Камара на инженерите по геодезия
Меню

Нормативни документи

УСТАВ НА КАМАРАТА НА ИНЖЕНЕРИТЕ ПО ГЕОДЕЗИЯ

В сила от 15.12.2006 г. ;  изменен на Общо събрание, проведено на 28.03.2014 г. ;
изменен на Извънредно общо събрание , проведено на 20.10.2017 г.;
изменен на Общо събрание, проведено на 30.03.2018 г.;
изменен на Общо събрание, проведено на 18.06.2021 г.Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) Камарата на инженерите по геодезия (камарата) е национална професионална организация на инженерите по геодезия в Република България и е създадена съгласно Закона за геодезията и картографията (обн. ДВ, бр. 29 от 07.04.2006 г.).
(2) Камарата на инженерите по геодезия е юридическо лице със седалище град София, бул. “Цар Борис III” № 215.
(3) Камарата на инженерите по геодезия се изписва съкратено КИГ и има запазено и защитено право на собствена марка, знак и печат.
(4) Срокът на действие на Камарата на инженерите по геодезия не е ограничен.

Глава втора
ЦЕЛИ И ДЕЙНОСТИ
 
Чл. 2. (1) Камарата на инженерите по геодезия обединява и представлява своите членове, и има за главна цел да защитава професионалните им права и интереси в съответствие с интересите на обществото.
(2) Камарата на инженерите по геодезия има следните цели:
1. защитава авторитета и достойнството на инженерите по геодезия;
2. създава условия за свободен избор на инженери по геодезия от страна на възложителите на геодезически, картографски и кадастрални дейности;
3. не допуска монополизъм, нелоялна конкуренция и неравноправно положение между своите членове;
4. съдейства за повишаване на професионалната квалификация на членовете си и тяхната информираност за националните и международните стандарти в областта на геодезията, картографията и кадастъра.
Чл. 3. (1) За постигане на целите по чл. 2  Камарата на инженерите по геодезия:
1. изготвя кодекс по професионална етика на инженерите по геодезия и упражнява контрол по спазването му;
2. следи за изпълнението на професионалните задължения на своите членове;
3. осъществява сътрудничество със сродни камари и професионални организации в страната и в чужбина;
4. осъществява сътрудничество с висшите училища за подготовка на инженери по геодезия и съвместно с тях организира квалификационни курсове и практики, следдипломно обучение и курсове за професионално обучение;
5. оказва съдействие за доброволно уреждане на спорове между свои членове и между  членовете си и трети лица;
6. определя минималния размер на застрахователната сума в случаите на чл. 26, т. 2 от Закона за геодезията и картографията (ЗГК);
7. участва в подготовката и представя становища по нормативни актове в областта на геодезията,  картографията и кадастъра, а в определени случаи представя свой проект на нормативни актове;
8. дава мнения и препоръки на компетентните органи във връзка с осъществяването на дейността по геодезия, картография и кадастър;
9. самостоятелно или съвместно с други професионални организации организира провеждането на конференции, семинари, изложби, делови срещи и други прояви, с които популяризира дейността на камарата;
10. публикува или издава материали на камарата и популяризира дейността си в средствата за масова информация;  
  11. извършва и други дейности, предвидени в устава на камарата.
(2) Председателят на Камарата на инженерите по геодезия участва в работата на  Съвета по геодезия, картография и кадастър към министъра на регионалното развитие и благоустройството.
(3) Камарата на инженерите по геодезия участва със свои представители в работата на комисията в Агенцията по геодезия, картография и кадастър за разглеждане на исканията за вписване в регистрите на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастър, по геодезия и по картография, както и при заличаване или повторно вписване.
(4) Камарата на инженерите по геодезия участва със свои представители в работата на комисиите за разглеждане и оценка на офертите при провежданите обществени поръчки.
           
