Камара на инженерите по геодезия
Меню

Документи

Други документи

2022

13.10.2022 | Писмо до арх. Иван Шишков - министър на МРРБ

Писмо до арх. Иван Шишков - министър на МРРБ относно изразена от КИГ подкрепа на исканията на служителите в АГКК.

15.06.2022 | Презентацията на Иван Карчев - експерт по тестване на софтуер в АГКК

Презентация На Иван Карчев, представена на Обучителен курс за повишаване на професионалната квалификация на правоспособните лица по кадастър, съгласно чл.20, ал.4 от ЗКИР, проведен в гр. София на 09-10 Юни 2022 г.

30.05.2022 | Становище на КИГ относно внесен Законопроект за Държавна агенция по вписванията

Становище на КИГ относно внесен Законопроектза Държавна агенция по вписванията.

13.04.2022 | Отчети на УС, КС и КПЕ на КИГ за 2021-2022 година

Отчети на УС, КС и КПЕ на КИГ за 2021-2022 година

28.03.2022 | Презентация "Създаване и поддържане на специализирани карти и регистри на обектите по чл. 6, ал. 4 и ал.5 от ЗУЧК " - автор инж. Светла Кутлева, началник СГКК гр. Бургас

Презентация "Създаване и поддържане на специализирани карти и регистри на обектите по чл. 6, ал. 4 и ал.5 от ЗУЧК " - автор инж. Светла Кутлева, началник СГКК гр. Бургас, представена обучителен курс в гр. Бургас

28.03.2022 | Презентация "Поддържане на кадастралната карта и кадастралните регистри " - автор инж. Светла Кутлева, началник СГКК гр. Бургас

Презентация "Поддържане на кадастралната карта и кадастралните регистри " - автор инж. Светла Кутлева, началник СГКК гр. Бургас, преставена на обучителен курс в гр. Бургас

28.03.2022 | Презентация "Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) " - автор инж. Светла Кутлева, началник СГКК гр. Бургас

Презентация "Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) " - автор инж. Светла Кутлева, началник СГКК гр. Бургас, представена на обучителен курс в гр. Бургас

28.03.2022 | Презентация "Наредба №РД-02-20-4/2016 г. за предоставяне на услуги от КККР " - автор инж. Светла Кутлева, началник СГКК гр. Бургас

Презентация "Наредба № РД-02-20-4/2016 г. за предоставяне на услуги от КККР " - автор инж. Светла Кутлева, началник СГКК гр. Бургас, предстаена на обучителния курс в гр. Бургас

21.03.2022 | Световен ден на геодезиста - 21 Март 2022 г.

Поздравително писмо от Председателя на Управителния съвет на КИГ инж. Златан Златанов по случай Световния ден на геодезиста 21 Март 2022 г.

15.03.2022 | Меморандум за партньорство на професионалните организации и образователни институции в областта на геодезията, картографията и кадастъра

През м. март 2022 г. беше подписан Меморандум за партньорство на професионалните организации и образователни институции в областта на геодезията, картографията и кадастъра – СГЗБ, НПС „Геодезия и приложна геодезия“ към КИИП, КИГ, АГФ и Геодезически факултет към УАСГ.

 

 

08.02.2022 | Становище на браншови организации в сектор Геодезия и Геодезически факуптет

Становище на браншови организации в сектор Геодезия и Геодезически факуптет относно предлагани законодателни промени в областта на геодезията, картографията и кадастъра в Проект на Закон за държавния бюджет на Република България за 2022 година, одобрен с Решение на Министерски съвет от 01.02.2022 г.

11.01.2022 | Становище на КИГ относно Проект на закон за изменение и допълнение на ЗУТ

Становище на КИГ относно Проект на закон за изменение и допълнение на ЗУТ

Copyright © 2024 Камара на инженерите по геодезия

Web design: DesignMeWeb