Камара на инженерите по геодезия
Меню

Новини

Провеждане на Общо събрание на КИГ на 04.12.2020 г. в гр. София

20.11.2020

Във връзка с чл. 14, ал. 3 от Устава на Камара на инженерите по
геодезия и взето решение на Управителния съвет, се насрочва Общо
събрание на Камарата на инженерите по геодезия (КИГ) със следния
Дневен ред:

Обявения дневен ред е следния :
1. Приемане на Отчет на Управителния съвет на КИГ ;
2. Приемане на Отчет на Контролния съвет ;
3. Приемане на Отчет на Комисията по професионална етика ;
4. Приемане на бюджет на КИГ за 2020 г. и отчет за извършените разходи
на Управителния съвет  ;
5. Приемане на програма за дейността на КИГ за 2020 г. ;
6. Обсъждане на членството на КИГ в КРИБ ;
6. Разни .

Събранието ще се проведе на 04 Декември 2020 г. в гр. София , в Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия (УАСГ) , бул. „Христо Смирненски“ №1, зала №250 от 11.00 часа.  При липса на кворум събранието ще се проведе от 12.00 часа.

Copyright © 2022 Камара на инженерите по геодезия

Web design: DesignMeWeb