Камара на инженерите по геодезия в България
Меню

Новини

СЕМИНАР НА ТЕМА - “ ПРАКТИЧЕСКИ АСПЕКТИ ПРИ СЪЗДАВАНЕТО И ПОДДЪРЖАНЕТО НА КАДАСТРАЛНАТА КАРТА ”

01.06.2013

Уважаеми колеги,

на Вашето внимание излагам програмата по организирания от КИГ семинар:

П Р О Г Р А М А
ЗА ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР НА ТЕМА - “ ПРАКТИЧЕСКИ АСПЕКТИ ПРИ СЪЗДАВАНЕТО И ПОДДЪРЖАНЕТО НА КАДАСТРАЛНАТА КАРТА ”
Дата: 28.06.2013
Лектори: Емилия Ангелова; Златан Златанов

Място на провеждане: гр. София, бул. „Цар Борис III” №215 – сградата на Геопланпроект, ет. 2, заседателна зала 215
8,45 – 9,15 ч. Регистрация на участниците

9,20 – 10,30 ч.
Тема № 1: ОСНОВНИ ФУНКЦИИ НА КАДАСТЪРА ПО ЗКИР.
- Кадастрална карта и кадастрален план. Специализирани карти;
- Съдържание на кадастъра. Основни кадастрални данни за обектите на кадастъра и данни за собствеността. Източници и значение на данните;
- Процедура по създаване и одобряване на КККР – Контрол на АГКК;
- Одобряване и влизане в сила на КККР;
Дискусия по темата.

10,30 – 11,00 ч. - кафе пауза

11,00 – 12,30 ч.
Тема № 2: ИЗМЕНЕНИЕ НА ОДОБРЕНИТЕ КАДАСТРАЛНИ КАРТИ И КАДАСТРАЛНИ РЕГИСТРИ.ПОДДЪРЖАНЕ В АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ НА КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И КАДАСТРАЛНИТЕ РЕГИСТРИ.
- Основания за изменение на кадастралната карта и на кадастралните регистри по реда на ЗКИР;
- Проект за изменение на КККР, скица проект, комбинирана скица;
Дискусия по темата;

12,30 – 13,30 ч. – обедна почивка
13,30 – 15,00 ч.
Продължение на Тема № 2 ИЗМЕНЕНИЕ НА ОДОБРЕНИТЕ КАДАСТРАЛНИ КАРТИ И КАДАСТРАЛНИ РЕГИСТРИ. ПОДДЪРЖАНЕ В АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ НА КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И КАДАСТРАЛНИТЕ РЕГИСТРИ.
- Заинтересовани лица, които могат да искат изменение. Представителство;
- Изменения на данните в кадастралния регистър за недвижимите имоти. Основни и факултативни данни в кадастралния регистър на недвижимите имоти;
Дискусия по темата.

15,30 – 17,00 ч.
Тема № 3: ПРАВОСПОСОБНОСТ ПО ЗКИР
Придобиване на правоспособност;
Роля на правоспособните лица в административните процедури по създаване и изменение на ККР;
Контрол на АГКК върху дейността на правоспособните лица;
Дискусия по темата.

Семинара е безплатен, като участие в него могат да вземат и колеги, които не са членове на КИГ. Необходимо е само да изпратят заявка за участие на електронната поща на КИГ - kamara@kig-bg.org.

Благодаря предварително за проявения интерес!

инж. Ангел Янакиев
председател на КИГ

Copyright © 2021 Камара на инженерите по геодезия в България

Web design: DesignMeWeb