Камара на инженерите по геодезия
Меню

Новини

Програма на Обучителен курс - гр. Сливен, 20 - 21 Юни 2024 г.

06.06.2024

ОБУЧИТЕЛЕН КУРС

Съгласно чл. 20 ал. 4 от ЗКИР

20-21.06.2024 г. Хотелски комплекс „Национал Палас“

гр. Сливен ул.“ Великокняжевска“ 31

Лектори:

 

инж. Теодора Балулова – Началник СГКК – гр. Сливен

доц. д-р инж. Николай Димитров,р-л Департамент Геодезия

Национален институт по геофизика, геодезия и география, БАН

инж. Красимир Методиев

адвокат Минко Стефанов - Адвокатска колегия - Сливен

 

20.06.2024 г. (четвъртък)

9.00ч. – 9.30 ч. Регистрация

 

20.06.2024 г. СЕСИЯ I  (9.30ч.-11.00 ч.)

 

Лектор:           инж. Теодора Балулова – Началник СГКК – гр. Сливен

 

Практика при прилагане на Закон за кадастъра и имотния регистър

 

1. Установяване границите на обектите на кадастъра по смисъла на ЗКИР при изработване на КККР:

               1.1 Граници на имоти;

                              1.1.1 границите на поземлените имоти в зависимост от състоянието им върху терена – трайно материализирана граница, нетрайно материализирана граница, нематериализирана граница;

                              1.1.2 технически дейности при идентифициране  границите на поземлените  имоти, граници на поземлени имоти на техническата инфраструктура; определяне контура на имотите при пресичане на линейни обекти;

               1.2 Граници и/или очертания на сгради и на съоръжения на техническата инфраструктура:

                              1.2.1 особености при отразяване на сградите – граница на сграда, етажност;

                              1.2.2 постройки и съоръжения, които не подлежат на отразяване в КККР;

               1.3 Определяне очертанията на самостоятелен обект в сграда;

                              1.3.1 Определение, идентифициране, ниво в самостоятелен обект, номериране, определяне на площи на самостоятелните обекти;

2. Точност на кадастралната карта. Подобряване на точността на влязла в сила КККР.

 

11.00 ч.-11.15 ч. Кафе пауза

 

20.06.2024 г. СЕСИЯ II   (11.15ч.-12.30ч.)

 

Лектор:           инж. Теодора Балулова – Началник СГКК – гр. Сливен

 

Практика при прилагане на Закон за кадастъра и имотния регистър

 

 

 

3. Установяване и ред за отстраняване на ЯФГ при изработване на КККР, както и при вече одобрена КККР по реда на §32 от  ЗКИР.

4. Изисквания към  проектите за изменения при поддържане на влязлата в сила КККР :

               4.1 изисквания към проекта за изменения в данните за обектите на кадастъра, настъпили след влизане в сила на КККР;

               4.2 изисквания към проекта за изменение при отстраняване на непълнота и грешка;

               4.2 отразяване на зона на ограничение

5. Комбинирани скици – съдържание

 

20.06.2024 г. СЕСИЯ III   (13.30ч.-14.45ч.)

Лектор:           доц. д-р инж. Николай Димитров,р-л Департамент Геодезия

 

Геодезическа основа на създаване на кадастрална карта.

Нормативни документи, използвани координатни системи и изменения поради движенията на земната кора.

 

14.45 ч.-15.00 ч. Кафе пауза

 

20.06.2024 г.  СЕСИЯ IV    (15.00ч.-16.30 ч.)

Лектор:           доц. д-р инж. Николай Димитров,р-л Департамент Геодезия

 

RTK приложения в единичен и мрежови режим, както и подходящите условия и възможните ограничения за прилагането им.

Изследване на резултатите от RTK измервания в единичен и мрежови режим по различно време и различни условия. Анализ и препоръки.

 

21.06.2024 г. (петък)

9.00ч. – 9.30 ч. Регистрация

 

21.06.2024 г. СЕСИЯ V  (9.30ч.-11.00 ч.)

 

Лектор:           инж. Красимир Методиев

 

Използване на нови технологии в геодезията

1.      Въведение

2.      Исторически сведения

3.      Основни понятия във фотограметрията

4.      Елементи на безпилотните системи

5.      Видове дронове

6.      Ползи от използването на дронове

7.      Недостатъци при използването на дронове

8.      Създаване на план за летене

9.      Заснемане от въздуха

11.00 ч. – 11.15 ч. Кафе пауза

 

21.06.2024 г. СЕСИЯ VI   (11.15ч.-12.30ч.)

Лектор:           инж. Красимир Методиев

 

Използване на нови технологии в геодезията

1.      Обработка на снимките

2.      Съвместяване на данни от различни източници

3.      Приложение на създадените модели в кадастъра

4.      Нормативна уредба при използването на дронове

5.      Лазерни сканиращи системи LIDAR

6.      Други приложение на 3D моделите

7.      Виртуална геодезия и добавена реалност

8.      Дискусия

21.06.2024 г.  СЕСИЯ VII   (13.30 ч.-14.45ч.)

 

Лектор:           адвокат Минко Стефанов - Адвокатска колегия - Сливен

Анализ на законодателството по въпроси, свързани с кадастъра

 

1. Основни характеристики на вещното право – видове вещни права. Форми на правото на собственост.

2. Документи за установяване правото на собственост в РБ

3. Отчуждаване на собственост на физически и юридически лица за държавни и общински нужди. Отчуждаване на имоти по благоустройствените закони и способи за прилагане на уличната регулация.

4. Вещноправен режим на съпружеската общност.

 

14.45 ч. – 15.00 ч. Кафе пауза

21.06.2024 г. СЕСИЯ VIII    (15.00 ч.-16.30ч.)

 

Лектор:           адвокат Минко Стефанов - Адвокатска колегия – Сливен

 

Анализ на законодателството по въпроси, свързани с кадастъра

 

5. Делба на ПИ и сгради. Придобиване на сгради и обекти в сгради без строителни книжа в условията на търпимост.

6. Сервитути – видове и характер.

7. Правен интерес на заявителя и заинтересованите лица по ЗКИР и ЗУТ.

8. Административен процес – общи разпоредби и видове административни актове, свързани със ЗУТ и ЗКИР.

 

 

 

 

Copyright © 2024 Камара на инженерите по геодезия

Web design: DesignMeWeb