Глава трета
ЧЛЕНСТВО. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ
 
Чл. 4. (1) Член на Камарата на инженерите по геодезия може да бъде всяко физическо лице, което е български гражданин и е инженер по геодезия по смисъла на § 1,    т. 5 от Допълнителните разпоредби на Закона за геодезията и картографията.
(2) Чуждестранно физическо лице с призната и легализирана диплома по реда на    чл. 9, ал. 3, т. 9 и чл. 10, ал. 2, т. 4 от Закона за висшето образование, може да бъде приет за член на Камарата на инженерите по геодезия.
(3) Членството в камарата е по постоянния адрес на физическото лице.
Чл. 5. (1) Инженерите по геодезия, които извършват дейности по геодезия, картография и кадастър членуват в Камарата на инженерите по геодезия.
(2) Доброволно е членството на инженери по геодезия, които:
1.са служители в администрацията на органите на изпълнителната власт и на общините;
2. не работят по специалността си.
(3) (изм.28.03.2014 г.) Управителният съвет може да приема предлага като почетни членове на камарата лица, допринесли за авторитета на професията, които се гласуват на Общо събрание на КИГ.
Чл. 6. (1) Членството в Камарата на инженерите по геодезия възниква със заплащане на вноските по чл. 27, ал. 2, т. 1 и 2 и  вписването им в Списъка на членовете.
(2) Списъкът на членовете на Камарата на инженерите по геодезия съдържа регистрационен номер, трите имена, адрес, месторабота и дата за придобито право на ползване на печата на камарата по чл. 7, ал. 2.
(3) Списъкът по ал. 2 се публикува на електронната страница на Камарата на инженерите по геодезия и в други издания.
Чл. 7. (1) Членовете на Камарата на инженерите по геодезия имат право:
1. да избират и да бъдат избирани в органите за управление на камарата;
2. да внасят предложения и препоръки, и да оспорват решения на управителните органи, касаещи дейността на камарата;
3. да получават информация за дейността на камарата;
4. да получават съдействие за защита по професионални въпроси, ако управителния съвет  прецени, че са налице условия за такава намеса;
5. да участват в организираните от камарата курсове за повишаване на професионалната си квалификация и да ползват имуществото на камарата по ред, определен от управителния съвет;
6. да добавят "член на КИГ" към професионалното си звание;
7. да получат документ, удостоверяващ членството му в камарата.
(2) (изм. 18.06.2021 г.) Членовете на камарата, които са вписани в регистрите на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастър, по геодезия и по картография, имат право и да използват собствен печат,  съдържащ логото на камарата, името и регистрационния им номер. Печатът се ползва задължително при авторизиране на създадените карти, планове и други материали и данни.
Чл. 8. Членовете на Камарата на инженерите по геодезия са задължени:
1. да спазват устава на камарата и кодекса за професионална етика;
2. да изпълняват решенията на ръководните органи на камарата;
3. да внасят редовно членския си внос;
4. да спазват и прилагат нормите, установени в законовите и подзаконовите нормативни актове;
5. да пазят престижа на професията и доброто име на камарата;
