Камара на инженерите по геодезия в България
Меню

Новини

Общо събрание на КИГ 2019

13.08.2019

Във връзка с чл. 14, ал. 2 от Устава на Камарата на инженерите по геодезия, насрочвам редовно Общо събрание на Камарата на инженерите по геодезия (КИГ) със следния Дневен ред:

ДНЕВЕН РЕД на Общото събрание на Камарата на инженерите по геодезия,на 15.03.2019 г. в гр. София

1. Приемане на Отчет на Управителния съвет на КИГ ;
2. Приемане на Отчет на Контролния съвет;
3. Приемане на Отчет на Комисията по професионална етика;
4. Освобождаване на председателите и членовете на УС , КС и КПЕ от отговорност за изминалия период ;
5. Избор на Председател на УС на КИГ ;
6. Избор на членове на УС от Председателите на Областните колегии – 8 члена ;
7. Избор на членове на УС от членовете на КИГ - 8 члена ;
8. Избор на Председател на Контролния съвет ;
9. Избор на членове на Контролния съвет ;
10. Избор на Председател на Комисията по професионална етика ;
11. Избор на членове на Комисията по професионална етика ;
12. Разни .

Събранието ще се проведе на 15 Март 2019 г. в гр. София , в Университет по Архитектура , Строителство и Геодезия (УАСГ) , бул.”Христо Смирненски” № 1 от 11:30 часа. При липса на кворум събранието ще се проведе от 12:30 часа.

Инж. Милен Димиев

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КАМАРАТА НА
ИНЖЕНЕРИТЕ ПО ГЕОДЕЗИЯ

Copyright © 2021 Камара на инженерите по геодезия в България

Web design: DesignMeWeb