Камара на инженерите по геодезия в България
Меню

Новини

XXV МЕЖДУНАРОДЕН СИМПОЗИУМ СЪВРЕМЕННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ, ОБРАЗОВАНИЕТО И ПРОФЕСИОНАЛНАТА ПРАКТИКА В ГЕОДЕЗИЯТА И СВЪРЗАНИТЕ С НЕЯ ОБЛАСТИ - София, Ноември 05 - 06, 2015

05.11.2015

ПРОГРАМА:
4 Ноември 2015 г. (Сряда)
15:00 - 20.00 Регистрация - Канцеларията на СГЗБ, ДНТ, ул. „ Г. С. Раковски" 108,
IV етаж
5 Ноември 2015 г. (Четвъртък)
08.0 - 09.00 Регистрация - Зала 4, ДНТ, ул. „ Г. С. Раковски" 108,
09.0 - 09.15 Откриване на симпозиума
Приветствия
09.15 - 10.45 ДОКЛАДИ И ДИСКУСИИ (I) - НАЦИОНАЛНИ ПРОБЛЕМИ Проф. дтн Георги Вълев (BG), д-р Иван Калчев (BG)
1. Състояние и развитие на геодезията и кадастъра в България
Светослав Наков (BG)
2. Актуални проблеми на геодезията и кадастъра в България - становище и
предложения от геодезическата общност Иван Калчев, Цветен Боев (BG)
3. Система за предоставяне на пространствените данни на Министерство на
отбраната
Мариан Марков (BG)
10.45 - 11.00 Кафе пауза
11.0 - 12.30 ДОКЛАДИ И ДИСКУСИИ (II) - ГЕОДЕЗИЯ
Доц. д-р инж. Иван Здравчев (BG), д-р инж. Мариан Марков (BG)
1. Изследване на свлачище чрез повторни GPS/GNSS измервания в региона на
Ambaroba, Qanakkale, Северозападна Турция Р. Джунейт Ереноглу, Озгун Аксай, Оиа Ереноглу (TR)
2. Софтуерна система за моделиране и използване на геометричен модел на
геоида на територията на България
Мариян Николов, Иван Калчев, Иван Янков (BG)
3. Автоматизирана система за геодезичен контрол при изграждане
на връхни мостови конструкции по метода на конзолното бетониране Тодор Костадинов, Ани Мирославова (BG)
4. Изменение на стойностите на геодезическите величини, получени при
използване на различни приливни системи: Примери за България Станислава Вълчева, Тамара Цветкова (BG)
5. Гражданско приложение на дистанционни управляеми летателни системи
Йордан Г еоргиев (BG)
12.30 - 14.00 Обяд
14.0 - 15.30 ДОКЛАДИ И ДИСКУСИИ (III) - ГЕОДЕЗИЯ, ОБРАЗОВАНИЕ Д-р инж. Р. Джунейт Ереноглу (TR), доц. д-р инж. Тодор Костадинов (BG)
1. Актуални интердисциплинарни правила за интегрирани решения в началния
етап на проектиране в ландшафтната архитектура Теодор Карамочев, Венета Коцева (BG)
2. Дидактическата проблемност в обучението по фотограметрия и дистанционни
методи
Нели Здравчева (BG)
3. Компютърно базираш мeтoдика за обучение по цифрова фотограметрия в
средата на MATLAB Наталия Александрова (BG)
4. Резултати и анализи от проекта GEOSKILLS+ за повишаване на качеството и
интереса към образованието по геодезията и геопространствени технологии в Европа
Аспарух Камбуров, Димитър Величков (BG)
5. Съвременното висше техническо образование
Нели Здравчева, Елена Рангелова (BG)
15.30 - 16.00 Кафе пауза
16.0 - 17.30 ДОКЛАДИ И ДИСКУСИИ (IV) - ФОТОГРАМЕТРИЯ,
ЛАЗЕРНО СКАНИРАНЕ Д-р инж. Оиа Ереноглу (TR), проф. д-р Пламен Малджански (BG)
1. Ново фотограметрично оформление на станциите на камерата. Примерно
изследване
Патриция Мидула (IT)
2. Процедура на корелационно съпоставяне за установяване на топологични
характеристики Борислав Маринов (BG)
3. Класификация на геоложки характеристики при използване на снимки с
термална камера: Примерно изследване на геотермалния регион Тузлата (Qanakkale-Турция)
Оиа Ереноглу, Озгун Аксай, Р. Джунейт Ереноглу (TR)
4. Оценка точността на безпилотни летателни системи - на базата термална
