Камара на инженерите по геодезия в България
Меню

Новини

Семинар, организиран от ОК на КИГ гр.София

21.06.2018

Областна колегия на КИГ – гр. София
организира семинар на тема:
- Промени в Закона за устройство и застрояване на Столична обчина (ЗУЗСО)
- Защита на личните данни в областта на кадастъра, геодезията и
устройственото планиране съгласно новите изисквания на Общия Регламент за
защита на данните (ЕС) 2016/679
Лектори:
д-р арх. урбанист Жана Стойчева
Илина Христова - Длъжностно лице по защита на данните към "Географска
информационна система-София" ЕООД
Семинарът ще се състои на 21.06.2018 г. в зала 3 в сградата на ФНТС, гр. София,
ул. Раковски№ 108 при следния дневен ред:
Дневен ред
8:30-9:00 Регистрация
9:00-10:45 Промени в Закона за устройство и застрояване на Столична обчина (ЗУЗСО)
1. Законодателна рамка на устройственото планиране на София
2. Закон за устройството и застрояването на Столичната община (ЗУЗСО)
3. Основни мотиви, наложили промените на ЗУЗСО
4. Как се предлага да се постигнат тези промени
5. Какво не беше прието от Народното събрание
6. Какви бяха промените между първо и второ четене
7. Кои са постановките, които са отстъпление в сравнение със ЗУЗСО 2006 г.
8. ПРИЕТИЯТ ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗУЗСО ,изм. ДВ. брой: 31, от
10.4.2018 г.
Лектор: д-р арх. урбанист Жана Стойчева
10:45-11:15 Разисквания
11.15-11:45 Кафе пауза
11:45-12:30 Защита на личните данни в областта на кадастъра, геодезията и устройственото
планиране съгласно новите изисквания на Общия Регламент за защита на данните (ЕС)
2016/679
Лектор: Илина Христова - Длъжностно лице по защита на данните към "Географска
информационна система-София" ЕООД
12:30-13:00 Разисквания
Председател на Областна колегия КИГ – гр. София
Зл. Златанов

Copyright © 2021 Камара на инженерите по геодезия в България

Web design: DesignMeWeb