Камара на инженерите по геодезия
Меню

Документи

Общи събрания - протоколи и отчети

2023

24.04.2023 | Протокол от проведено Общо събрание на КИГ на 07 Април 2023 г.

Протокол от проведено Общо събрание на КИГ на 07 Април 2023 г. в гр. София.

04.04.2023 | OТЧЕТ на комисията по професионална етика на Камара на инженерите по геодезия за периода от 15.04.2022г. до 7.04.2023г.

OТЧЕТ

на комисията по професионална етика на Камара на инженерите по геодезия за периода от 15.04.2022г. до 7.04.2023г. в състав:

1.    инж. Веселин Монов - председател на комисията (ОК-София)

2.    инж. Боряна Иванова(ОК-Плевен)

3.    инж. Любомир Николов(ОК-Варна)

4.    инж. Тихомир Калчев(ОК-Варна)

5.    инж. Галин Тодоров(ОК-Стара Загора)

 

На 27.09.2022г. e подадена жалба с вх. № 94-89(2)/28.09.2022 г. в АГКК от г-н Любчо Луков срещу колегата : инж. КРАСИМИР СТЕФАНОВ ВАСИЛЕВ , препратена от инж. Коритарова до нашата професионална организация.

При извършената справка се установи, че колегата инж. Красимир Стефанов Василев не е член на КИГ, поради което няма основание за провеждане на дисциплинарно производство от КПЕ по подадената жалба.

 

          В заключение искам да благодаря на членовете на КПЕ за тяхната активна, професионална и обективна подкрепа в обсъждането и взимането на решенията. Мнението ми е че с нашата работа сме защитили достойно доброто име на колегията, спазвайки Устава на КИГ и проявявайки нужната  безпристрастност.

04.04.2023 | О Т Ч Е Т за дейността на Контролния съвет на КИГ за периода 15.04.2022 г. – 06.04.2023 г.

О Т Ч Е Т

за дейността на Контролния съвет на КИГ

за периода 15.04.2022 г. – 06.04.2023 г.

           

Настоящият отчет е изготвен съгласно чл.21, ал.4, т.3 и чл.21, ал.7 от Устава на КИГ.

            Съставът на контролния съвет (КС) е избран от Общото събрание (ОС) през 2019г. с четиригодишен мандат, в състав:

1.     инж. Милен Димиев – Председател

2.     инж. Димитър Арнаудов – Член

3.     инж. Галина Карагяурова – Член

4.     инж. Красимира Божкова – Член

5.     инж. Велик Танушев – Член

Представители на КС са присъствали на всички проведени заседания на УС за посочения период.

Контролният съвет е констатирал, че всички решения на УС са редовни и легитимни.  

Извършена е проверка за наличие на членове, който не са участвали в три поредни заседания по неуважителни причини. За разглеждания период не са установени такива членове на УС.

Извършена е проверка за изпратените протоколи от събранията на областните колегии с избраните делегати за ОС. Съгласно чл. 15, ал.1, т.1 от Устава, протоколите се изпращат не по-късно от 15 дни преди датата на общото събрание. Неизпратени протоколи лишават съответната областна колегия от право на глас при гласуванията на ОС.

Към момента членовете на КИГ са 338, разпределени в 26 областни колегии (няма регистрирани членове в обл.Търговище и в Софийска област). Констатирано е, че в нормативно определения срок не са изпратили протоколи следните областни колегии (ОК) – ОК Благоевград, ОК Смолян, ОК Русе и ОК Кюстендил, които на настоящото ОС ще бъдат без право на глас.

Общо, за четиригодишен период, се отчита спад в броя на членовете на КИГ с около 7% (от 364 до 338).

УС през 2022г. е извършвал дейност, съгласно приетата от ОС програма.

 

 I.Вътрешна дейност на КИГ

 

За периодa Управителният съвет е провел общо 4 заседания, всички с необходимият кворум за вземане на решения.

На първото  заседание за разглеждания период – на 24.06.2022 г. в гр. Пловдив - са присъствали 14 души от УС. Управителният съвет не е взел някакви решения, с изключение на насрочване на дата за нов УС.

На второто заседание – на 26.08.2022 г. в Старозагорски минерални бани, са присъствали 13 члена на УС.  Управителният съвет не е взел някакви решения, с изключение на насрочване на дата за нов УС.