фотограметрия
Озгун Аксай, Р. Джунейт Ереноглу , Оиа Ереноглу (TR)
5. Приложение на 3D наземно лазерно сканиране за създаване на проектна
документация за обекти на кадастъра Г инчо Костов (BG)
6. Ориентация на облаци от точки получени от лазерно сканиране за изследване
на деформации Г ергана Антова (BG)
18.0 Коктейл: Военен клуб - Централен дом на армията
09.0 - 10.30 ДОКЛАДИ И ДИСКУСИИ (V) - КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Проф. дтн. инж. Станислав Василев (BG), доц. д-р инж. Венета Коцева (BG)
1. Грешки при трансформиране на графични данни от една координатна зона в
друга
Пенка Кастрева, Г алина Безинска (BG)
2. Карти в интернет- пространството за актуални събития и явления
Венета Коцева (BG)
3. Картографиране на горите в България - начало и първи успехи
Венета Коцева, Десислава Вълева (BG)
4. Граници в кадастралната карта
Илинка Иванова (BG)
10.30 - 11.00 Кафе пауза
11.0 - 12.30 ДОКЛАДИ И ДИСКУСИИ (VI)
УСТРОЙСТВО И ЗАЩИТА НА ТЕРИТОРИИТЕ Проф. д-р инж. Бойко Рангелов (BG), доц. д-р инж. Илинка Иванова (BG)
1. Земеустройството и развитието на селските райони
Ана Стоева (BG)
2. Геодезически работи при оценка на риска от природни бедствия
Теодор Масов (BG)
3. Приноси към изследването на кинематични модели на системи за ранно
предупреждение от земе тресения и цунами
Бойко Рангелов, Иван Парушев, Еделвайс Спасов (BG)
4. Влияние на релефа върху обработката на сеизмични данни
Мая Григорова (BG)
5. Изследване на разломни структури и равномерно потъващ
фундамент с помощта на микросеизмичен шум Емил Ойнаков, Бойко Рангелов (BG)
12.30 - 14.00 Обяд
14.0 - 15.30 ДОКЛАДИ И ДИСКУСИИ (VII)
СПЪТНИКОВИ СИСТЕМИ, ДИСТАНЦИОННИ ИЗСЛЕДВАНИЯ Доц. д-р инж. Дойно Петков (BG), проф. д-р инж. Керанка Василева (BG)
1. Анализ на обстановки с мъгла на летище София: числени експерименти с
използване на GNSS тропосферни продукти Г ергана Герова, Илиян Манафов, Керанка Василева (BG)
2. Оценка на точността на данните от спътникови снимки
Венцеслав Димитров (BG)
3. Дистанционни изследвания на засолени почви във видимия и близкия
инфрачервен спектър
Румяна Кънчева, Г еорги Г еоргиев, Деница Борисова (BG)
4. Използване на невронни мрежи за класификация на данни от дистанционни
изследвания Христо Николов (BG)
5. Математическо моделиране във фотограметрията и дистанционните методи
Нели Здравчева (BG)
15.30 - 16.00 Кафе пауза
16.0 - 17.30 СЕСИЯ ЗА МЛАДИ СПЕЦИАЛИСТИ И СТУДЕНТИ (VIII)
Д-р инж. Р. Джунейт Ереноглу (TR), проф. д-р Борислав Маринов (BG)
1. Анализ и оценка на приложимостта на базпилотни летателни системи в
геодезията и кадастъра
Ивелина Христозова, Иван Калчев (BG)
2. Проследяване на промените на теренното покритие по космически
изображения
Петя Колева, Борислав Маринов (BG)
ПОСТЕРИ
1. Нов подход при картографиране на различен вид скали и изменения на
свойствата им с използване на фотограметрия чрез безпилотни системи. Пример за района на мината в Karadag Р. Джунейт Ереноглу (TR)
2. Ролята на фотограметрията и дистанционните методи за екологичното и
устойчиво развитие на съвременното общество Нели Здравчева (BG)
Обща дискусия. Приемане на резолюция.
Закриване на симпозиума.
И З Л О Ж Б А
5 октомври 2015 г. Зала 4, ет 2, 9:00-17:30 часа

Copyright © 2021 Камара на инженерите по геодезия в България

Web design: DesignMeWeb