6. да не подписват и да не подпечатват материали и данни, създадени от лица, които не са членове на камарата;
7. да не допускат нелоялна конкуренция. 
Чл. 9. (1) Кандидатите за членове на камарата подават заявление за членство до председателя на управителния съвет на камарата чрез областните колегии по постоянен адрес. Заявлението се придружава от копие на диплома за завършено висше образование съгласно    § 1, т. 5 от ДР на ЗГК.
(2) Кандидатите по чл. 7, ал. 2 представят заявление и заповед за вписване в регистрите на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастър, по геодезия и по картография.
(3) Кандидатът за член на камарата има право да отправи заявлението си за членство направо до председателя на управителния съвет на камарата, ако не е спазено условието по чл. 26, ал. 5, т. 6.
(4) Управителният съвет на камарата се произнася по заявлението на първото  заседание, свикано след подаване на заявлението с мотивирано решение, съответно с отказ за приемане на кандидата и вписването му в списъка на членовете.  В седемдневен срок от произнасянето решението, съответно отказът се съобщават на кандидата.
(5)  В 14 - дневен срок от получаване на съобщението по ал. 4, кандидатът може да подаде жалба срещу отказа на управителния съвет на камарата до общото събрание на камарата.
(6) Жалба по ал. 5 се разглежда на първото общото събрание, свикано след постъпване на жалбата.
(7) За всеки член на камарата се води досие, което съдържа заявленията и документите за вписване или заличаване от Списъка на членовете, документи за награждаване, за налагане на наказания,  и други. Досието се съхранява и поддържа от секретаря на камарата.
Чл. 10. (1) Всеки кандидат за членство в Камарата на инженерите по геодезия внася еднократна встъпителна вноска, чиито размери се определят от общото събрание.
(2) При възстановяване на членство в камарата се дължи и встъпителната вноска.
(3) Членовете на камарата дължат членски внос в размер, определен от общото събрание.
(4) Членовете на камарата по чл. 7, ал. 2 дължат заплащане и на вноска по чл. 27,   ал. 2, т. 3.
(5) Правото за ползване на печат по чл. 7, ал. 2 важи за календарната година, в която е платена вноската  по чл. 27, ал. 2, т. 3.  
(6) По предложение на ръководството на областната колегия, управителният съвет на камарата може да вземе решение за разсрочване или опрощаване плащането на вноски на свои членове.
(7)  Почетните членове на камарата се освобождават от заплащане на членски внос.
Чл. 11. (1) (изм. 18.06.2021 г.)  Членството в Камарата на инженерите по геодезия се прекратява автоматично :
1. с писмено заявление чрез областната колегия до председателя на управителния съвет на камарата;
2. при смърт или поставяне под запрещение;
3. с прекратяване на дейността на камарата;
4. при доказано нарушение по чл. 29, ал. 2.
5. (нова) при неспазване на срока по чл. 27 ал. 4
(2) Правата на лицата по чл. 7, ал. 2 се прекратяват освен в случаите на ал. 1 и при заличаване на лицето от който и да е от регистрите на лицата, правоспособни да извършват дейности по геодезия, съответно по картография или по кадастър.
 
