Камара на инженерите по геодезия в България
Меню

Новини

ДНЕВЕН РЕД на Общото събрание на 15.03.2019 г.

15.03.2019

1. Приемане на Отчет на Управителния съвет на КИГ
2. Приемане на Отчет на Контролния съвет;
3. Приемане на Отчет на Комисията по професионална етика;
4. Освобождаване на председателите и членовете на УС , КС и КПЕ от отговорност за изминалия период ;
5. Избор на Председател на УС на КИГ ;
6. Избор на членове на УС от Председателите на Областните колегии – 8 члена ;
7. Избор на членове на УС от членовете на КИГ - 8 члена ;
8. Избор на Председател на Контролния съвет ;
9. Избор на членове на Контролния съвет ;
10. Избор на Председател на Комисията по професионална етика ;
11. Избор на членове на Комисията по професионална етика ;
12. Разни :
12.1 Приемане на отчета за извършените разходи и бюджета на КИГ за 2019г. ;
12.2 Приемане на програма за дейността на КИГ за 2019г. ;
12.3 Приемане на методика за определяне на препоръчителни минимални цени на геодезически дейности съгласно чл.41, ал.2, т.5 от ЗГК ;
12.4 Определяне на размера на отчисленията от приходите за ОК, съгласно чл.16, ал.3, т.7 от Устава във връзка с чл.32, ал.2 от ЗГК ;
12.5 Приемане на Кодекс на CLGE за професионална квалификация на геодезистите ;
12.6 Други.

Copyright © 2021 Камара на инженерите по геодезия в България

Web design: DesignMeWeb