Камара на инженерите по геодезия
Меню

Нормативни документи

УСТАВ НА КАМАРАТА НА ИНЖЕНЕРИТЕ ПО ГЕОДЕЗИЯ

В сила от 15.12.2006 г. ;  изменен на Общо събрание, проведено на 28.03.2014 г. ;

изменен на Извънредно общо събрание , проведено на 20.10.2017 г.;

 изменен на Общо събрание, проведено на 30.03.2018 г. ;

 

 изменен на Общо събрание, проведено на 18.06.2021 г.

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Камарата на инженерите по геодезия (камарата) е национална професионална организация на инженерите по геодезия в Република България и е създадена съгласно Закона за геодезията и картографията (обн. ДВ, бр. 29 от 07.04.2006 г.).

(2) Камарата на инженерите по геодезия е юридическо лице със седалище град София, бул. “Цар Борис III” № 215.

(3) Камарата на инженерите по геодезия се изписва съкратено КИГ и има запазено и защитено право на собствена марка, знак и печат.

(4) Срокът на действие на Камарата на инженерите по геодезия не е ограничен.

 

Глава втора

ЦЕЛИ И ДЕЙНОСТИ

 

Чл. 2. (1) Камарата на инженерите по геодезия обединява и представлява своите членове, и има за главна цел да защитава професионалните им права и интереси в съответствие с интересите на обществото.

(2) Камарата на инженерите по геодезия има следните цели:

1. защитава авторитета и достойнството на инженерите по геодезия;

2. създава условия за свободен избор на инженери по геодезия от страна на възложителите на геодезически, картографски и кадастрални дейности;

3. не допуска монополизъм, нелоялна конкуренция и неравноправно положение между своите членове;

4. съдейства за повишаване на професионалната квалификация на членовете си и тяхната информираност за националните и международните стандарти в областта на геодезията, картографията и кадастъра.

Чл. 3. (1) За постигане на целите по чл. 2  Камарата на инженерите по геодезия:

1. изготвя кодекс по професионална етика на инженерите по геодезия и упражнява контрол по спазването му;

2. следи за изпълнението на професионалните задължения на своите членове;

3. осъществява сътрудничество със сродни камари и професионални организации в страната и в чужбина;

4. осъществява сътрудничество с висшите училища за подготовка на инженери по геодезия и съвместно с тях организира квалификационни курсове и практики, следдипломно обучение и курсове за професионално обучение;

5. оказва съдействие за доброволно уреждане на спорове между свои членове и между  членовете си и трети лица;

6. определя минималния размер на застрахователната сума в случаите на чл. 26, т. 2 от Закона за геодезията и картографията (ЗГК);

7. участва в подготовката и представя становища по нормативни актове в областта на геодезията,  картографията и кадастъра, а в определени случаи представя свой проект на нормативни актове;

8. дава мнения и препоръки на компетентните органи във връзка с осъществяването на дейността по геодезия, картография и кадастър;

9. самостоятелно или съвместно с други професионални организации организира провеждането на конференции, семинари, изложби, делови срещи и други прояви, с които популяризира дейността на камарата;

10. публикува или издава материали на камарата и популяризира дейността си в средствата за масова информация;  

  11. извършва и други дейности, предвидени в устава на камарата.

(2) Председателят на Камарата на инженерите по геодезия участва в работата на  Съвета по геодезия, картография и кадастър към министъра на регионалното развитие и благоустройството.

(3) Камарата на инженерите по геодезия участва със свои представители в работата на комисията в Агенцията по геодезия, картография и кадастър за разглеждане на исканията за вписване в регистрите на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастър, по геодезия и по картография, както и при заличаване или повторно вписване.

(4) Камарата на инженерите по геодезия участва със свои представители в работата на комисиите за разглеждане и оценка на офертите при провежданите обществени поръчки.

           

Глава трета

ЧЛЕНСТВО. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

 

Чл. 4. (1) Член на Камарата на инженерите по геодезия може да бъде всяко физическо лице, което е български гражданин и е инженер по геодезия по смисъла на § 1,    т. 5 от Допълнителните разпоредби на Закона за геодезията и картографията.

