Камара на инженерите по геодезия в България
Меню

Новини

Извънредно Общо събрание на Камарата на инженерите по геодезия

01.06.2013

ДО ЧЛЕНОВЕТЕ
НА КАМАРАТА НА ИНЖЕНЕРИТЕ ПО ГЕОДЕЗИЯ


УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Съгласно чл. 14, ал. 3 от Устава на Камарата на инженерите по геодезия, насрочвам извънредно Общо събрание на Камарата на инженерите по геодезия със следния Дневен ред:

1. Избор на членове на Работната група за съставяне на нов ЗИД на ЗКИР;
2. Приемане на основни насоки за промяна в ЗКИР;
3. Изготвяне на Декларация: Камарата на инженерите по геодезия е категорично против всякакви монополи и концесии в областа на геодезията, както и ограничаване на правно-организационната форма, под която геодезистите могат да осъществяват дейности във всички области на своята професия ;
4. Изготвяне на Декларация във връзка със създадената порочна административна практика в общинските и държавни администрации и юридическите лица, длъжни да провеждат процедури по ЗОП;
5. Разни;

Събранието ще се проведе на 4 юли 2013г. в гр. София, в сградата на Геопланпроект, втори етаж на салона от 12:00 часа.

Ако няма кворум събранието ще се проведе от 13:00 часа.

ИНЖ. А. ЯНАКИЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КАМАРАТА НА ИНЖЕНЕРИТЕ ПО ГЕОДЕЗИЯ

Copyright © 2021 Камара на инженерите по геодезия в България

Web design: DesignMeWeb