Камара на инженерите по геодезия
Меню

За КИГ

За КИГ

Камара на инженерите по геодезия е основана през 2006г. в резултат на повишения обем от извършваните дейности по геодезия и кадастър, нуждата от уеднаквяване на дейностите, които могат да се извършват и сертификатите, издавани от Европейския съюз.
Тя обединява и представлява своите членове, като основната й цел е  да защитава професионалните им права и интереси. В своята дейност съдейства за повишаване на професионалната им квалификация и тяхната информираност за националните и международните стандарти в областта на геодезията, картографията и кадастъра.

За постигане на основните си цели Камарата на инженерите по геодезия осъществява сътрудничество с висшите училища за подготовка на инженери по геодезия и съвместно с тях организира квалификационни курсове и практики, следдипломно обучение и курсове за професионално обучение.  За успешното си развитие тя осъществява активни контакти със сродни камари и професионални организации в страната и в чужбина, организира провеждането на конференции, семинари, изложби, делови срещи и други прояви, за информиране на своите членове за последните разработки в областта на геодезията.

За изготвяне на нормативна база отговаряща на нуждите на инженерите геодезисти и ефективно действаща членове от Камарата участват в подготовката и представя становища по нормативни актове в областта на геодезията,  картографията и кадастъра. Председателят на Камарата на инженерите по геодезия участва в работата на  Съвета по геодезия, картография и кадастър към министъра на регионалното развитие и благоустройството.

За гаранция за високо качествено извършени дейности и издигане на престижа на геодезическата професия Камарата на инженерите по геодезия участва със свой представител в работата на комисията в Агенцията по геодезия, картография и кадастър за разглеждане на исканията за вписване в регистрите на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастър, по геодезия и по картография, както и при заличаване или повторно вписване.

Като една от основните насоки в развитието на Камарата се налага информирането на бъдещите инженери по геодезия за техните възможности за реализация и съвместна работа с тях за изграждането на високо квалифицирани специалисти. Камарата на инженерите по геодезия осъществява своята дейност чрез националните органи и областни структури – колегии. Органите за управление на национално равнище са: общото събрание, управителният съвет, контролният съвет и комисията по професионална етика. Областните колегии се избират на Общо събрание на колегията и се състоят от председател и двама или четири члена в зависимост от общия брой на членовете на колегията. От волята и желанието на инженерите геодезисти зависи по места да се изгради функционираща мрежа от звена защитаващи техните интереси.

На Учредителното събрание, проведено на 15.12.2006 г. в гр.София за Председател на Управителния съвет на Камара на инженерите по геодезия е избран инж. Ангел Янакиев и членове : инж. Ангел Тюркеджиев, инж. Цветен Боев, инж. Златан Златанов, инж. Светла Захариева, инж. Никола Бадев, инж. Румен Георгиев, инж. Михаил Киров, инж. Костадин Великов, инж. Славейко Господинов, инж. Велислав Хараланов, инж. Стоян Стоянов,  инж. Филип Янчев, инж. Илиян Тодоров, инж. Христо Христов, инж. Стайков Стайков и инж. Пламен Петров. За Председател на Контролния съвет на КИГ е избран инж. Марияна Маринова и членове :  инж. Весела Тодорова, инж. Мария Вълева, инж. Веселина Георгиева и инж. Желязко Матев. За Председател на Комисията по професионална етика е избран инж. Венета Коцева и членове : инж. Георги Дионисиев, инж. Мария Хорташка, инж. Стефан Киридимчиев и инж. Николай Цанев. Избраните председатели и членове на ръководните органи са с мандат от 15.12.2006 г. до 11.03.2011 г.На Общо отчетно изборно събрание на КИГ, проведено на 11.03.2011 г. за Председател на Управителния съвет е преизбран за втори мандат инж. Ангел Янакиев с членове на УС : инж. Красимира Кателиева, инж. Атанас Иванов, инж. Александър Лазаров, инж. Румен Георгиев, инж. Димитър Арнаудов, инж. Костадин Костадинов, инж. Христо Христов, инж. Красимир Станев, инж. Златан Златанов, инж. Светла Захариева, инж. Янко Миленков, инж. Боряна Иванова, инж. Илиян Тодоров, инж. Михаил Киров, инж. Никола Бадев и инж. Мариана Маринова. За секретар на КИГ е избрана Кремена Боянова. Основните функции на УС са свързани с провеждане и осъществяване дейността на Камарата в съответствие с приетия устав и с решенията на общото събрание. Контролният съвет следи за законосъобразността на решенията на Управителния съвет. За председател е избран инж. Валентин Йовев и членове инж. Нели Старчева, инж. Николай Кадиев, инж. Светла Пенчева и инж. Стоян Колев. Основна задача на Комисията по професионална етика е следенето за стриктното спазване на Кодекса по професионална етика и разглеждането на писмени жалби, изложения и молби подадени от членове на КИГ или от засегнати лица – клиенти (възложители), служители в държавни или общински органи и отделни граждани. Всички доказани непристойни прояви на член на КИГ, като недостойно представяне на колегията в обществото, подлежат на санкции от Комисията по професионална.  За неин  председател е избран доц. д-р инж. Венета Коцева и членове инж. Явор Енев, инж. Мария Хорташка, инж. Мария Вълева  и инж. Николай Цанев. Избраните председатели и членове на ръководните органи са с мандат от 11.03.2011 г. до 05.06.2015 г.