(2) Чуждестранно физическо лице с призната и легализирана диплома по реда на    чл. 9, ал. 3, т. 9 и чл. 10, ал. 2, т. 4 от Закона за висшето образование, може да бъде приет за член на Камарата на инженерите по геодезия.

(3) Членството в камарата е по постоянния адрес на физическото лице.

Чл. 5. (1) Инженерите по геодезия, които извършват дейности по геодезия, картография и кадастър членуват в Камарата на инженерите по геодезия.

(2) Доброволно е членството на инженери по геодезия, които:

1.са служители в администрацията на органите на изпълнителната власт и на общините;

2. не работят по специалността си.

(3) (изм.28.03.2014 г.) Управителният съвет може да приема предлага като почетни членове на камарата лица, допринесли за авторитета на професията, които се гласуват на Общо събрание на КИГ.

Чл. 6. (1) Членството в Камарата на инженерите по геодезия възниква със заплащане на вноските по чл. 27, ал. 2, т. 1 и 2 и  вписването им в Списъка на членовете.

(2) Списъкът на членовете на Камарата на инженерите по геодезия съдържа регистрационен номер, трите имена, адрес, месторабота и дата за придобито право на ползване на печата на камарата по чл. 7, ал. 2.

(3) Списъкът по ал. 2 се публикува на електронната страница на Камарата на инженерите по геодезия и в други издания.

Чл. 7. (1) Членовете на Камарата на инженерите по геодезия имат право:

1. да избират и да бъдат избирани в органите за управление на камарата;

2. да внасят предложения и препоръки, и да оспорват решения на управителните органи, касаещи дейността на камарата;

3. да получават информация за дейността на камарата;

4. да получават съдействие за защита по професионални въпроси, ако управителния съвет  прецени, че са налице условия за такава намеса;

5. да участват в организираните от камарата курсове за повишаване на професионалната си квалификация и да ползват имуществото на камарата по ред, определен от управителния съвет;

6. да добавят "член на КИГ" към професионалното си звание;

7. да получат документ, удостоверяващ членството му в камарата.

(2) (изм. 18.06.2021 г.) Членовете на камарата, които са вписани в регистрите на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастър, по геодезия и по картография, имат право и да използват собствен печат,  съдържащ логото на камарата, името и регистрационния им номер. Печатът се ползва задължително при авторизиране на създадените карти, планове и други материали и данни.

Чл. 8. Членовете на Камарата на инженерите по геодезия са задължени:

1. да спазват устава на камарата и кодекса за професионална етика;

2. да изпълняват решенията на ръководните органи на камарата;

3. да внасят редовно членския си внос;

4. да спазват и прилагат нормите, установени в законовите и подзаконовите нормативни актове;

5. да пазят престижа на професията и доброто име на камарата;

6. да не подписват и да не подпечатват материали и данни, създадени от лица, които не са членове на камарата;

7. да не допускат нелоялна конкуренция. 

Чл. 9. (1) Кандидатите за членове на камарата подават заявление за членство до председателя на управителния съвет на камарата чрез областните колегии по постоянен адрес. Заявлението се придружава от копие на диплома за завършено висше образование съгласно    § 1, т. 5 от ДР на ЗГК.

(2) Кандидатите по чл. 7, ал. 2 представят заявление и заповед за вписване в регистрите на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастър, по геодезия и по картография.

(3) Кандидатът за член на камарата има право да отправи заявлението си за членство направо до председателя на управителния съвет на камарата, ако не е спазено условието по чл. 26, ал. 5, т. 6.

(4) Управителният съвет на камарата се произнася по заявлението на първото  заседание, свикано след подаване на заявлението с мотивирано решение, съответно с отказ за приемане на кандидата и вписването му в списъка на членовете.  В седемдневен срок от произнасянето решението, съответно отказът се съобщават на кандидата.

(5)  В 14 - дневен срок от получаване на съобщението по ал. 4, кандидатът може да подаде жалба срещу отказа на управителния съвет на камарата до общото събрание на камарата.

