Chamber of Graduated Surveyors
Menu

Events

Заседание на УС на КИГ

03.09.2019гр. Пловдив

На 20.09.2019 г. ще се проведе заседание на  УС  на КИГ в гр. Пловдив със следния дневен ред , който може да бъде допълнен с още теми за разглеждане:

1.Информация за проведени срещи с ръководството на АГКК по повод
„Указания за подаване на изменение на КК и КР в цифров вид, по
електронен път“
2.Предложения за промени в НАРЕДБА № РД-02-20-5  от 15 декември 2016 г.
за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и
кадастралните регистри.
3.Представяне на нов сайт на Камара на инженерите по геодезия.
4.Информация за фалшифицирана членска карта, издадена от КИГ
5.Предложение за промяна формата на членските карти и сертификати,
издавани от КИГ
6.Обсъждане на членството на КИГ в КРИБ
7.Други

Copyright © 2024 Chamber of Graduated Surveyors

Web design: DesignMeWeb