Камара на инженерите по геодезия
Меню

Новини

Програма на Обучителен курс - гр. Велико Търново, 31 Август - 01 Септември 2023 г.

15.08.2023

ОБУЧИТЕЛЕН КУРС

Съгласно чл. 20 ал. 4 от ЗКИР

31.08-01.09.2023 г. гр. Велико Търново, Парк хотел Асеновци, ул. Опълченска №77

Лектори:

 

Петя Цурева, Главен юрисконсулт в “ГИС - София” ЕООД

инж. Десислава Калчева – Главен експерт „Геодезически дейности“, СГКК – гр. Ловеч

Полковник инженер Светослав Църовски, началник на Военен географски център-Троян

доц. д-р инж. Николай Димитров,р-л Департамент Геодезия

Национален институт по геофизика, геодезия и география, БАН

 

31.08.2023 г. (четвъртък)

9.00ч. – 9.30 ч. Регистрация

 

31.08.2023 г. СЕСИЯ I  (9.30ч.-11.00 ч.)

 

Лектор:           Петя Цурева

Главен юрисконсулт в “ГИС - София” ЕООД

 

Анализ на законодателството и съдебната практика по въпроси, свързани с кадастъра

1.         Основни характеристики на вещното право. Видове вещни права

2.         Право на собственост. Форми

3.         Документи за установяване на правото на собственост

4.         Отчуждаване на собственост на граждани и юридически лица за държавни и

            общински нужди

5.         Отчуждаване на частни имоти по благоустройствените закони. Способи за

            прилагане на уличната регулация

6.         Съпружеска имуществена общност – особен вещноправен режим

 

11.00 ч.-11.15 ч. Кафе пауза

 

31.08.2023 г. СЕСИЯ II   (11.15ч.-12.30ч.)

 

Лектор:           Петя Цурева

Главен юрисконсулт в “ГИС - София” ЕООД

 

Анализ на законодателството и съдебната практика по въпроси, свързани с кадастъра

 

 

 

7.         Делба на поземлени имоти в границите на урбанизираните територии

8.         Делба на сгради и на самостоятелни обекти в сгради

9.         Придобиване на обекти в сгради без строителни книжа в условията на търпимост

10.        Сервитути

11.        Вписването – гаранция за правна сигурност

 

 

 

 

 

31.08.2023 г. СЕСИЯ III   (13.30ч.-14.45ч.)

Лектор:           инж. Десислава Калчева

Главен експерт „Геодезически дейности“, СГКК – гр. Ловеч

 

 

Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР)

1.         Обща информация за КККР;

2.         Използване на кадастрални и регулационни планове;

3.         Анкетиране на собствениците;

4.         Методи за създаване на КККР;

5.         Установяване и решаване на контактна зона;

6.         Оформление и предаване на материалите;

 

 

14.45 ч.-15.00 ч. Кафе пауза

 

 

31.08.2023 г.  СЕСИЯ IV    (15.00ч.-16.00 ч.)

Лектор:           инж. Десислава Калчева

Главен експерт „Геодезически дейности“, СГКК – гр. Ловеч

 

Поддържане на кадастралната карта и кадастралните регистри

1.   Изменение на КККР – видове изменения и основания;

2.   Установяване на непълнота и грешка в КККР;

3.   Нанасяне и поправка на сгради;

4.   Нанасяне и поправка на самостоятелни обекти;

5.   Изработване на проект за изменение на КККР;

6.   Изменение на кадастралния регистър;

7.   Изработване на проект за отстраняване на явна фактическа грешка. Одобряване на проекта

 

Комбинирани скици – съдържание, начини за изработване, приложение

 

Създаване и поддържане на Специализирани карти и регистри на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от ЗУЧК

1.   Създаване на СпКР;

2.   Поддържане на СпКР;

Установяване на явна фактическа грешка

Изработване на проект за отстраняване на явна фактическа грешка

Одобряване на проекта

Комбинирани скици – съдържание, начини за изработване, приложение

 

 

01.09.2023 г. (петък)

9.00ч. – 9.30 ч. Регистрация

 

01.09.2023 г. СЕСИЯ V  (9.30ч.-11.00 ч.)

 

Лектор:           Полковник инженер Светослав Църовски

Началник на Военен географски център-Троян

 

Декласифициране на информацията от заснемане на земната повърхност. Технология за измерване и изчисляване на аерофото триангулация.

 

 

11.00 ч. – 11.15 ч. Кафе пауза

 

01.09.2023 г. СЕСИЯ VI   (11.15ч.-12.30ч.)

Лектор:           Полковник инженер Светослав Църовски

Началник на Военен географски център-Троян

 

Изработване на ортофотокарти от цифрови аерофото снимки. Технологичен ред и изисквания за изработване на едромащабни топографски карти.

 

 

01.09.2023 г.  СЕСИЯ VII   (13.30 ч.-14.45ч.)

 

Лектор:           доц. д-р инж. Николай Димитров

р-л Департамент Геодезия

Национален институт по геофизика, геодезия и география, БАН

 

 

Геодезическа основа на създаване на кадастрална карта.

Нормативни документи, използвани координатни системи и изменения поради движенията на земната кора.

 

14.45 ч. – 15.00 ч. Кафе пауза

01.09.2023 г. СЕСИЯ VIII    (15.00 ч.-16.00ч.)

Лектор:           доц. д-р инж. Николай Димитров

р-л Департамент Геодезия

Национален институт по геофизика, геодезия и география, БАН

 

RTK приложения в единичен и мрежови режим, както и подходящите условия и възможните ограничения за прилагането им.

Изследване на резултатите от RTK измервания в единичен и мрежови режим по различно време и различни условия. Анализ и препоръки.

 

 

Copyright © 2024 Камара на инженерите по геодезия

Web design: DesignMeWeb