(6) Жалба по ал. 5 се разглежда на първото общото събрание, свикано след постъпване на жалбата.

(7) За всеки член на камарата се води досие, което съдържа заявленията и документите за вписване или заличаване от Списъка на членовете, документи за награждаване, за налагане на наказания,  и други. Досието се съхранява и поддържа от секретаря на камарата.

Чл. 10. (1) Всеки кандидат за членство в Камарата на инженерите по геодезия внася еднократна встъпителна вноска, чиито размери се определят от общото събрание.

(2) При възстановяване на членство в камарата се дължи и встъпителната вноска.

(3) Членовете на камарата дължат членски внос в размер, определен от общото събрание.

(4) Членовете на камарата по чл. 7, ал. 2 дължат заплащане и на вноска по чл. 27,   ал. 2, т. 3.

(5) Правото за ползване на печат по чл. 7, ал. 2 важи за календарната година, в която е платена вноската  по чл. 27, ал. 2, т. 3. 

(6) По предложение на ръководството на областната колегия, управителният съвет на камарата може да вземе решение за разсрочване или опрощаване плащането на вноски на свои членове.

(7)  Почетните членове на камарата се освобождават от заплащане на членски внос.

Чл. 11. (1) (изм. 18.06.2021 г.)  Членството в Камарата на инженерите по геодезия се прекратява автоматично :

1. с писмено заявление чрез областната колегия до председателя на управителния съвет на камарата;

2. при смърт или поставяне под запрещение;

3. с прекратяване на дейността на камарата;

4. при доказано нарушение по чл. 29, ал. 2.

5. (нова) при неспазване на срока по чл. 27 ал. 4

(2) Правата на лицата по чл. 7, ал. 2 се прекратяват освен в случаите на ал. 1 и при заличаване на лицето от който и да е от регистрите на лицата, правоспособни да извършват дейности по геодезия, съответно по картография или по кадастър.

 

Глава четвърта

СТРУКТУРА. ОРГАНИ И УПРАВЛЕНИЕ

 

Раздел I

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл. 12. (1) Камарата на инженерите по геодезия осъществява своята дейност чрез националните органи и областни структури - колегии. 

(2) Областните колегии не са юридически лица.

(3) Една областна колегия може да обединява и да представлява членовете и от съседни области, ако в тях не са сформирани колегии.

 

Раздел II

НАЦИОНАЛНИ ОРГАНИ И УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 13. (1) Органите на Камарата на инженерите по геодезия на национално равнище са: общото събрание, управителният съвет, контролният съвет и комисията по професионална етика.

(2) Камарата на инженерите по геодезия се представлява от председателя на управителния съвет, а когато той отсъства - от неговия заместник.

Чл. 14. (1) Общото събрание на Камарата на инженерите по геодезия е редовно или извънредно.

(2) Редовно общо събрание се свиква ежегодно до 15 април  на текущата година.

(3) (изм.20.10.2017г.) Извънредно общо събрание може да се свика по решение на управителния съвет или по искане на най-малко една десета от членовете на камарата. Ако управителният съвет не отправи писмена покана за свикване на общо събрание в едномесечен срок от искането, то се свиква от съда по седалището на камарата по писмено искане на заинтересуваните членове или определено от тях лице.

(4) Управителният съвет организира свикването на общото събрание и го разгласява чрез електронната страница на камарата, чрез обявление в професионалната преса и по друг обичаен начин не по-късно от един месец преди провеждането му.

(5) Поканата съдържа дневния ред, датата, часа и мястото на провеждане на общото събрание и по чия инициатива се свиква.

(6) (изм.28.03.2014г.-нова) Заедно с поканата за организиране на общото събрание се изпращат и документите, които ще бъдат разглеждани и се изисква да бъдат приемни от участниците на общото събрание.

Чл. 15. (1) (изм.30.03.2018г.) Делегати на общото събрание по право са председателите и членовете на органите на камарата на национално равнище и председателите на областните колегии. Останалите делегати се избират от общото събрание на всяка областна колегия при норма на представителство един делегат на всеки пет члена.

