Камара на инженерите по геодезия в България
Меню

Новини

Обществено обсъждане на проекти за наредби

12.09.2019

 

 

 

На 16.09.2019 г. изтичат сроковете за обществено обсъждане на проекти за наредби:

 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-4 от 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри ;

 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2001 г. за водене и съхраняване на регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастъра ;

 

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитите и благоустройството и от областните управители ;

 

 

 

Проектите за наредби са публикувани на сайтовете на АГКК - https://www.cadastre.bg/proekti-na-normativni-aktove и МРРБ - https://www.mrrb.bg/bg/normativni-aktove/

 

 

Copyright © 2021 Камара на инженерите по геодезия в България

Web design: DesignMeWeb