Глава четвърта
СТРУКТУРА. ОРГАНИ И УПРАВЛЕНИЕ
 
Раздел I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
 
Чл. 12. (1) Камарата на инженерите по геодезия осъществява своята дейност чрез националните органи и областни структури - колегии. 
(2) Областните колегии не са юридически лица.
(3) Една областна колегия може да обединява и да представлява членовете и от съседни области, ако в тях не са сформирани колегии.

Раздел II
НАЦИОНАЛНИ ОРГАНИ И УПРАВЛЕНИЕ
Чл. 13. (1) Органите на Камарата на инженерите по геодезия на национално равнище са: общото събрание, управителният съвет, контролният съвет и комисията по професионална етика.
(2) Камарата на инженерите по геодезия се представлява от председателя на управителния съвет, а когато той отсъства - от неговия заместник.
Чл. 14. (1) Общото събрание на Камарата на инженерите по геодезия е редовно или извънредно.
(2) Редовно общо събрание се свиква ежегодно до 15 април  на текущата година.
(3) (изм.20.10.2017г.) Извънредно общо събрание може да се свика по решение на управителния съвет или по искане на най-малко една десета от членовете на камарата. Ако управителният съвет не отправи писмена покана за свикване на общо събрание в едномесечен срок от искането, то се свиква от съда по седалището на камарата по писмено искане на заинтересуваните членове или определено от тях лице.
(4) Управителният съвет организира свикването на общото събрание и го разгласява чрез електронната страница на камарата, чрез обявление в професионалната преса и по друг обичаен начин не по-късно от един месец преди провеждането му.
(5) Поканата съдържа дневния ред, датата, часа и мястото на провеждане на общото събрание и по чия инициатива се свиква.
(6) (изм.28.03.2014г.-нова) Заедно с поканата за организиране на общото събрание се изпращат и документите, които ще бъдат разглеждани и се изисква да бъдат приемни от участниците на общото събрание.
Чл. 15. (1) (изм.30.03.2018г.) Делегати на общото събрание по право са председателите и членовете на органите на камарата на национално равнище и председателите на областните колегии. Останалите делегати се избират от общото събрание на всяка областна колегия при норма на представителство един делегат на всеки пет члена.
1. Протоколите от събранията на областните колегии с избраните делегати се изпращат не по-късно от 15 дни преди датата на общото събрание. Неизпратени протоколи лишават съответната областна колегия от право на глас при гласуванията.
2. Преди регистрацията на делегатите за общото събрание, контролният съвет проверява имената на избраните делегати от протоколите и следи за правилното протичане на събранието.
(2) Всеки делегат има право на един глас.
(3) (изм.30.03.2018г.) Делегат на общото събрание няма право на глас при решаване на въпроси, отнасящи се до него и свързаните с него лица по § 1 от Допълнителните разпоредби на Търговския закон.
(4) Всеки член на Камарата има право на свободен достъп до участие в общото събрание без право на глас.
Чл. 16. (1) Общото събрание е редовно, ако присъстват две трети от делегатите. При липса на кворум общото събрание се отлага с един час, след което се провежда и се смята за редовно, независимо от броя на присъстващите делегати.
(2) Заседанията на общото събрание са публични и се ръководят от председателя на управителния съвет, а в негово отсъствие - от неговия заместник. Всички разисквания и взети решения се протоколират.
(3) Общото събрание на Камарата на инженерите по геодезия:
1. приема, изменя и допълва устава й;
2. приема, изменя и допълва Кодекса за професионална етика на инженерите по геодезия;
3. избира и освобождава председателите и членовете на управителния съвет, на контролния съвет и на комисията по професионална етика;
4. приема програма за дейността на камарата;
5. приема отчетите на управителния съвет, на контролния съвет и на комисията по професионална етика;
6. определя размера на встъпителните вноски, на членския внос и на вноските по  чл. 27, ал. 2, т. 3;
7. определя размера на отчисленията от приходите за нуждите на областните колегии;
8. приема бюджета на камарата и отчета за извършените разходи от управителния съвет;
9. определя размера и начина на заплащане на председателите на управителния съвет, на контролния съвет, на комисията по професионална етика.
10. определя броя на административния персонал на камарата, както и размера и начина на възнаграждението му;
11. определя вида на наградите и членовете, които ще бъдат награждавани за заслуги;
12. предлага за почетни членове на камарата лица, допринесли за авторитета на професията и на камарата;
13. произнася се по въпроси, свързани с професионалните интереси на членовете си;
14. решава жалби против решения на другите органи на камарата, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на камарата;
