Камара на инженерите по геодезия
Меню

Новини

Програма на Обучителен курс - гр. София, 14 - 15 Декември 2023 г.

07.12.2023

Програма за провеждане на обучителен курс за поддържане и повишаване на професионалната квалификация, съгласно чл. 20, ал. 4 от ЗКИР

ОБУЧИТЕЛЕН КУРС

Съгласно чл. 20 ал. 4 от ЗКИР

14.12-15.12.2023 г. УАСГ, бул Христо Смирненски № 1 зала 120

Лектори:

 

Петя Цурева, Главен юрисконсулт в “ГИС - София” ЕООД

инж. Ирена Шумкова – ст. експерт СГКК-Софийска област

инж. Красимир Методиев

доц. д-р инж. Николай Димитров,р-л Департамент Геодезия

Национален институт по геофизика, геодезия и география, БАН

 

14.12.2023 г. (четвъртък)

9.00ч. – 9.30 ч. Регистрация

 

14.12.2023 г. СЕСИЯ I  (9.30ч.-11.00 ч.)

 

Лектор:           Петя Цурева, Главен юрисконсулт в “ГИС - София” ЕООД

 

Анализ на законодателството и съдебната практика по въпроси, свързани с кадастъра

1.         Основни характеристики на вещното право. Видове вещни права

2.         Право на собственост. Форми

3.         Документи за установяване на правото на собственост

4.         Отчуждаване на собственост на граждани и юридически лица за държавни и

            общински нужди

5.         Отчуждаване на частни имоти по благоустройствените закони. Способи за

            прилагане на уличната регулация

6.         Съпружеска имуществена общност – особен вещноправен режим

 

11.00 ч.-11.15 ч. Кафе пауза

 

14.12.2023 г. СЕСИЯ II   (11.15ч.-12.30ч.)

 

Лектор:           Петя Цурева

Главен юрисконсулт в “ГИС - София” ЕООД

 

Анализ на законодателството и съдебната практика по въпроси, свързани с кадастъра

 

 

 

7.         Делба на поземлени имоти в границите на урбанизираните територии

8.         Делба на сгради и на самостоятелни обекти в сгради

9.         Придобиване на обекти в сгради без строителни книжа в условията на търпимост

10.        Сервитути

11.        Вписването – гаранция за правна сигурност

 

14.12.2023 г. СЕСИЯ III   (13.30ч.-14.45ч.)

Лектор:           инж. Ирена Шумкова –

ст. експерт СГКК-Софийска област

 

Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР)

1.      Съдържание на кадастъра

2.      Откриване на производство по създаване на КККР

3.      Технически дейности по изработване на КККР

4.      Приемане и одобряване на КККР

5.      Дискусия

 

14.45 ч.-15.00 ч. Кафе пауза

 

14.12.2023 г.  СЕСИЯ IV    (15.00ч.-16.30 ч.)

Лектор:           инж. Ирена Шумкова –

ст. експерт СГКК-Софийска област

 

Поддържане на кадастралната карта и кадастралните регистри

      1.          Основания за измененията в КККР

      2.          Изменения в данните за собствеността

      3.          Изработване на проекти за изменение на данните на обектите на кадастъра

      4.          Технически дейности по изработване на проекти за изменение на обектите  на кадастъра

      5.          Дискусия

 

15.12.2023 г. (петък)

9.00ч. – 9.30 ч. Регистрация

 

15.12.2023 г. СЕСИЯ V  (9.30ч.-11.00 ч.)

 

Лектор:           инж. Красимир Методиев

 

Използване на нови технологии в геодезията

1.      Въведение

2.      Исторически сведения

3.      Основни понятия във фотограметрията

4.      Елементи на безпилотните системи

5.      Видове дронове

6.      Ползи от използването на дронове

7.      Недостатъци при използването на дронове

8.      Създаване на план за летене

9.      Заснемане от въздуха

11.00 ч. – 11.15 ч. Кафе пауза

 

15.12.2023 г. СЕСИЯ VI   (11.15ч.-12.30ч.)

Лектор:           инж. Красимир Методиев

 

Използване на нови технологии в геодезията

1.      Обработка на снимките

2.      Съвместяване на данни от различни източници

3.      Приложение на създадените модели в кадастъра

4.      Нормативна уредба при използването на дронове

5.      Лазерни сканиращи системи LIDAR

6.      Други приложение на 3D моделите

7.      Виртуална геодезия и добавена реалност

8.      Дискусия

15.12.2023 г.  СЕСИЯ VII   (13.30 ч.-14.45ч.)

 

Лектор:           доц. д-р инж. Николай Димитров

р-л Департамент Геодезия

Национален институт по геофизика, геодезия и география, БАН

Геодезическа основа на създаване на кадастрална карта.

Нормативни документи, използвани координатни системи и изменения поради движенията на земната кора.

 

14.45 ч. – 15.00 ч. Кафе пауза

15.12.2023 г. СЕСИЯ VIII    (15.00 ч.-16.30ч.)

Лектор:           доц. д-р инж. Николай Димитров

р-л Департамент Геодезия

Национален институт по геофизика, геодезия и география, БАН

 

RTK приложения в единичен и мрежови режим, както и подходящите условия и възможните ограничения за прилагането им.

Изследване на резултатите от RTK измервания в единичен и мрежови режим по различно време и различни условия. Анализ и препоръки.

 

Copyright © 2024 Камара на инженерите по геодезия

Web design: DesignMeWeb