На третото заседание – на 25.11.2022 г. в с.Арбанаси, са присъствали 14 члена на УС.  Управителният съвет не е взел някакви решения, с изключение на насрочване на дата за нов УС.

На последното заседание - на17.02.2023 г. в гр. Луковит, са присъствали също 14 члена на УС.  Управителният съвет е взел следните решения:

-Годишните такси за членство и правоспособност да не се увеличават ;

-Приема Проекто-бюджет за 2023 г., който да се представи на Общото събрание на 07.04.2023 г. ;

-Приема Програма за дейността на КИГ за 2023 г., която да се представи на Общото събрание на КИГ;

-Камарата не подкрепя предложението Камарата на геодезистите в България /КГБ/  да стане пълноправен член с право на глас в Координационния съвет на браншовите организации в областта на геодезията.

 

Камарата взе участие в заседания на Координационния съвет на браншовите организации в планирането и строителството, както и на Координационния съвет на професионалните организации и образователни институции в областта на геодезията, картографията и кадастъра.

За разглеждания период УС предложи и активно се включи в обсъждане на промени в различни нормативни актове.

Чрез гласуване по електронен път своевременно са приети от УС 11 бр. нови членове на КИГ.

Сайтът на Камарата се поддържа редовно.

Към момента дейностите на УС за приравняване на правоспособностите на геодезистите и за равнопоставеност на геодезическите камари чрез изменение на нормативната уредба, въпреки направените опити, все още нямат резултат.

 

II.Международна дейност на КИГ

 

КИГ продължава да е член и да плаща членски внос на Международната федерация на геодезистите (FIG) – за 2022г. в размер на 1 342лв, на Съвета на европейските геодезисти (CLGE) – в размер на 2 253лв, както и на IG PARLS (част от CLGE) – в размер на 3 423лв.

За отчетния период КС няма данни за извършвана международна дейност от КИГ.

 

III.Контрол на изразходваните средства на КИГ

 

Контролът е извършен от КС на основание чл.43, ал.4 от ЗГК и Устава на КИГ.

За изминалия период КИГ изпълнява приетия от ОС бюджет за 2022г., с лимит на разходите 69 560лв и заложени приходи за съответния период в размер на 63 000лв.

През 2022г. приходите на КИГ са 41 308лв (с около 21 000лв по-малко от 2021г.) и 34.4% неизпълнение на приходната част на бюджета.

Извършените разходи са 63 881лв (с около 10 000лв повече от 2021г.), и са с 8.2% по-малко от заложените.

През разглеждания период не е имало необходимост и не са извършвани отчисления към ОК на КИГ.

Организираните курсове през 2022г. са генерирали приходи от 5 618лв и не носят финансова печалба на КИГ.

Наличните средства на КИГ през 2022г. са намалели с 22 574лв до 175 485лв (31.12.2022г.), а общо, за четиригодишен период, са намалели с 26 783лв (при бюджетно планирана загуба от 11 530лв), главно поради неизпълнение на заложените приходи в бюджета за 2022г.

В заключение, КС счита, че изразходването на средствата на камарата за разглеждания период е законосъобразно и целесъобразно.

 

IV.Оценка за дейността на УС и препоръки

 

Въз основа на горепосочените данни и констатации, Контролният съвет на КИГ поставя много добра оценка за вътрешната дейност на УС и незадоволителна оценка за международната дейност на УС.

КС отново препоръчва на Управителния съвет:

1.     Да обърне по-сериозно внимание на дейността на Областните колегии на КИГ, като обсъди обединение на областни колегии с малък брой членове и при необходимост да изготви съответни предложения за промени в устава; да следи за наличие на действащи ръководни органи на ОК. УС да предложи регламент за отчисляване 10 % от приходите на КИГ за разходи за областните колегии, съгласно ангажимента, поет на ОС през 2021г.

2.     Да вземе необходимите мерки за участие и информиране на членовете на КИГ по отношение на извършваните дейности от международните организации в областта на геодезията.

3.     Да прецени целесъобразността на членуването на КИГ в IG PARLS и да предприеме действия за прекравяването му или съответно за комуникация и активно участие в тяхната дейност.