На Общо отчетно изборно събрание на КИГ, проведено на 05.06.2015г., за председател на Управителния съвет бе избран инж. Валентин Йовев. Членове на УС са : инж. Красимира Божкова Кателиева, инж.Тихомир Тодоров Калчев , инж. Бела Белчева Георгиева , инж. Николай Иванов Киров , инж. Димитър Генчев Арнаудов, инж. Тотьо Маринов Ангелов , инж. Красимир Иванов Трайков , инж. Нели Димова Старчева , инж. Владимир Цветанов Ников , инж. Таня Тодорова Пашова , инж. Милен Стефанов Димиев , инж. Боряна Стефанова Иванова , инж. Огнян Иванов Василев , инж. Момчил Викторов Терзийски , инж. Васил Димитров Петков, инж. Мариана Стоянова Маринова. За председател на Контролния съвет бе избран инж. Йордан Георгиев Чукалов и членове : инж. Йоан Крикор Каратерзиян, инж. Галина Петкова Карагяурова , инж. Николай Ганчев Димитров и инж. Христо Николаев Самушев. За председател на Комисията по професионална етика бе избран инж. Атанас Иванов Иванов и членове : инж. Любомир Йорданов Николов , инж. Явор Иванов Енев , инж. Димитър Илиев Казанджиев и инж. Димитър Спасов Колчев.

На Общо събрание на КИГ, което се проведе на 02.06.2017г. в гр. София, инж. Валентин Йовев подаде оставка от поста председател на Управителния съвет на Камара на инженерите по геодезия. И.д. председател на УС на КИГ стана зам.председателят на УС инж. Милен Димиев.

На Извънредно събрание за избор на нов председател на УС на КИГ, което се проведе на 20.10.2017 г. в гр. София, за председател на Управителния съвет на Камара на инженерите по геодезия, до края на мандата му през 2019 година, беше избран инж. Милен Димиев. Неговото място в Управителния съвет бе заето от инж. Веселен Монов.

На Общо отчетно изборно събрание на КИГ, проведено на 15.03.2019 г., за председател на Управителния съвет бе избран инж. Златан Георгиев Златанов. Членове на УС са : инж. Христо Недялков Христов, инж. Румен Желев Георгиев , инж. Михаил Стоянов Киров , инж. Атанас Иванов Иванов , инж. Огнян Иванов Василев , инж. Бела Белчева Георгиева, инж. Лиза Петкова Изатовска, инж. Красимир Иванов Трайков , инж. Нели Димова Старчева , инж. Иван Николов Добрев, инж. Владимир Цветанов Ников , инж. Йордан Георгиев Чукалов , инж. Христо Николаев Самушев , инж. Георги Тодоров Пеков , инж. Николай Ганчев Димитров , инж. Васил Димитров Петков . За председател на Контролния съвет бе избран инж. Милен Стефанов Димиев и членове : инж. Галина Петкова Карагяурова , инж. Красимира Божкова Кателиева, инж. Димитър Генчев Арнаудов и инж. Велик Огнянов Танушев . За председател на Комисията по професионална етика бе избран инж. Веселин Боянов Монов и членове : инж. Тихомир Тодоров Калчев , инж. Любомир Йорданов Николов, инж. Боряна Стефанова Иванова и инж. Галин Методиев Тодоров.

На Общо отчетно изборно събрание на КИГ, проведено на 07.04.2023 г., за председател на Управителния съвет бе избран инж. Златан Георгиев Златанов. Членове на УС са : инж. Румен Желев Георгиев , инж. Георги Господинов Георгиев , инж. Йордан Георгиев Чукалов, инж. Лиза Петкова Изатовска , инж. Атанас Иванов Иванов , инж. Боряна Стефанова Иванова , инж. Михаил Стоянов Киров , инж. Йорданка Тодорова Димитрова , инж. Галина Петкова Карагяурова , инж. Димитър Генчев Арнаудов , инж. Христо Николаев Самушев , инж. Мила Стоянова Атанасова-Златарева , инж. Николай Ганчев Димитров , инж. Милен Георгиев Цветков , инж. Иван Николов Добрев и инж. Валентин Веселинов Русев. За председател на Контролния съвет бе избран инж. Милен Стефанов Димиев и членове : инж. Огнян Иванов Василев, инж. Нели Димова Старчева, инж. Красимир Иванов Трайков и инж. Васил Димитров Петков.  За председател на Комисията по професионална етика бе избран инж. Веселин Боянов Монов и членове : инж. Тихомир Тодоров Калчев, инж. Бела Белчева Георгиева, инж. Любомир Василев Банков и инж. Галин Методиев Тодоров.

Copyright © 2024 Камара на инженерите по геодезия

Web design: DesignMeWeb