1. Протоколите от събранията на областните колегии с избраните делегати се изпращат не по-късно от 15 дни преди датата на общото събрание. Неизпратени протоколи лишават съответната областна колегия от право на глас при гласуванията.

2. Преди регистрацията на делегатите за общото събрание, контролният съвет проверява имената на избраните делегати от протоколите и следи за правилното протичане на събранието.

(2) Всеки делегат има право на един глас.

(3) (изм.30.03.2018г.) Делегат на общото събрание няма право на глас при решаване на въпроси, отнасящи се до него и свързаните с него лица по § 1 от Допълнителните разпоредби на Търговския закон.

(4) Всеки член на Камарата има право на свободен достъп до участие в общото събрание без право на глас.

Чл. 16. (1) Общото събрание е редовно, ако присъстват две трети от делегатите. При липса на кворум общото събрание се отлага с един час, след което се провежда и се смята за редовно, независимо от броя на присъстващите делегати.

(2) Заседанията на общото събрание са публични и се ръководят от председателя на управителния съвет, а в негово отсъствие - от неговия заместник. Всички разисквания и взети решения се протоколират.

(3) Общото събрание на Камарата на инженерите по геодезия:

1. приема, изменя и допълва устава й;

2. приема, изменя и допълва Кодекса за професионална етика на инженерите по геодезия;

3. избира и освобождава председателите и членовете на управителния съвет, на контролния съвет и на комисията по професионална етика;

4. приема програма за дейността на камарата;

5. приема отчетите на управителния съвет, на контролния съвет и на комисията по професионална етика;

6. определя размера на встъпителните вноски, на членския внос и на вноските по  чл. 27, ал. 2, т. 3;

7. определя размера на отчисленията от приходите за нуждите на областните колегии;

8. приема бюджета на камарата и отчета за извършените разходи от управителния съвет;

9. определя размера и начина на заплащане на председателите на управителния съвет, на контролния съвет, на комисията по професионална етика.

10. определя броя на административния персонал на камарата, както и размера и начина на възнаграждението му;

11. определя вида на наградите и членовете, които ще бъдат награждавани за заслуги;

12. предлага за почетни членове на камарата лица, допринесли за авторитета на професията и на камарата;

13. произнася се по въпроси, свързани с професионалните интереси на членовете си;

14. решава жалби против решения на другите органи на камарата, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на камарата;

15. взима решения за придобиване от Камарата на инженерите по геодезия на право на собственост или други вещни права върху недвижими имоти;

(4) Решенията на общото събрание се вземат с обикновено мнозинство от присъствалите. Решенията на общото събрание по ал. 3, т. 1 и 2 се вземат с квалифицирано мнозинство от две трети от присъствалите.

(5) Председателите на управителния съвет, на контролния съвет и на комисията по професионална етика се избират с тайно гласуване. За избран се счита кандидатът, получил повече от половината гласове. Ако никой от кандидатите не е избран се провежда нов избор, в който участват двамата кандидати, получили най-много гласове. За избран се счита кандидатът, получил повече гласове.

(6) Членовете на управителния съвет, на контролния съвет и на комисията по професионална етика се избират и освобождават с тайно гласуване. За избран се счита кандидатът получил  най–много гласове.

(7) Председателите и членовете на управителния съвет, на контролния съвет и на комисията по професионална етика се освобождават с тайно гласуване. Лицето се счита за освободено, ако е получило повече от половината гласове от гласувалите.

(8) Решенията на общото събрание са задължителни за другите органи на камарата.

(9) Решенията на общото събрание подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с устава.

(10) Решенията на органите на камарата, които са взети в противоречие със закона, устава или предходно решение на общото събрание могат да бъдат оспорвани пред общото събрание по искане на  заинтересуваните членове, отправено в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.

(11) Оспорванията по ал. 9 се разглеждат от съда по седалището на камарата и могат да се отправят от всеки член на камарата в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.

