Камара на инженерите по геодезия в България
Меню

Новини

Общо събрание на КИГ

17.02.2014

Във връзка с чл. 14, ал. 2 от Устава на Камарата на инженерите по геодезия, насрочвам редовно Общо събрание на Камарата на инженерите по геодезия със следния Дневен ред:

1. Отчет на Председателя на УС на КИГ за периода 04.07.2013г. – 28.03.2014г.;
2. Отчет на Председателя на Контролния съвет за периода 04.07.2013г. – 28.03.2014г.;
3. Отчет на Председателя на Комисията по професионална етика за периода 04.07.2013г. – 28.03.2014г.;
4. Предложение за промяна в Устава на КИГ относно приемане на почетни членове и празника на геодезиста;
5. Дискусия относно размера на встъпителната вноска, членския внос и вноската за правоспособност;
6. Други;

Събранието ще се проведе на 28 март 2014г. в гр. Велинград, в Гранд хотел Велинград, зала „България“ от 12:00 часа.

Ако няма кворум събранието ще се проведе от 13:00 часа.

ИНЖ. А. ЯНАКИЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КАМАРАТА НА ИНЖЕНЕРИТЕ ПО ГЕОДЕЗИЯ

Copyright © 2021 Камара на инженерите по геодезия в България

Web design: DesignMeWeb