Камара на инженерите по геодезия в България
Меню

Новини

Пета работна среща на представителите на НПО

13.06.2018

На 13.06.2018г. се проведе поредната пета работна среща за 2018г. на представителите на неправителствените професионални организации (НПО) в областта на геодезията: КИГ, НПС „Геодезия" в КИИП, СГЗБ и АГФ, в офиса на КИГ в гр.София, бул."Цар Борис III" 215.

На срещата взеха участие:
- Инж. Милен Димиев – председател на УС на КИГ;
- Инж. Николай Главинчев - председател на НПС „Геодезия" в КИИП;
- Д-р инж. Иван Калчев – председател на УС на СГЗБ;
- Инж. Николай Киров – председател на УС на АГФ;
- Инж. Цветен Боев – представител на СГЗБ.

Бяха обсъдени следните въпроси:

1. Отговор на МРРБ по предложение за методика за обществени поръчки по създаване на КККР, предложена съвместно от АГФ и СГЗБ.

2. Обжалване на обществените поръчки (ОП) на АГКК, подкрепено от НПО.

3. Проблеми в геодезията и мнението на другите организации.

4. Предложения за изменение на ЗКИР.

По т.1 бе отчетено, че отговорът на МРРБ за нова методика за обществени поръчки по създаване на КККР, не е отрицателен, но изисква допълнително прецизиране и пояснение.

По т.2 участниците отбелязаха разнопосочните мнения на колегията относно обжалването на ОП, предвид ниските цени, но и недостатъчният обем работа в сектора по възлагане от държавата. Отбелязано бе, че КЗК е допуснала предварително изпълнение на обжалваната ОП за създаване на КККР, както и необходимостта от адекватни условия на възлагане за бъдещите ОП.

По т.3 се сподели негативното мнение на архитекти и други инженерни специалисти към геодезистите, свързани с основно с несъвпадението на кадастралната карта и регулационните линии, както и порочната практика на общинските администрации да изискват от инвеститори закупуване на части по имоти за разлики между кадастър и регулация под 30см! Отчетено бе, че тези процеси съществено забавят инвестиционния процес, като спешно са необходими законови изменения в тази посока.

По т.4 участниците се запознаха с вече изпратено писмо до МРРБ и АГКК от управителя на „Геокад-93"ЕООД с искане на законови изменения. Подходът всеки да пише поединично не бе възприет като правилен, като се взе решение до седмица да се набележат краткосрочни задачи по изменение на нормативната уредба и да се подготвят вече обсъжданите на предходните срещи текстове за изменение на ЗКИР, които да бъдат подкрепени от всички участници и да се изпратят в кратки срокове до отговорните институции, предвид продължаващият над половин година процес на свикване на Съвета по геодезия от МРРБ.

Бе решено следваща среща да се насрочи на 20.06.2018г.

Copyright © 2021 Камара на инженерите по геодезия в България

Web design: DesignMeWeb