15. взима решения за придобиване от Камарата на инженерите по геодезия на право на собственост или други вещни права върху недвижими имоти;
(4) Решенията на общото събрание се вземат с обикновено мнозинство от присъствалите. Решенията на общото събрание по ал. 3, т. 1 и 2 се вземат с квалифицирано мнозинство от две трети от присъствалите.
(5) Председателите на управителния съвет, на контролния съвет и на комисията по професионална етика се избират с тайно гласуване. За избран се счита кандидатът, получил повече от половината гласове. Ако никой от кандидатите не е избран се провежда нов избор, в който участват двамата кандидати, получили най-много гласове. За избран се счита кандидатът, получил повече гласове.
(6) Членовете на управителния съвет, на контролния съвет и на комисията по професионална етика се избират и освобождават с тайно гласуване. За избран се счита кандидатът получил  най–много гласове.
(7) Председателите и членовете на управителния съвет, на контролния съвет и на комисията по професионална етика се освобождават с тайно гласуване. Лицето се счита за освободено, ако е получило повече от половината гласове от гласувалите.
(8) Решенията на общото събрание са задължителни за другите органи на камарата.
(9) Решенията на общото събрание подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с устава.
(10) Решенията на органите на камарата, които са взети в противоречие със закона, устава или предходно решение на общото събрание могат да бъдат оспорвани пред общото събрание по искане на  заинтересуваните членове, отправено в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.
(11) Оспорванията по ал. 9 се разглеждат от съда по седалището на камарата и могат да се отправят от всеки член на камарата в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.
(12) (изм.20.10.2017г.-нова) Член на Управителния съвет, на Контролния съвет или на Комисията по професионална етика, който не участва в три поредни заседания по неуважителни причини се изключва автоматично от съответния орган и на следващото Общо събрание се избира нов член.
Чл. 17. (1) Управителният съвет на Камарата на инженерите по геодезия се състои от председател и 16 членове – членове на камарата, от които 8 - председатели на областни колегии.
(2) За председател на управителния съвет могат да бъдат предлагани и избирани само членове на камарата със стаж не по-малък от десет години, а за заместник-председател и членове – със стаж не по-малък от пет години.
(3) Не се допуска членство в управителния съвет:
1. за повече от два последователни мандата;
2. на свързани лица по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на Търговския закон.
(4) При осъществяване на своята дейност председателят на управителния съвет се подпомага от заместник-председател.
(5) Управителният съвет се избира за срок 4 години.
Чл. 18. (1) Управителният съвет на Камарата на инженерите по геодезия заседава редовно всяко тримесечие и взема решения с обикновено мнозинство от присъствалите. Заседанията се свикват и ръководят от председателя, а в негово отсъствие от неговия заместник.
(2) Управителният съвет може да взима решения, ако на заседанието му присъстват повече от половината от неговите членове.
(3) (изм.20.10.2017г.) Извънредно заседание на управителния съвет се свиква от председателя или по писмено искане на най-малко една трета от членовете му. Ако председателят не свика заседанието в едноседмичен срок от искането, то може да се свика от всеки един от заинтересуваните членове на управителния съвет.
(4) (изм.30.03.2018г.) Член на управителния съвет няма право на глас при решаване на въпроси, отнасящи се до него и свързаните с него лица по § 1 от Допълнителните разпоредби на Търговския закон.
(5) На заседанията се водят протоколи, които се съхраняват в протоколна книга.
(6) При отпадане или отстраняване на член от състава на управителния съвет преди края на мандата му, съставът се попълва временно от списъка с проектопредложенията за избора му от предходното общо събрание, по реда на получените гласове.
Чл. 19. Управителният съвет на Камарата на инженерите по геодезия:
1. провежда и осъществява дейността на камарата в съответствие с този устав и с решенията на общото събрание, носи отговорност за това и се отчита пред общото събрание;
2. осъществява оперативното ръководство на камарата в периодите между общите събрания;
3. решава въпроси от дейността на камарата, които не са от изключителна компетентност на общото събрание или на областните колегии;
4. стопанисва, управлява и се разпорежда с имуществото на камарата;
5. свиква общото събрание на камарата;
6. избира и освобождава заместник-председател на управителния съвет;
7. приема и изключва членове на камарата или прави отказ за вписването им в списъка на членовете;
8. съхранява, актуализира и публикува списъка на членовете на камарата;
