Камара на инженерите по геодезия
Меню

Събития

Общо събрание на Камара на инженерите по геодезия

03.04.2023Гр. София - УАСГ , София, бул. „Христо Смирненски“ № 1

Във връзка с чл. 14, ал. 2 от Устава на Камара на инженерите по геодезия и взето решение на заседание на Управителния съвет / Протокол 58 от 17.02.2023 г. /, се насрочва Общо събрание на Камарата на инженерите по геодезия (КИГ), което ще се проведе на 07.04.2023 г. в гр. София в зала № 120 на УАСГ – София, бул. „Христо Смирненски“ № 1  с начален час 11.00 часа . При липса на кворум събранието ще започне в 12.00 часа.

Общото събрание на КИГ ще се проведе при следният Дневен ред :

1.     Приемане на Отчет на Управителния съвет на КИГ ;

2.     Приемане на Отчет на Контролния съвет;

3.     Приемане на Отчет на Комисията по професионална етика;

4.     Приемане на отчета за извършените разходи за 2022 г.

5.     Освобождаване на председателите и членовете на УС , КС и КПЕ ;

6.     Избор на Председател на УС на КИГ ;

7.     Избор на членове на УС от Председателите на Областните колегии – 8 члена ;

8.     Избор на членове на УС от членовете на КИГ  - 8 члена ;

9.     Избор на Председател на Контролния съвет ;

10.  Избор на членове на Контролния съвет ;

11.  Избор на Председател на Комисията по професионална етика ;

12.  Избор на членове на Комисията по професионална етика ;

13.  Приемане на бюджета на КИГ за 2023 г. ;

14. Приемане на програма за дейността на КИГ за 2023 г. ;

15. Предложение за сформиране на Комисия по международната дейност на КИГ и Комисия по нормативната уредба ;

16. Други.

 

Със съдъжанието на отчетите на УС, КС и КПЕ можете да се запознаете на следния линк :  

http://kig-bg.org/documents

 или в секция "Документи", "Общи събрания".

 

 

 

 

Copyright © 2024 Камара на инженерите по геодезия

Web design: DesignMeWeb