      КС счита, че УС  изпълнява задълженията си съгласно ЗГК и Устава на КИГ, и съгласно чл.21, ал.4, т.3 от Устава, предлага на общото събрание освобождаване от отговорност на членовете на УС.

 

 

           Председател на КС:

/инж.М.Димиев/

                                                                                   Член:

                                                                                                           /инж.Д.Арнаудов/

                                                                                  Член:

                                                                                                       /инж.Г.Карагяурова/

                                                                                  Член:

                                                                                                      /инж.Кр.Божкова/

                                                                                  Член: 

04.2023 г.                                                                                                                           /инж.В.Танушев/

04.04.2023 | ОТЧЕТЕН ДОКЛАД За дейността на Управителния съвет на Камара на инженерите по геодезия За периода 2022 г.- 2023 г.

ОТЧЕТЕН ДОКЛАД

За дейността на Управителния съвет на Камара на инженерите по геодезия

За периода 2022 г.- 2023 г.

 

 

Управителният съвет на Камара на инженерите по геодезия е избран на Общо събрание, което се състоя на 15.03.2019 г. в гр. София – УАСГ

В Управителния съвет са избрани следните членове:

            Председател на УС :

            Златан Георгиев Златанов

            Членове на УС :

1          Христо Недялков Христов

2          Румен Желев Георгиев

3          Михаил Стоянов Киров

4          Атанас Иванов Иванов

5          Огнян Иванов Василев

6          Бела Белчева Георгиева

7          Лиза Петкова Изатовска

8          Красимир Иванов Трайков

9          Нели Димова Старчева

10        Иван Николов Добрев

11        Владимир Цветанов Ников

12        Йордан Георгиев Чукалов

13        Христо Николаев Самушев

14        Георги Тодоров Пеков заменен с Милен Георгиев Цветков

15        Николай Ганчев Димитров

16        Васил Димитров Петков

            Председател на КС :

            Милен Стефанов Димиев

            Членове на КС :

1          Димитър Генчев Арнаудов

2          Галина Петкова Карагяурова

3          Велик Огнянов Танушев

4          Красимира Божкова Кателиева

            Председател на КПЕ:

            Веселин Боянов Монов

            Членове на КПЕ -

1          Боряна Стефанова Иванова

2          Тихомир Тодоров Калчев

3          Галин Методиев Тодоров

4          Любомир Йорданов Николов

 

 

За отчетният период са проведени 4 заседания на Управителния съвет

24.06.2022 г, - гр. Пловдив; 26.08.2022 г. – Старозагорски минерални бани; 25.11.2022 г. – Арбанаси и 08.03.2023 г. – гр. Луковит

Общо за целия период 2019-2023 г. са проведени общо 18 заседания на УС от които 3 неприсъствени.

На първото заседание на УС на КИГ за заместник председател на УС беше избран инж. Николай Димитров.

През четирите години в КИГ са членували както следва:

2019 година - 368

2020 година - 352

2021 година - 351

2022 година - 330

2023 година – 338

През отчетния период – 2022 г. бяха проведени три обучителни курса както следва 24-25.03.2022 г. в гр. Бургас, 09-10.06.2022 г. гр. София и 30-31.03.2023 г. – в гр. Пловдив.

Успешно преминали курса през 2022 г. и началото на 2023 г. са 140 колеги.

На 10.06.2022 г. представители на КИГ взеха участие в „Кръгла маса“ на тема „Българската геодезия – настояще и бъдеще“, организирана от УАСГ.

Освен представители на КИГ, на срещата присъстваха и представители на УАСГ, АГКК, Военно-географска служба, СГЗБ, АГФ, КИИП и БАН. Бяха разгледани въпроси свързани с  предложението за вливане на АГКК в Агенцията по вписвания. Общото мнение беше, че геодезическата гилдия не е съгласна с така представените предложения. В крайна сметка тези предложения не бяха разглеждани в Народното събрание.

Камара на инженерите по геодезия участва активно и в Консултативния съвет на браншовите организации в областта на устройственото планиране, инвестиционното проектиране и строителството. Представители в този съвет са инж. Лиза Изатовска и инж. Зл. Златанов. На срещите се дискутират основно промени в ЗУТ и свързаните с него подзаконови нормативни актове.

