Камара на инженерите по геодезия в България
Меню

Новини

Предстоящо провеждане на Общо събрание на КИГ на 30 Март 2018 г.

30.03.2018

Текст обява, публикувана във вестник "24 часа" :
Във връзка с чл. 14, ал. 2 от Устава на Камарата на инженерите по геодезия, насрочвам редовно Общо събрание на Камарата на инженерите по геодезия (КИГ) със следния Дневен ред:
1. Приемане на отчет за дейността на Управителния съвет /УС/ ;
2. Приемане на отчет за дейността на Контролния съвет /КС/ ;
3. Приемане на отчет за дейността на Комисията по професионална етика /КПЕ/ ;
4. Приемане на бюджет на КИГ за 2018г. и отчет за извършените разходи от УС ;
5. Разглеждане на предложения за промени в Устава на КИГ ;
6. Разни .
Събранието ще се проведе на 30 Март 2018 г. в гр. Пловдив , в хотел „Санкт Петербург” от 10:00 часа. При липса на кворум събранието ще се проведе от 11:00 часа.

Инж. Милен Димиев : ..........(п)...............

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КАМАРАТА НА
ИНЖЕНЕРИТЕ ПО ГЕОДЕЗИЯ

Copyright © 2021 Камара на инженерите по геодезия в България

Web design: DesignMeWeb