Chamber of Graduated Surveyors in Bulgaria
Menu

News

Извънредно Общо събрание на Камарата на инженерите по геодезия

01.06.2013

ДО ЧЛЕНОВЕТЕ
НА КАМАРАТА НА ИНЖЕНЕРИТЕ ПО ГЕОДЕЗИЯ


УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Съгласно чл. 14, ал. 3 от Устава на Камарата на инженерите по геодезия, насрочвам извънредно Общо събрание на Камарата на инженерите по геодезия със следния Дневен ред:

1. Избор на членове на Работната група за съставяне на нов ЗИД на ЗКИР;
2. Приемане на основни насоки за промяна в ЗКИР;
3. Изготвяне на Декларация: Камарата на инженерите по геодезия е категорично против всякакви монополи и концесии в областа на геодезията, както и ограничаване на правно-организационната форма, под която геодезистите могат да осъществяват дейности във всички области на своята професия ;
4. Изготвяне на Декларация във връзка със създадената порочна административна практика в общинските и държавни администрации и юридическите лица, длъжни да провеждат процедури по ЗОП;
5. Разни;

Събранието ще се проведе на 4 юли 2013г. в гр. София, в сградата на Геопланпроект, втори етаж на салона от 12:00 часа.

Ако няма кворум събранието ще се проведе от 13:00 часа.

ИНЖ. А. ЯНАКИЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КАМАРАТА НА ИНЖЕНЕРИТЕ ПО ГЕОДЕЗИЯ

Copyright © 2021 Chamber of Graduated Surveyors in Bulgaria

Web design: DesignMeWeb