Активна е и дейността на КИГ в Координационния съвет на професионалните и образователни организации в областта на геодезията, картографията и кадастъра. Представителите на КИГ в този съвет, внесоха предложения за промени в ЗКИР, ЗГК и ЗКАИИП. Нашите предложения бяха насочени в това, правоспособността по геодезия, съгласно ЗКИР да бъде приравнена на правоспособността от КИИП. Това наше желание не срещна разбиране в част от останалите членове на Координационния съвет – в лицето на г-н Иван Калчев (СГЗБ) и г-н Иван Деянов (КИИП). Въпреки това КИГ ще продължи с усилията в тази посока.

В края на 2022 г. се проведоха чествания на 80 годишнината на Геодезически факултет към УАСГ и 100 години организирана геодезическа общност в България. Камара на инженерите по геодезия все участие и в двете чествания, като беше наградена както от СГЗБ, така и от Геодезически факултет на УАСГ с почетни плакети.

За честването на 80 годишнина на Геодезически факултет, КИГ дари 2000 лв. на факултета.

На 21.03.2023 г. КИГ взе участие и в отбелязването на Световния ден на геодезистите. Председателя на УС на КИГ Зл. Златанов поздрави участниците. КИГ спонсорира коктейла в края събитието.

За целия период от 2019 г. до настоящият момент може да се каже, че КИГ организира седем обучителни курса, проведени изцяло присъствено, което по наше мнение е по-добрия начин за организиране на срещи между колеги. На курсовете бяха разисквани много разнообразни въпроси от практиката и се надяваме, присъстващите колеги да са останали доволни. Нашата цел беше, въпреки задължителния характер, тези курсове да бъдат място за среща на колеги,и размяна на мнения. Мисля, че тази цел беше постигната. До края на 2023 г. в програмата на КИГ е предложено организирането на още поне два курса.

Още в началото на периода беше изработен нов сайт, където се опитваме да поддържаме актуална информация.

Имахме активна кореспонденция с Националното сдружение на общините, по повод писмо от КАБ с твърдения, че инженерите по геодезия не са посочени като лица, правоспособни да изработват подробни устройствени планове. В тази връзка са и предложенията направени от КИГ  за промяна на текстове от ЗКАИИП.

Преди обявената пандемична обстановка бяха проведени срещи на колегията с представители на АГКК на тема „Новости в нормативната база по отношение на кадастралните дейности в България“. Протоколите от тези срещи, бяха изпратени на членовете на КИГ.

 

КИГ участва активно в предложения проект за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г. От името на КИГ в АГКК бяха внесени около 15 предложения за премени на текстове в предложения проект. УС на КИГ изказва благодарност на всички колеги, които активно се включиха в общественото обсъждане.

От казаното до тук е видно, че КИГ участва активно във всички национални професионални форми на сдружаване.

По отношение на международната дейност на КИГ, може да се отбележи, че през изтеклия период, тази дейност не беше на ниво. По тази причина искаме на предложим на Общото събрание на КИГ да бъде сформирана комисия по международната дейност. Да бъде избран Председател на комисията и поне двама члена, които да се включват в не малкото срещи които се организират от CLGE и FIG.

Също така предлагаме да бъде сформирана и комисия по нормативните документи.

Колегите които ще се включат в тези комисии може да са и членове на УС и другите ръководни органи.

В заключение искам да отбележа, че дейността на УС на КИГ през отчетния период, беше на високо ниво. Членовете на КИГ бяха информирани своевременно за решенията на УС на КИГ или поне такова беше нашето желание. Кореспонденцията (входяща и изходяща) беше публикувана на сайта на КИГ.

Дейностите които задължително трябва да бъдат продължени, с надежда да бъдат докарани до успешен край от новия управителен съвет са промените в законодателството – ЗКИР, ЗУТ, ЗГК и ЗКАИИП. И в тази връзка искам да предложа на Общото събрание на КИГ да гласува предложението на УС, правоспособностите по геодезия, картография и кадастър да бъдат обединени в една – правоспосбност по геодезия.

 

 

 

Председател на УС на КИГ……( п )……….

 

инж. Зл. Златанов

 

Copyright © 2024 Камара на инженерите по геодезия

Web design: DesignMeWeb