9. изпълнява и отчита финансовата програма на камарата, подготвя и внася проектобюджета за обсъждане и приемане от общото събрание;
10. предлага на председателя на Управителния съвет за назначаване секретар и административен персонал;
11. организира инициативи и дискусии, и подготвя становища във връзка с изменение и допълнение на нормативните документи в областта на геодезията, картографията и кадастъра;
12. популяризира опита и добрите практики при изпълнение на геодезически, картографски и кадастрални дейности, организира квалификационни курсове и следдипломно обучение за членовете на камарата;
13. предлага на общото събрание за награждаване на членове, които имат заслуги в дейността на камарата;
14. осъществява сътрудничество със сродни камари и организации в страната и чужбина;
15. публикува или издава материали на камарата и популяризира дейността си в средствата за масова информация;  
16. организира конференции, семинари, изложби и други прояви и съдейства за участие на свои членове в такива прояви;
17. определя формата на печата и съдържанието на надписите в него, и логото на камарата;
18. предлага препоръчителни цени за геодезическите, картографски и кадастрални дейности.
(2) Заместник-председателят на управителния съвет се избира с тайно гласуване. За избран  се счита кандидатът получил  най–много гласове.
(3) Заместник-председателят на управителния съвет се освобождава с тайно гласуване. Лицето се счита за освободено, ако е получило повече от половината гласове.
Чл. 20. (1) Председателят на управителния съвет на Камарата на инженерите по геодезия организира, ръководи и отговаря за цялостната дейност на управителния съвет.
(2) Председателят изпълнява бюджета, управлява и се разпорежда с имуществото на камарата в съответствие с този устав и взетите от общото събрание и от управителния съвет решения.
(3) Председателят назначава определените от управителния съвет секретар и административен персонал на камарата в съответствие с приетия щат.
(4) Председателят взима решения за сключване на сделки в рамките на приетия от общото събрание бюджет, по които камарата е страна и са на стойност до 5 000 лева.
Чл. 21. (1) Контролният съвет на Камарата на инженерите по геодезия се състои от председател и 4 членове.
(2) Контролният съвет се избира от общото събрание на камарата за срок 4 години.
(3) За членове на контролния съвет могат да бъдат избирани членове на камарата, които отговарят на изискванията на чл. 17, ал.  2 и 3.
(4) Контролният съвет на Камарата на инженерите по геодезия:
1. следи за законосъобразността на решенията на управителния съвет, за тяхното изпълнение и за съответствието им с устава;
2. следи за законосъобразното и целесъобразно изразходване на средствата на камарата;
3. представя пред общото събрание отчет за дейността си и предлага на общото събрание освобождаване от отговорност на членовете на управителния съвет, ако приеме, че са налице условия за това.
(5) Контролният съвет заседава редовно всяко тримесечие и взема решения с обикновено мнозинство от присъствалите. Контролният съвет може да взема решения, ако на заседанието  присъстват председателя и не по–малко от двама от неговите членове.
(6) Председателят и членовете на контролния съвет могат да присъстват на заседанията на управителния съвет  с право на съвещателен глас.
(7) Контролният съвет се отчита за дейността си пред общото събрание.
(8) Контролният съвет се представлява от неговия председател.
Чл. 22. (1) Комисията по професионална етика на Камарата на инженерите по геодезия се състои от председател и 4 членове, които се избират от общото събрание на камарата.
(2) За членове на комисията по професионална етика могат да бъдат избирани членове на камарата, които отговарят на изискванията на чл. 17, ал. 2 и 3.
(3) Комисията по професионална етика е орган по провеждане на дисциплинарните производства по този закон.
(4) Комисията по професионална етика:
1. съставя Кодекс за професионална етика на инженерите по геодезия и го предлага за приемане от общото събрание;
2. следи за спазването и взима решения за нарушения на Кодекса за професионална етика;
3. разглежда жалби на трети заинтересовани лица относно нарушения, свързани със спазването на Кодекса за професионална етика;
4. прави предложения до управителния съвет за лишаване от членство в камарата при нарушения по чл. 29, ал. 2.
(5) Комисията по професионална етика заседава редовно всяко тримесечие и взема решения с обикновено мнозинство от присъствалите. Комисията по професионална етика може да взема решения, ако на заседанието му присъстват председателя и не по – малко от двама от неговите членове.
(6) Комисията по професионална етика се отчита за дейността си пред общото събрание.
(7) Комисията по професионална етика се представлява от нейния председател.
          
