на тема

 

„Новости в нормативната база по отношение на кадастралните дейности в България“ ,

 

проведена на 03.12.2019 г. в гр. София .

 

26.11.2019 | Въпроси за разискване на среща на 03.12.2019 г.

Въпроси за разискване на среща на 03.12.2019 г., които са получени на ел.поща на КИГ до 22.111.2019 г.

20.11.2019 | Отговор от МРРБ по въпросите кой може да изработва ПУП

 

Получен в НСОРБ отговор от министъра на регионалното развитие и благоустройството и приложението към него по казуса с правоспособността на проектантите на устройствени планове

 

07.11.2019 | Писмо и отговор

Писмо от Областна колегия Добрич относно проблеми при прилагане на чл. 51, ал. 06 от ЗКИР и отговор от изпълнителния директор на АГКК инж. Виолета Коритарова

07.11.2019 | Писмо от МРРБ

Относно прилагане на чл. 65 от Наредба  № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на КККР 

07.11.2019 | Писмо от НСОРБ

Относно защита на професионалните права на членовете на Камара на инженерите по геодезия

19.09.2019 | Отговор на АГКК до КИГ от 03.07.2019 г.

Относно спазване на чл. 38 от ЗГК , необходимостта от членство на инженерите по геодезия в две камари - КИГ и КИИП .

19.09.2019 | Писмо от 17.06.2019 г. до г-н Искрен Веселинов - Председател на Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление /КРПБМС/ .

Относно предложение за изменение на Закона за кадастъра и имотния регистър и Закона за геодезията и картографията .

19.09.2019 | Писмо от 24.05.2019 г. до г-н Искрен Веселинов - Председател на Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление /КРПБМС/ .

Относно приет на второ четене в КРПБМС законопроект за Закон за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър.

19.09.2019 | Писмо до кмета на Столична община г-жа Йорданка Фандъкова

Относно спазване разпоредбите на чл.38 от Закона за геодезията и картографията

18.09.2019 | Писмо от ДНСК

Относно проектантска правоспособност на лицата, изработващи ПУП-ПР.

18.09.2019 | Писмо до УС на Камара на архитектите в България

Относно искане за становище на УС на КАБ.

18.09.2019 | Писмо до инж. Даниел Панов - Председател на УС на Национално сдружение на общините в Република България

Относно изработване на Подробни устройствени планове (ПЗ, ПР, ПРЗ, ПП)

03.09.2019 | Питане към г-жа Петя Аврамова

Питане към г-жа Петя Аврамова - министър на регионалното развитие и благоустройството.

03.09.2019 | Отговори на АГКК

Отговорите на зададените въпроси от срещата на НПО с ръководството на АГККможе да прочетете в прикачения файл.

19.04.2019 | Типов договор за геодезически услуги

Типов договор за геодезически услуги

15.03.2019 | Методика за препоръчителни минимални цени за геодезически дейности за 2019 година

Методика за препоръчителни минимални цени за геодезически дейности за 2019 година

01.03.2019 | Законопроект за изменение и допълнение на ЗКИР

На 01.03.2019г. Министерски съвет внесе в Народното събрание законопроект за изменение и допълнение на ЗКИР

Copyright © 2024 Камара на инженерите по геодезия

Web design: DesignMeWeb