Камара на инженерите по геодезия в България
Меню

Новини

Среща между ръководството на АГКК и представители на основните неправителствените професионални организации в областта на геодезията и кадастъра (НПО)

01.11.2018

На 01.11.2018г. се проведе среща между ръководството на АГКК, в лицето на изп.директор инж. В.Коритарова и гл.секретар инж.В.Тодорова, с представители на основните неправителствените професионални организации в областта на геодезията и кадастъра (НПО) – инж.М.Димиев и инж.В.Монов от КИГ, инж.Н.Главинчев от КИИП, инж.Н.Киров и инж.Ст.Стоянов от АГФ и инж.Цв.Боев от СГЗБ.

На срещата се обсъди участието на НПО в предстоящото изменение на подзаконовата нормативна уредба, проблемите с обслужване на гражданите и качеството на проектите за изменение на КККР в гр.София. Всички представители на НПО изразиха готовност за представяне на предложения за изменение на подзаконовата нормативна уредба, както и съгласие, че има сериозни проблеми със спазване на сроковете в СГКК-София, като представителите на КИГ споделиха, че проблемите ще продължават - независимо кой е началник на СГКК – ако не се вземат належащи мерки за решаването им.

Всички се съгласиха, че с цел експедитивност и комуникативност е удачно да се въведат добри практики, като:

- на магнитен носител да се записва цялата проектна документация;

- евентуално посочване на електронен адрес на заинтересованото лице в проекта;

- при конкретни проблеми и при сериозни закъснения в срока на проектите да се кореспондира по електронен път с АГКК на e-mail: acad@cadastre.bg

Copyright © 2021 Камара на инженерите по геодезия в България

Web design: DesignMeWeb