Раздел III
ОБЛАСТНИ КОЛЕГИИ
 
Чл. 23. (1) Органите на управление на областните колегии са общото събрание на колегията и ръководството на колегията.
(2) Общото събрание на областните колегии е редовно или извънредно.
(3) Редовно общо събрание се свиква ежегодно. Уведомяването за провеждането на общото събрание се извършва чрез покана, изпратена писмено или по електронната поща. Поканата съдържа дневния ред, датата, часа и мястото на провеждане на събранието.
(4) Извънредно общо събрание може да се свика по решение на ръководството или по искане на най-малко една трета от членовете на областната колегия. Ако ръководството не свика заседанието в едноседмичен срок, то може да се свика от упълномощен представител на подписалите искането.
(5) Областните колегии провеждат годишните отчетни събрания не по-късно от един месец преди годишното отчетно събрание на камарата.
Чл. 24. (1) Общото събрание на областната колегия е редовно, ако присъстват две трети от членовете й. При липса на кворум общото събрание се отлага с един час, след което се провежда и се смята за редовно, независимо от броя на присъстващите членове.
(2) (изм.30.03.2018г.) Заседанията на общото събрание са публични и се ръководят от председателя на областната колегия, а в негово отсъствие - от неговия заместник. Всички разисквания и взетите решения се протоколират. Протоколите се публикуват на Уеб-страницата на КИГ не по-късно от две седмици след провеждане на заседанието.
(3) Решенията на общото събрание на областната колегия се вземат с обикновено мнозинство от присъствалите.
Чл. 25. Общото събрание на областната колегия:
1. избира и освобождава с тайно гласуване ръководството на областната колегия;
2. избира делегати за общото събрание на Камарата на инженерите по геодезия по квотен принцип – един делегат на пет члена;
3. приема годишна програма за работа на областната колегия;
4. разглежда и приема годишните отчети за дейността на ръководството на колегията;
5. обсъжда проблеми от дейността на Камарата на инженерите по геодезия и прави предложения по тях пред управителния съвет;
6. предлага на управителния съвет за награждаване на членове, които имат заслуги в дейността на камарата.
Чл. 26. (1) Ръководството на областната колегия се състои от председател и 2 или 4 членове. Броят на членовете се определя от общото събрание на областната колегия и е в зависимост от общия брой на членовете в колегията. Мандатът на ръководството на областната колегия съвпада с мандата на управителния съвет на камарата.
(2) За председател на областната колегия се счита избран кандидатът, получил повече от половината гласове. Ако никой от кандидатите не е избран се провежда нов избор, в който участват двамата кандидати, получили най-много гласове. За избран се счита кандидатът, получил повече гласове.
(3) Председателят или член на областната колегия се освобождава ако е получил повече от половината гласове.
(4) Областната колегия се представлява от нейния председател.
(5) Ръководството на областната колегия:
1. организира и ръководи дейността на областната колегия;
2. осъществява оперативното ръководство на областната колегия в периодите между общите събрания;
3. отчита дейността си пред общото събрание на колегията и пред управителния съвет на камарата;
4. контролира спазването на Кодекса за професионална етика от страна на членовете на областната колегия;
5. уведомява Комисията по професионална етика за постъпили сигнали за нарушения на Кодекса за професионална етика;
6. разглежда заявленията и документите по чл. 9 и ги изпраща до председателя на управителния съвет на камарата в 14 – дневен срок от постъпването им.
7. стопанисва и се разпорежда с имуществото на областната колегия;
8. решава и други въпроси от неговата компетентност.

Глава пета
ФИНАНСИРАНЕ
 
Чл. 27. (1) Бюджетът на Камарата на инженерите по геодезия се определя за срок от една година.
(2) Приходите на камарата се формират от:
1. еднократни встъпителни вноски;
2. годишен членски внос;
3. годишни вноски за придобиване на право по чл. 7, ал. 2 за ползване на печата на камарата за оторизиране на материали и данни;
4. услуги, извършвани от камарата, определени от управителния съвет;
5. дарения;
6. финансиране от фондове на Европейския съюз;
7. финансиране по международни програми, проекти и споразумения;
8. други законосъобразни приходи.
(3) Членският внос по ал. 2, т. 2 и вноската по ал. 2, т. 3 се плащат до 31 декември на предходната календарна година.
(4) (изм. 18.06.2021 г. ) След изтичане на срока по ал. 3 членският внос по ал. 2, т. 2 и вноската по ал. 2, т. 3 се плащат в размер, увеличен с 50 на сто  в срок до 31 януари на съответната година.
(5) Алинея 4 не се прилага относно новоприети членове.
(6) Вноските по ал. 2 се внасят по сметка на Камарата на инженерите по геодезия или на каса в централния офис на камарата.
Чл. 28. (1) Счетоводната отчетност в Камарата на инженерите по геодезия се води съгласно изискванията на Закона за счетоводството.
(2) Всяка областна колегия ползва за изпълнение на своите задачи определения от общото събрание процент от набраните вноски по чл. 27, ал. 2 - съобразно постъпилите приходи в областта.
 (3) Всяка областна колегия използва направените в нейна полза дарения.