(12) (изм.20.10.2017г.-нова) Член на Управителния съвет, на Контролния съвет или на Комисията по професионална етика, който не участва в три поредни заседания по неуважителни причини се изключва автоматично от съответния орган и на следващото Общо събрание се избира нов член.

Чл. 17. (1) Управителният съвет на Камарата на инженерите по геодезия се състои от председател и 16 членове – членове на камарата, от които 8 - председатели на областни колегии.

(2) За председател на управителния съвет могат да бъдат предлагани и избирани само членове на камарата със стаж не по-малък от десет години, а за заместник-председател и членове – със стаж не по-малък от пет години.

(3) Не се допуска членство в управителния съвет:

1. за повече от два последователни мандата;

2. на свързани лица по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на Търговския закон.

(4) При осъществяване на своята дейност председателят на управителния съвет се подпомага от заместник-председател.

(5) Управителният съвет се избира за срок 4 години.

Чл. 18. (1) Управителният съвет на Камарата на инженерите по геодезия заседава редовно всяко тримесечие и взема решения с обикновено мнозинство от присъствалите. Заседанията се свикват и ръководят от председателя, а в негово отсъствие от неговия заместник.

(2) Управителният съвет може да взима решения, ако на заседанието му присъстват повече от половината от неговите членове.

(3) (изм.20.10.2017г.) Извънредно заседание на управителния съвет се свиква от председателя или по писмено искане на най-малко една трета от членовете му. Ако председателят не свика заседанието в едноседмичен срок от искането, то може да се свика от всеки един от заинтересуваните членове на управителния съвет.

(4) (изм.30.03.2018г.) Член на управителния съвет няма право на глас при решаване на въпроси, отнасящи се до него и свързаните с него лица по § 1 от Допълнителните разпоредби на Търговския закон.

(5) На заседанията се водят протоколи, които се съхраняват в протоколна книга.

(6) При отпадане или отстраняване на член от състава на управителния съвет преди края на мандата му, съставът се попълва временно от списъка с проектопредложенията за избора му от предходното общо събрание, по реда на получените гласове.

Чл. 19. Управителният съвет на Камарата на инженерите по геодезия:

1. провежда и осъществява дейността на камарата в съответствие с този устав и с решенията на общото събрание, носи отговорност за това и се отчита пред общото събрание;

2. осъществява оперативното ръководство на камарата в периодите между общите събрания;

3. решава въпроси от дейността на камарата, които не са от изключителна компетентност на общото събрание или на областните колегии;

4. стопанисва, управлява и се разпорежда с имуществото на камарата;

5. свиква общото събрание на камарата;

6. избира и освобождава заместник-председател на управителния съвет;

7. приема и изключва членове на камарата или прави отказ за вписването им в списъка на членовете;

8. съхранява, актуализира и публикува списъка на членовете на камарата;

9. изпълнява и отчита финансовата програма на камарата, подготвя и внася проектобюджета за обсъждане и приемане от общото събрание;

10. предлага на председателя на Управителния съвет за назначаване секретар и административен персонал;

11. организира инициативи и дискусии, и подготвя становища във връзка с изменение и допълнение на нормативните документи в областта на геодезията, картографията и кадастъра;

12. популяризира опита и добрите практики при изпълнение на геодезически, картографски и кадастрални дейности, организира квалификационни курсове и следдипломно обучение за членовете на камарата;

13. предлага на общото събрание за награждаване на членове, които имат заслуги в дейността на камарата;

14. осъществява сътрудничество със сродни камари и организации в страната и чужбина;

15. публикува или издава материали на камарата и популяризира дейността си в средствата за масова информация;  

16. организира конференции, семинари, изложби и други прояви и съдейства за участие на свои членове в такива прояви;

17. определя формата на печата и съдържанието на надписите в него, и логото на камарата;

18. предлага препоръчителни цени за геодезическите, картографски и кадастрални дейности.

(2) Заместник-председателят на управителния съвет се избира с тайно гласуване. За избран  се счи?

Copyright © 2021 Камара на инженерите по геодезия

Web design: DesignMeWeb