Камара на инженерите по геодезия в България
Меню

Новини

Общо събрание на КИГ

01.04.2013

ДО ЧЛЕНОВЕТЕ
НА КАМАРАТА НА ИНЖЕНЕРИТЕ ПО ГЕОДЕЗИЯ

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Съгласно чл. 14, ал. 2 от Устава на Камарата на инженерите по геодезия, насрочвам редовно Общо събрание на Камарата на инженерите по геодезия със следния Дневен ред:

1. Отчет на Председателя на Камарата на инженерите по геодезия за периода от януари 2012г. до април 2013г.;
2. Отчет на Председателя на Контролния съвет за периода от януари 2012г. до април 2013г.;
3. Отчет на Председателя на Комисията по професионална етика за периода от януари 2012г. до април 2013г.;
4. Разни.

Събранието ще се проведе на 24 април 2013г. в гр. София, в сградата на Геопланпроект, втори етаж на салона от 12:00 часа.

Ако няма кворум събранието ще се проведе от 13:00 часа.

ИНЖ. А. ЯНАКИЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КАМАРАТА НА ИНЖЕНЕРИТЕ ПО ГЕОДЕЗИЯ

Copyright © 2021 Камара на инженерите по геодезия в България

Web design: DesignMeWeb