Камара на инженерите по геодезия
Меню

Новини

Становище на КИГ относно Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти

27.04.2022

СТАНОВИЩЕ ОТ КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ ПО ГЕОДЕЗИЯ

 

Относно Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (обн., ДВ, бр. 51 от 2001г.изм., бр. 85 и 96 от 2009г.бр. 93 и 102 от 2014г.бр. 13 от 2015г. и бр. 44 от 2017г.)

 

§ 2. Член 3

„Чл. 3. Обхватът на инвестиционните проекти в зависимост от вида, предназначението, големината и местоположението на проектираните обекти и изискванията към проектните решения може да включва следните проектни части:

4. геодезическа (трасировъчен план и вертикална планировка);

Предлагаме т. 4 да стане

4.геодезическа (работна геодезическа основа, геодезическо заснемане, трасировъчен план и вертикална планировка);

 

§  13. В чл. 18 се правят следните допълнения:

 

1.      В ал. 1, т. 1, буква „а“ се изменя така:

В ал. 1, т. 1, буква „а“ накрая се добавя „изработено върху извадка от действащия подробен устройствен план или върху извадка от кадастрална карта (кадастрален план) с отразени идентификатори (номера) на засегнатите имоти“;

 

 а) Ситуационно решение в М 1:500 или 1:1000, изработено върху комбинирана скица, която съвместява действащия подробен устройствен план и кадастрална карта, с отразени идентификатори на засегнатите имоти или върху извадка от действащ ПУП, кагато за теоритрията няма одобрена кадастрална карта.

 

Мотиви: По принцип би следвало ситуационното решение да се изработва върху извадка от дейтващ ПУП, тъй като в тази извадка, трябва да фигурира и кадастралната основа. Порди това, че кадастралната карта е динамична и търпи промени, предлагаме ситуацинното решение да е върху комбинирана скица.

 

§ 15. В чл. 21 се правят следните допълнения:

 

1. В ал. 1, т. 1, буква „а“ накрая се добавя „изработено върху извадка от действащия подробен устройствен план или върху извадка от кадастрална карта (кадастрален план) с отразени идентификатори (номера) на засегнатите имоти“.

а) ситуационно решение - в М 1:500 или М 1:1000, изработено върху комбинирана скица, която съвместява действащия подробен устройствен план и кадастрална карта, с отразени идентификатори на засегнатите имоти или върху извадка от действащ ПУП, кагато за теоритрията няма одобрена кадастрална карта.

Мотиви: виж §  13

 

§ 16. В чл. 24 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) в т. 1, буква „а“ накрая се добавя „изработено върху извадка от действащия подробен устройствен план или върху извадка от кадастрална карта (кадастрален план) с отразени идентификатори (номера) на засегнатите имоти“;

а) ситуационно решение - в М 1:500 или М 1:1000, изработено върху комбинирана скица, която съвместява действащия подробен устройствен план и кадастрална карта, с отразени идентификатори на засегнатите имоти или върху извадка от действащ ПУП, кагато за теоритрията няма одобрена кадастрална карта.

Мотиви: виж §  13

 

§ 83. Създава се глава двадесет и пета:

„Глава двадесет и пета

ЧАСТ ПЪТНА

Раздел І

Общи положения

Чл. 151. (1) Изискванията на тази глава се прилагат за изработване на част пътна при проектиране на нови или при реконструкция и основен ремонт (рехабилитация) на съществуващи улици и съоръженията към тях (включително велосипедни алеи и паркинги) в границите на урбанизираните територии, които не са едновременно участъци от републикански или местни пътища.

 

Чл. 151. (1) Изискванията на тази глава се прилагат само за проекти за поземлени имоти предназначени за движение и транспорт, съгласно Приложение №3, към чл. 14, ал. 4 от Наредба РД-02-20-5/15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри за изработване на част пътна при проектиране на нови или при реконструкция и основен ремонт (рехабилитация) на съществуващи улици и съоръженията към тях (включително велосипедни алеи и паркинги) в границите на урбанизираните територии, които не са едновременно участъци от републикански или местни пътища

Мотиви: Не допускане дублиране на дейности, които ще  увеличат административната тежест.

 

Чл. 154. Част пътна на идейния проект се изработва в съответствие с изискванията на Наредба № РД-02-20-2 от 2017 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортната система на урбанизираните територии (обн., ДВ, бр. 7 от 2018г.) и включва следните графични материали:

1. Проектна ситуация, изработена върху извадка от действащия подробен устройствен план или върху извадка от кадастрална карта с отразени идентификатори (номера) на засегнатите имоти;

 

1. Проектна ситуация, изработена върху комбинирана скица, която съвместява действащия подробен устройствен план и кадастрална карта, с отразени идентификатори на засегнатите имоти или върху извадка от действащ ПУП, кагато за теоритрията няма одобрена кадастрална карта.

 

Мотиви: виж §  13

 

 

С предложенията за нови членове 156 до 161 се дублират дейности, които се извършват съгласно чл. 108, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ. Предлагаме да бъдат обмислени повторно.

 

 

 

София, 27.04.2022 г.                       Председател на УС на КИГ …………П…………

 

 

инж. Зл. Златанов

Copyright © 2023 Камара на инженерите по геодезия

Web design: DesignMeWeb