Камара на инженерите по геодезия в България
Меню

Новини

Общо събрание на КИГ

27.12.2011

Съгласно чл. 14 от Устава на КИГ, годишното Общо събрание на Камарата ще се проведе в гр. Пловдив, х-л Санкт Петербург, на 27.01.2012г. от 13ч., със следния дневен ред:

1. Отчет на Председателя на КИГ за периода от 11.03.2011г. до 27.01.2012г.

2. Отчет на Председателя на Контролния съвет за периода от 11.03.2011г. до 27.01.2012г.

3. Отчет на Председателя на Комисията по професионална етика за периода от 11.03.2011г. до 27.01.2012г.

4. Разни.

При липса на кворум събранието ще се отложи с един час.

Copyright © 2021 Камара на инженерите по геодезия в България

Web design: DesignMeWeb