Камара на инженерите по геодезия в България
Меню

Новини

Промени в КИГ след Общото събрание, състояло се на 28.03.2014г.

01.04.2014

Уважаеми колеги,

след взети решения на редовното Общо събрание на КИГ, към Устава на КИГ се направиха няколко промени:

Чл. 5, ал. 3 се промени по следния начин: Управителния съвет може да предлага като почетни членове на камарата лица, допринесли за авторитета на професията които се гласуват на Общо събрание на КИГ.

Отпадна §5 от ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ, а именно: Професионалният празник на всички специалисти, изпълняващи дейности в областта на геодезията, картографията и кадастъра, се празнува всеки последен петък на месец януари.;

Към чл. 14 на устава се допълни нова алинея 6 със следното съдържание – Заедно с поканата за организиране на общото събрание се изпращат и документите, които ще бъдат разглеждани и се изисква да бъдат приемни от участниците на общото събрание.;

Контролния съвет към КИГ има нов състав: инж. Йордан Георгиев Чукалов /ОК Пловдив/ - председател, инж. Димитър Спасов Колчев /ОК Пловдив/, инж. Нели Димова Старчева /ОК Стара Загора/, инж. Веселин Боянов Монов /ОК София/ и инж. Николай Иванов Киров /ОК Пазарджик/;

Също така бе решено размера на членския внос в КИГ от 2015г. да бъде 50лв., а вноската за ползване печата с логото на КИГ – 70лв.

Ангел Янакиев,
председател на КИГ

Copyright © 2021 Камара на инженерите по геодезия в България

Web design: DesignMeWeb