Глава шеста
НАРУШЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ
 
Чл. 29. (изм. 18.06.2021 г.) (1) За допуснати нарушения членовете на Камарата на инженерите по геодезия носят дисциплинарна отговорност.
(2) Дисциплинарно нарушение е всяко неизпълнение на професионално задължение, определено със Закона за геодезията и картографията, Закона за  кадастъра и имотния регистър и други нормативни актове, с Устава на камарата, както и:
1. неспазване на Кодекса за професионална етика на инженерите по геодезия;
 2. проява на корупция, доказана по установения ред;
3. подписване и подпечатване на материали и данни, създадени от лица, които не са членове на камарата;
4. уронване престижа на професията и доброто име на камарата;
5. невнасяне на членския внос за една календарна година.
 Чл. 30. (1) Дисциплинарно производство се образува по жалби на физически или юридически лица, по сигнали на държавни и общински органи и организации или във връзка с факти, изнесени в средствата за масово осведомяване, само при наличие на законово основание и наличие на доказателствен материал за констатирани нарушения по чл. 29, ал. 2.
(2) Анонимни сигнали не могат да бъдат законово основание за образуване на дисциплинарно производство.
(3) Дисциплинарното производство се образува от Комисията по професионална етика не по-късно от два месеца от обстоятелствата по ал. 1 откриване на нарушението и не по-късно от една година от извършването му.
Чл. 31. (1) След констатиране на дисциплинарното нарушение комисията по професионална етика е длъжна да уведоми писмено съответния член на камарата, който може да даде обяснения в 14-дневен срок от уведомяването.
(2)   Комисията по професионална етика се произнася в едномесечен срок.
(3) Нарушенията се установяват с мотивирано решение на комисията по професионална етика, което може да се обжалва пред управителния съвет в 14-дневен срок.
Чл. 32. (1) За допуснати нарушения по чл. 29, ал. 2 на членовете на камарата се налагат следните наказания:
1. забележка;
2. лишаване от правото да бъдат избирани в органите на управление на камарата за срок до 5 години;
3. лишаване от членство в камарата за срок до една година.
(2) Наказанията по ал. 1 се налагат в двумесечен срок от установяване на нарушенията с решение на управителния съвет, което се подписва от неговия председател.
(3) Решението по ал. 2 подлежи на обжалване по реда на Административно – процесуалния кодекс.
(4) Наложените дисциплинарни наказания се отбелязват в личното дело на съответния член на камарата.
(5)  В случаите на установено нарушение на законовите и подзаконовите нормативни актове, доказателствените материали се изпращат в Агенцията по геодезия, картография и кадастър за предприемане на действия за заличаване на лицето от съответните регистри за правоспособност.
(6) Налагането на дисциплинарни наказания не отменя възможността за търсене на наказателна или гражданска отговорност.
 
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
 
§ 1. Учредителното събрание на Камарата на инженерите по геодезия приема с квалифицирано мнозинство Устава на камарата и придобива права на общо събрание.
§ 2. (1) Учредителното събрание на Камарата на инженерите по геодезия избира с  мандат за 4 години:
1. председателя и членовете на управителния съвет;
2. председателя и членовете на контролния съвет;
3. председателя и членовете на комисията по професионална етика.
(2) Осемте члена на управителния съвет, които са от квотата на областните колегии се избират чрез гласуване от учредителното събрание. Тези членове са представителите на съответните областни колегии.
(3) Председателите на управителния съвет, на контролния съвет и на комисията по професионална етика се избират с тайно гласуване. За избран се счита кандидатът, получил повече от половината гласове. Ако никой от кандидатите не е избран се провежда нов избор, в който участват двамата кандидати, получили най-много гласове. За избран се счита кандидатът, получил повече гласове.
(4) Членовете на управителния съвет, на контролния съвет и на комисията по професионална етика се избират и освобождават с тайно гласуване. За избран се счита кандидатът получил  най–много гласове.
§ 3. Учредителното събрание на Камарата на инженерите по геодезия определя размера на встъпителните вноски, на годишния членски внос и на вноските за придобиване на правото за ползване на печат за авторизиране на материали и данни, както и приема други решения с обикновено мнозинство.
§ 4. Кодексът за професионална етика се изработва от комисията по професионална етика и се разглежда на заседание на управителния съвет. Този кодекс се изпълнява до приемането му от първото общо събрание на камарата.
§ 5. (изм. 28.03.2014г. - отпада) Професионалният празник на всички специалисти, изпълняващи дейности в областта на геодезията, картографията и кадастъра, се празнува всеки последен петък на месец януари.
§ 6. Настоящият устав е приет на националното учредително събрание на Камарата на инженерите по геодезия, проведено на 15 декември 2006 г. в гр. София.

                   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
                   НАЦИОНАЛНОТО УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ: /п/

                                                   ИНЖ. СТОЯН СТОИМЕНОВ

Copyright © 2024 Камара на инженерите по геодезия

Web design: DesignMeWeb